eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sochaczew › Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej JanaszówekOgłoszenie z dnia 2022-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Janaszówek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SOCHACZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148526

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 115

1.5.2.) Miejscowość: Sochaczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 0468642600

1.5.8.) Numer faksu: 0468642602

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sochaczew.org.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Janaszówek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57a827f3-4007-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032848/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Janaszówek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać
za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem
myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym
kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SWZ.
5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu
modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w
godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
7.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
7.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz
podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej tj.:
8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
8.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
8.4. Włączona obsługa JavaScript;
8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w
txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL,
XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wójt Gminy Sochaczew2)
Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres
obronacywilna@
sochaczew.org.pl 3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia
2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - 4) w odniesieniu do danych osobowych osób
fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;5) osoba
fizyczna posiada:a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;b) na
podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;c) na podstawie art.18rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679;6) osobie fizycznej nie przysługuje:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679
prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia
2016/679;c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Janaszówek
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na zasadach określonych w dziale Rozdział XXI. SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na zabudowę i osprzęt (G)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.

2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp, określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

b. Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: min. 1 zadania polegające na dostawie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego o wartości brutto min 150000 tys. zł. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy będzie mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 pkt 5 ustawy, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i podmiotów wykonania, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – potwierdzający spełnianie warunku określonego w rozdziale V, pkt. 2 ppkt. 2. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

2.Polisa ubezpieczenia OC potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
d) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia;
b) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania.
2) zmiana wysokości ceny ryczałtowej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla przedmiotu zamówienia;
3) zmiany polegające na zmianie Podwykonawcy (Podwykonawców) lub dalszego Podwykonawcy (dalszych Podwykonawców) lub dołączeniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą możliwe po spełnieniu następujących warunków:
a) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany Podwykonawcy (Podwykonawców) lub dalszego Podwykonawcy (dalszych Podwykonawców) lub
19
dołączeniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wskaże część zamówienia, którą zamierza powierzyć nowemu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), a także wskaże jego firmę, nazwę albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe,
b) jeżeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
c) Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 124 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec nowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) i Zamawiający ustali, że nowy Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) nie podlega wykluczeniu,
d) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo z nowym Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą), a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do tego projektu.
Szczegółowe wymogi dotyczące Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) oraz umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera Rozdział X. niniejszej SWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
7. Postanowienia zawarte w ust. 6 powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Jednocześnie nie stanowią one zobowiązania ani deklaracji Zamawiającego do ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.