eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › Rozwój infrastruktury na potrzeby edukacji kulturalnej Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas- BandrowskiegoOgłoszenie z dnia 2022-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Rozwój infrastruktury na potrzeby edukacji kulturalnej Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas- Bandrowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI DOM KULTURY IM. ALEKSANDRA SAS-BANDROWSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000281789

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Konopnickiej 2

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 632 14 97

1.5.8.) Numer faksu: 16 632 14 97

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mdk.lubaczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdklubaczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozwój infrastruktury na potrzeby edukacji kulturalnej Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas- Bandrowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4b55273-3ff6-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370988

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00291988/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Rozwój infrastruktury na potrzeby edukacji kulturalnej Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas- Bandrowskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

MDKLUBACZOW.PL

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas - Bandrowskiego w Lubaczowie z
siedzibą: ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów;
2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto. A w przypadku wyłonienia wykonawcy w celu
realizacji umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami.
4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe podane w ofercie złożonej przez Państwo, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z:
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
- ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
- ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
- Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
W zakresie danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych (art. 10 RODO) w sytuacji żądania przez
Zamawiającego przedstawienia dowodów na potwierdzenie podstaw do braku wykluczania w związku z art. 108, 124 ust. 1, art. 125
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wskazane dane będą również przetwarzane w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej do upływu terminu na ich wniesienia w związku z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
W przypadku wyłonienia wykonawcy dane osobowe osób fizycznych, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy), zaś dane pracowników, współpracowników Wykonawcy będąF przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią) w celach kontaktowych dotyczących przesłania oferty, komunikacji z
potencjalnym Zleceniobiorcą, w celu nawiązania współpracy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, a także czynności
związanych z realizacją umowy. Na tej podstawie będziemy również przetwarzać Państwa dane w związku z obroną przed
ewentualnymi roszczeniami.
5. Źródło i kategorie przetwarzania
Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Oferenta biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto. Mogą to być dane osobowe: imię i nazwisko, pełniona funkcja,
stanowisko, nazwę i adres firmy/instytucji, którą Państwo reprezentują, numer telefonu, adres e-mail, numer uprawnień
zawodowych, dane zawarte w udzielanych pełnomocnictwach, informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, numer rachunku
bankowego, opinie związane z realizacją umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MDK.I.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Ekran elektrycznie rolowany
1.2. Laptopy 2 sztuki
1.3. System oświetleniowy
a) 4 sztuki Reflektor teatralny
b) Spot reflektor prowadzący na diodzie LED – 1 sztuka
c) Wytwornica mgły – Hazer 1 sztuka
d) płyn bezolejowy do urządzeń Haze 2 sztuki
e) Reflektor typu compact PAR o mocy 18 x 15 W RGBWA 14 sztuk
f) Zestaw 4 ruchomych głowic LED WASH o mocy 200 W z 6 kolorami + CMY + CTO + CTB.
g) Statyw oświetleniowy z windą - sztuk 4
h) Uniwersalny adapter umożliwiający montaż jednego punktu świetlnego na statywie z windą - sztuk 4
1.4. Gabloty - sztuk 2
1.5. System wystawienniczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

38600000-1 - Przyrządy optyczne

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

48820000-2 - Serwery

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

48952000-6 - System nagłaśniający

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. Zamawiający na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy Pzp wymaga odbycia przez Wykonawcę, przed złożeniem oferty, obowiązkowej wizji lokalnej miejsca, w którym będą realizowany montaż ekranu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.: protokołu z przeprowadzania wizji lokalnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VII pkt 1 .1. Pozostałe dokumenty
będą traktowane jako wspólne.
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego
4) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5) W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6) Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została
wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i
art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które wskazane są w art. 454 ust.2 ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz:
a) osób wskazanych w § 1 ust. 5 i 6 niniejszej umowy,
b) zastąpienia Wyposażenia, które ma być dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji umowy, Wyposażeniem
nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadało Wyposażenie będące podstawą wyboru oferty
Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji Wyposażenia, które ma być dostarczone przez Wykonawcę,
pod warunkiem, iż cena dostarczonego Wyposażenia nie ulegnie zwiększeniu.
4. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru
zmian istotnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.