eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyce › "Remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach"Ogłoszenie z dnia 2022-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W KROTOSZYCACH

1.3.) Oddział zamawiającego: GOZ Krotoszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390681791

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 9 lokal 3

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-223

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 887 83 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownik_osrodekzdrowia@onet.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krotoszyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac36af95-3f28-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00368540/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Poprawa jakości i dostępności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach dla osób ze szczególnymi potrzebami (przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych)”, w ramach projektu: Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej: kierownik_osrodekzdrowia@onet.eu
2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub numer referencyjny postępowania:
1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji),
2) drogą elektroniczną na adres: kierownik_osrodekzdrowia@onet.eu, przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla złożenia oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać wyłącznie w sposób wskazany w pkt 1).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
 specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
 Mozilla Firefox od wersji 15,
 Google Chrome od wersji 20
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy MiniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 10 MB
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji (dostępnego na ePuap oraz udostępnionego przez miniPortal), jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla złożenia oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą)
za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: kierownik_osrodekzdrowia@onet.eu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) dane osobowe Wykonawcy zostały pozyskane w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego powyżej;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz art. 19 ust. 3 ustawy Pzp;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/28/09/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 119000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres i sposób wykonania prac budowlanych
a) Rampa dla osób z niepełnoprawnościami
A1 – nawierzchnia ramp i spoczników
• kostka betonowa, kolor Szary
• podsypka z kruszyny kamiennej 0/5 mm gr. 5cm
• podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm gr. 20cm
• grunt rodzimy
Istniejące balustrady należy zdemontować, a nawierzchnię rampy oraz spocznika usunąć
– pozostawić jedynie istniejące murki oporowe. Murki te będą nadbudowane do nowych
rzędnych, określonych w części rysunkowej niniejszego projektu.
Wytyczne do wykonania nowej nawierzchni rampy:
W celu ułożenia nowej nawierzchni, najpierw należy usunąć istniejącą kostkę brukową.
W razie potrzeby należy przygotować nawierzchnię przed ułożeniem nowej kostki
brukowej: grunt i humus pod obrysem chodnika powinien być usunięty do głębokości ok.
25cm, następnie ubity i wyrównany; po wykonaniu podbudowy z kruszywa, należy je
ustabilizować mechanicznie, a następnie wykonać warstwę podsypki z kruszyny
kamiennej. Na tak przygotowanym podłożu można rozpocząć układanie kostki brukowej.
Rzędne projektowanej nawierzchni zostały podane na rysunkach dołączonych do
niniejszego opracowania.
Wytyczne do wykonania nadbudowy istniejących murków oporowych:
Nałożenie warstwy betonu Immerbeton 50/8 – Ilość 22 kg/m2/1 cm
Na warstwie sczepnej Immercret MWS – Ilość 2 kg/m2 czyli około 0,5 kg/mb murka
Dla grubości nadbudowy betonu powyżej 10 cm lub gdy beton jest słaby: należy dokuć i
zastosować beton klasy C30/37, dodatkowo zastosować pręty kotwiące Φ6mm i siatkę
stalową 6 mm oczka 15x15
Dla grubości nadbudowy betonu 5-10cm: zatopić siatkę stalową Φ4mm lub Φ6mm
oczko 10/10 lub 15/15
Dla grubości nadbudowy betonu 3-4cm: Immerbeton 50/8 oraz siatka z włoka szklanego
Immermesh 190.
Dla grubości nadbudowy betonu 3mm-3cm: zastosować Klebmmer EP, ktory można
wykończyć jak beton np. poprzez szczotkowanie, tak by był kolorystycznie zbliżony do
betonu, zużycie 20 kg/m2/1 cm.
Każdy z betonów pokryć środkiem do pielęgnacji betonu.
Mury oporowe po nadbudowie pokryć powłoką malarską farbami do betonu RAL 7035.
Po wykonaniu nawierzchni rampy i nadbudowaniu murków oporowych, należy do nich
od góry zamocować słupki balustrady – sposób mocowania wraz ze wszystkimi
elementami balustrad zostały ukazane na rysunkach załączonych do projektu.

Zakres i sposób wykonania prac budowlanych wewnątrz budynku:
a) wymiana drzwi przedsionka
Projektuje się aluminiowe dwuskrzydłowe drzwi rozwieralne automatyczne z fotokomórką. Jedno skrzydło – montowane w przedsionku – skrzydłem zimnym. W celu wymiany skrzydeł drzwiowych najpierw należy dokonać demontażu istniejącej stolarki, a następnie zmienić wymiar otworu drzwiowego w obu ścianach. W tym celu należy zabezpieczyć istniejącą konstrukcję ściany nośnej z wykorzystaniem stempli, usunąć istniejące nadproże, a następnie zamontować nowe – L19 nad drzwiami wewnętrznymi. Montaż skrzydeł drzwiowych należy wykonywać według wytycznych producenta stolarki drzwiowej.
b) remont rejestracji
Istniejący układ zabudowy pozostanie bez zmian – należy za to przewidzieć powiększenie rejestracji i dostosowanie nowej części do potrzeb osób z niepełnoprawnościami. W tym celu projektuje się otwór w ścianie pomiędzy istniejącą rejestracją a poczekalnią i powiększenie rejestracji o zabudowę meblową z obniżonym blatem. W tym celu należy zabezpieczyć istniejącą konstrukcję ściany nośnej z wykorzystaniem stempli, usunąć istniejące nadproże, a następnie zamontować nowe nadproże stalowe 2xI140.
Podczas wykonywania przebicia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem instalacje elektryczne oraz wszelkie pozostałe elementy wyposażenia budynku. Odpowiednio wcześniej należy również wykonać odkrywkę w celu upewnienia się co do przebiegu instalacji w obrębie rejestracji.
Istniejące drzwi (otwór drzwiowy został ukazany na rysunkach) należy zdemontować wraz z ościeżnicą, a pozostały po nich otwór zamknąć zabudową lekką – gk – z wypełnieniem wełną mineralną, następnie wykończyć za pomocą gładzi tynkarskich i pomalować razem z pozostałą częścią ściany.
W ramach remontu recepcji przewiduje się również demontaż istniejącej oprawy oświetleniowej na suficie i instalację nowych lamp – opraw zwieszanych. Lokalizację i rozmieszczenie opraw ukazano na rysunkach dołączonych do projektu. Nowa część rejestracji zostanie wydzielona za pomocą wewnętrznej ściany działowej z płyt g-k.
Rejestrację należy wyposażyć w interkom oraz pętlę indukcyjną umożliwiające porozumiewanie się z osobami niedosłyszącymi. Wszystkie potrzebne informacje odnośnie projektu wnętrz zostały załączone do niniejszego opracowania.
Projektowane przegrody
GK1 – ściana podblatowa gr. 10cm
• gruntowanie farbą emulsyjną
• ściana działowa na konstrukcji z profili CW 75, UW 75 z poszyciem płytą gipsowowłoknową
RIGIPS Rigidur H
• gruntowanie farbą emulsyjną
Ścianę należy wzmocnić słupkami S1 – wg rysunków projektu technicznego
GK2 – ściana działowa - zaślepienie otworu drzwiowego
• gruntowanie farbą emulsyjną
• gładź wykończeniowa
• konstrukcja z profili CW 50, UW 50 z poszyciem płytą gipsowo-włóknową RIGIPS
Rigidur H
• wypełnienie z wełny mineralnej
• konstrukcja z profili CW 50, UW 50 z poszyciem płytą gipsowo-włoknową RIGIPS
Rigidur H
• gładź wykończeniowa
• gruntowanie farbą emulsyjną
Ściany oraz sufit pomieszczenia należy pomalować na kolor biały RAL 9016, z wyjątkiem pasa o kolorze RAL 7030, wyszczególnionego w części rysunkowej projektu (kolorystyka została ukazana na rys. W3).
c) zaadaptowanie gabinetu nr 1 na pokój położnej
W ramach remontu przychodni planuje się przekształcenie biura w pokoj położnej. W tym celu, w pierwszej kolejności zostaną wymienione drzwi do pomieszczenia, tak by miały minimum 90cm w świetle przejścia. Należy usunąć stare powłoki malarskie i wypełnić ubytki w tynku gładziami naprawczymi. Ściany oraz sufit pomieszczenia należy pomalować na kolor biały RAL 9016. Wymienione zostaną również obie oprawy oświetleniowe, a także łącznik elektryczny. W pomieszczeniu przewiduje się montaż nowych gniazd elektrycznych. Następnie pokoj należy wyposażyć w niezbędny sprzęt medyczny, tj. kozetka, fotel ginekologiczny – oba z regulowaną wysokością, a także biurko i krzesła.
Wszelkie informacje dotyczące powyższych zmian zostały umieszczone w części rysunkowej niniejszego opracowania.
Szczegółowy zakres prac został określony w załączniku nr 6 – Projekt budowlany i przedmiar robót.
Prace budowlane wewnątrz budynku będą prowadzone po godzinie 18 oraz w soboty i niedziele, prace na zewnątrz będą wykonywane po godzinie 14 oraz w soboty i niedziele.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert są:
cena oferty (C) - 60 %
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia
(G) - 40 %

Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.

Liczba punktów w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru:

Cena oferty najniższej
C = --------------------------------- x 100 x W (W – waga kryterium 60 %)
Cena oferty badanej

Liczba punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana
do jednego miejsca po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół.
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 60 pkt.

Liczba punktów w zakresie kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia” wyznaczony będzie ze wzoru:

G = (G_ob/G_max )x 100 x 40%

gdzie:
G – liczba punktów za kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia,
Gob – okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia oferty badanej,
Gmax – najdłuższy spośród wszystkich złożonych ofert okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia

Liczba punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana
do jednego miejsca po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół.

Przez okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia należy rozumieć okres podany w miesiącach (jako liczba całkowita). Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wynoszący minimum 36 miesięcy. Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy (jako niezgodną
z warunkami zamówienia). W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia
w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji
na okres 36 miesięcy.
Najdłuższy dopuszczony przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert
w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia wskazany w ofercie wykonawcy.
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 40 pkt.

Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru C + G gdzie:
C – liczba punktów uzyskana w kryterium cena oferty,
G – liczba punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

I. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
 trzy zamówienie polegające na budowie i/lub przebudowie budynku jednorodzinnego/obiektu budowlanego o powierzchni min. 100 m².


II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:

 min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz wstępne potwierdzenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdz. V SWZ sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
Nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz wstępne potwierdzenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdz. V SWZ sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
Nr 2 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. ZAMAWIAJĄCY WEZWIE WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA, NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

- kosztorysów ofertowych wykonanych w oparciu o załączone przedmiary robót, pomiary i kalkulacje własne. Załączone przedmiary robót nie mogą być jedyną podstawą do wykonania szczegółowego kosztorysu ofertowego.
-karty katalogowe oferowanego sprzętu, certyfikaty itp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysięcy złotych 00/100
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Legnicy nr konta: 98 8649 1015 2004 4003 8364 0001
Z adnotacją: z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: 1/28/09/2022
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7) INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określa projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.