eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelin › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz wojewódzkich, administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie, w sezonie zimowym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz wojewódzkich, administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie, w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZELINIE

1.3.) Oddział zamawiającego: PZD Strzelin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020820957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kamienna 3

1.5.2.) Miejscowość: Strzelin

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713921278

1.5.8.) Numer faksu: 713921278

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapzd@powiatstrzelinski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatstrzelinski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

roboty związane z budową i utrzymaniem dróg i mostów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz wojewódzkich, administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie, w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13544f34-4010-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038610/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spstrzelin.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt3%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu7%26value%255B1%255D%3D21

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : miniPortal: https://miniportal;
uzp.gov.pl/,
ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal
2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6.Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym Postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP).
8.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: zamowieniapzd@powiatstrzelinski.pl
9.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
10.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452).
11.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Strzelinie pod adresem: ul. Kamienna 3, 57-100 Strzelin, reprezentowany przez Pana Waldemara Łysiaka Dyrektora; dane kontaktowe PZD: numer telefonu 71 392 12 789, adres e-mail: w.lysiak@powiatstrzelinski.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Wojciech Huczyński, adres e-mail: iod.pzd@powiatstrzelinski.pl;*
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1) wypełniania zadań realizowanych przez urząd, na podstawie przepisów prawa
2) realizacja zawartych umów, w zakresie niezbędnym do realizacji umów
3) zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą w zakresie i celu przez nią określonym.
5. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy nie wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, przy czym dane te mogą być przetwarzane tylko w celu i zakresie, w jakim zostały pozyskane.
6. W zawiązku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, na podstawie obowiązujących przepisów i w zakresie określonym tymi przepisami (np. ustawy o dostępie do informacji publicznej).
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy określające zasady archiwizacji i przechowywania dokumentów PZD.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania ( poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której den dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e )prawo do przenoszenia danych- w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane – dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę;
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane ze szczególna sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą wymagające ochrony danych osobowych w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.272.2.12.2022.JS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 937026,65 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace obejmujące zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie, w sezonie zimowym 2022/2023 – od 01 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r., polegające na utrzymaniu w przejezdności wyznaczonych dróg powiatowych i wojewódzkich, poprzez odśnieżanie pługami oraz zmniejszaniu i likwidowaniu śliskości poprzez posypywanie środkami chemicznymi i materiałami uszorstniającymi.

1) Sektor A1:
Długość dróg objętych usługą – 70,00 km (DP) + 16,13 km (DW) = 86,13 km

Zamawiający przyjmuje następujące ilości kilometrów i godzin pracy sprzętu przez jeden sezon zimowy, które posłużą do obliczenia wartości zamówienia:
dla dróg wojewódzkich:
odśnieżanie i posypywanie - 100 km;
odśnieżanie - 225 km;
posypywanie - 200 km;
patrolowanie - 10 km;
praca ładowarki o poj. Łyżki 2,5 m3 – 5 h;

dla dróg powiatowych:
odśnieżanie i posypywanie - 100 km;
odśnieżanie - 300 km;
posypywanie - 200 km;
patrolowanie - 50 km;
praca ładowarki o poj. Łyżki 2,5 m3 - 25 h;

4.2.5.) Wartość części: 214065,17 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace obejmujące zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie, w sezonie zimowym 2022/2023 – od 01 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r., polegające na utrzymaniu w przejezdności wyznaczonych dróg powiatowych i wojewódzkich, poprzez odśnieżanie pługami oraz zmniejszaniu i likwidowaniu śliskości poprzez posypywanie środkami chemicznymi i materiałami uszorstniającymi.
Sektor A2:
Długość dróg objętych usługą – 80,30 km (DP) + 23,95 km (DW) = 104,25 km
Zamawiający przyjmuje następujące ilości kilometrów i godzin pracy sprzętu przez jeden sezon zimowy, które posłużą do obliczenia wartości zamówienia:
dla dróg wojewódzkich:
odśnieżanie i posypywanie - 150 km;
odśnieżanie - 200 km;
posypywanie - 150 km;
patrolowanie - 10 km;
praca ładowarki o poj. Łyżki 2,5 m3 – 5 h;
dla dróg powiatowych:
odśnieżanie i posypywanie - 150 km;
odśnieżanie - 300 km;
posypywanie - 200 km;
patrolowanie - 70 km;
praca ładowarki o poj. Łyżki 2,5 m3 - 20 h;

4.2.5.) Wartość części: 174098,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace obejmujące zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie, w sezonie zimowym 2021/2022 – od 01 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., polegające na utrzymaniu w przejezdności wyznaczonych dróg powiatowych i wojewódzkich, poprzez odśnieżanie pługami oraz zmniejszaniu i likwidowaniu śliskości poprzez posypywanie środkami chemicznymi i materiałami uszorstniającymi.
3) Sektor B1
Długość dróg objętych usługą – 72,45 km (DP) + 6,84 km (DW) = 79,29 km
Zamawiający przyjmuje następujące ilości kilometrów i godzin pracy sprzętu przez jeden sezon zimowy, które posłużą do obliczenia wartości zamówienia:
dla dróg wojewódzkich:
odśnieżanie i posypywanie - 60 km;
odśnieżanie - 150 km;
posypywanie - 90 km;
patrolowanie - 10 km;
praca ładowarki o poj. Łyżki 2,5 m3 - 5 h;
dla dróg powiatowych:
odśnieżanie i posypywanie - 250 km;
odśnieżanie - 400 km;
posypywanie - 350 km;
patrolowanie - 70 km;
praca ładowarki o poj. Łyżki 2,5 m3 - 30 h;

4.2.5.) Wartość części: 208484,96 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace obejmujące zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie, w sezonie zimowym 2022/2023 – od 01 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r., polegające na utrzymaniu w przejezdności wyznaczonych dróg powiatowych i wojewódzkich, poprzez odśnieżanie pługami oraz zmniejszaniu i likwidowaniu śliskości poprzez posypywanie środkami chemicznymi i materiałami uszorstniającymi.
4) Sektor B2
Długość dróg objętych usługą – 85,00 km (DP) + 8,67 km (DW) = 93,67 km
Zamawiający przyjmuje następujące ilości kilometrów i godzin pracy sprzętu przez jeden sezon zimowy, które posłużą do obliczenia wartości zamówienia:
dla dróg wojewódzkich:
odśnieżanie i posypywanie - 50 km;
odśnieżanie - 120 km;
posypywanie - 70 km;
patrolowanie - 10 km;
praca ładowarki o poj. Łyżki 2,5 m3 - 5 h;
dla dróg powiatowych:
odśnieżanie i posypywanie - 300 km;
odśnieżanie - 400 km;
posypywanie - 500 km;
patrolowanie - 120 km;
praca ładowarki o poj. Łyżki 2,5 m3 - 40 h;

4.2.5.) Wartość części: 340377,72 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ustawy PZP i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli:
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
dla zadania nr 1 – 100 000,00 zł;
dla zadania nr 2 – 100 000,00 zł;
dla zadania nr 3 – 150 000,00 zł;
dla zadania nr 4 – 150 000,00 zł.
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę stanowiącą sumę kwot gwarancyjnych, określonych dla każdego z zadań.
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:
• wykaże, że dysponuje następującymi jednostkami sprzętowymi:

Zadanie nr 1 - sektor A1:
- 2 pługopiaskarki;
- 1 ładowarkę o pojemności łyżki 2,5 m3.
UWAGA: wymagana łączność telefoniczna z wszystkimi pojazdami

Zadanie nr 2 – Sektor A2:
- 2 pługopiaskarki;
- 1 ładowarkę o pojemności łyżki 2,5 m3.
UWAGA: wymagana łączność telefoniczna z wszystkimi pojazdami

Zadanie nr 3 – Sektor B1:
- 2 pługopiaskarki;
- 1 ładowarkę o pojemności łyżki 2,5 m3.
UWAGA: wymagana łączność telefoniczna z wszystkimi pojazdami

Zadanie nr 4 – Sektor B2:
- 2 pługopiaskarka z napędem na wszystkie osie;
- 1 ładowarkę o pojemności łyżki 2,5 m3.
UWAGA: wymagana łączność telefoniczna z wszystkimi pojazdami.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, musi wykazać, że posiada łączną ilość sprzętu wymaganego dla każdego z zadań, z wyłączeniem ładowarki.

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje bazą sprzętowo – materiałową w promieniu do 50 km od Strzelina z czynną linią telefoniczną oraz dostępem do Internetu.

• dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj.:
- Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. dla każdej części zamówienia minimum 2 osoby pełniące całodobowo zadania służb dyżurnych, które będą odpowiedzialne za przyjmowanie zleceń i przekazywanie meldunków o przejezdności dróg, oraz że dysponuje minimum 4 osobami obsługującymi wymagane jednostki sprzętowe.
Zamawiający dopuszcza, aby osoby pełniące całodobowo zadania służb dyżurnych były jednocześnie osobami obsługującymi wymagane jednostki sprzętowe
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, musi wykazać, że posiada łączną ilość osób zdolnych do wykonania zamówienia wymaganych dla każdej części.
• posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:
Wykonawca winien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych-wykonuje co najmniej dwie usługi zimowego utrzymania dróg o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda, z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał dla każdej części wykonanie odpowiednio dwóch, trzech lub czterech usług o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda lub odpowiednio usługę o wartości co najmniej 100.000,00 zł, 150.000,00 zł, lub 200.000,00 zł;
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ;
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a)art. 108 ust. 1 Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7.
Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – na druku wg załącznika nr 5 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych- referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) wykaz sprzętu, wyposażenia zakładu, dane bazy sprzętowo-materiałowej, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 6 i 7 do SWZ.
3) wykaz osób i służb dyżurnych przeznaczonych do realizacji zamówienia, posiadających wymagane prawem uprawnienia do obsługi jednostek sprzętowych - wg załącznika nr 8 do SWZ.
4) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić przedmiotowego dokumentu o którym mowa powyżej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełniane warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów Zamawiający żąda przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tych podmiotów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) formularz ofertowy przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ;
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
c) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
d) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik
e) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ (jeżeli dotyczy);
g) oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 15(jeżeli dotyczy);;
h) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 16 i 17 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości:
Dla części nr 1 – 3.000,00 zł
Dla części nr 2 – 2.600,00 zł
Dla części nr 3 – 3.000,00 zł
Dla części nr 4 – 5.000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy PZP.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 78 9588 0004 0000 1296 2000 0020, z adnotacją : „Wadium-PZD.272.2.12.2022.JS Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023” (potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.
Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
− dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
− dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.