eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie wraz z montażem.Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie wraz z montażem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: +48 91 449 49 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starnawski@zut.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nauka i edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie wraz z montażem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-256c2020-3fef-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/2022-42.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert w postępowaniu (a
także ich wycofanie) dopuszczone jest wyłącznie za pomocą narzędzia miniPortal, dostępnego na
stronie https://miniportal.uzp.gov.pl (przy wykorzystaniu konta ePUAP dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany, wycofania oferty, a także do formularza komunikacji. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą w sprawach innych niż składanie oferty będzie następować za pośrednictwem:
1) Dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz
komunikacji, o którym mowa powyżej), z tym że dokumenty elektroniczne lub elektroniczne kopie
oświadczeń lub dokumentów są składane Zamawiającemu jako załączniki wskazanego formularza
komunikacji,
lub
2) Poczty elektronicznej e-mail. Ze strony Zamawiającego jest to adres poczty elektronicznej (e-mail) starnawski@zut.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na platformie
ePUAP dostępnej na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal, co jest niezbędne do możliwości złożenia
Zamawiającemu oferty stosownie do informacji podanej w sekcji III.3.5) ogłoszenia.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu
miniPortalu i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal [Instrukcja
użytkowania systemu miniPortal, która jest do pobrania na wskazanej w sekcji III.3.5) stronie
internetowej miniPortalu → plik Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) [regulamin e-PUAP,
dostępnym na stronie, o której mowa w ust. 1 powyżej]. Poprzez uczestnictwo w niniejszym
postępowaniu Wykonawca, akceptuje postanowienia wskazanej Instrukcji użytkownika systemu
miniPortal oraz regulaminu ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem wskazanych w ust. 1 powyżej
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza komunikacji wynosi
150 MB.
4. Wskazana w sekcji III.3.5) ogłoszenia poczta e-mail po stronie Zamawiającego: standardowa poczta
elektroniczna (Office365 lub też znana pn. Microsoft365), zdolna do przyjmowania listów (widomości z załącznikami) o maksymalnym rozmiarze 100 MB .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w dziale II
SWZ oraz załączniku nr 1 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w dziale II
SWZ oraz załączniku nr 1 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/Meble/III/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wytworzenie, sprzedaż, dostarczenie, montaż) mebli
na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na potrzeby
jego jednostek organizacyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 39140000-5 - Meble domowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie stanowiła sumę
punktów przyznanych w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: "Cena", "Okres gwarancji" i
"Wysokość kary umownej". Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za
najwyżej ocenioną ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wytworzenie, sprzedaż, dostarczenie, montaż) mebli
na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na potrzeby
jego jednostek organizacyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-23 do 2023-01-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie stanowiła sumę
punktów przyznanych w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: "Cena", "Okres gwarancji" i
"Wysokość kary umownej". Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za
najwyżej ocenioną ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W postępowaniu wymagane będzie przedłożenie:
1) Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku
oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie
takie każdego z nich).
2) Dowody na okoliczność, że Wykonawca spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110
ust. 2 ustawy PZP – przy czym tylko w przypadku, gdy w odniesieniu do Wykonawcy
składającego ofertę (a w przypadku oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy, do którego) ma miejsce
sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru – przy czym Wykonawca
nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku Wykonawców wpisanych do
wyżej wskazanego KRS lub CEiIDG Zamawiający uzna, że ma miejsce ww. wskazanie mu
danych umożliwiających dostęp do odpowiednio KRS czy CEiIDG w szczególności w sytuacji,
kiedy Wykonawca poda w ofercie lub składanym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1)
powyżej swój nr NIP, REGON lub KRS (przynajmniej jeden z tych numerów).
4) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy – przy czym tylko w przypadku i w zakresie,
w jakim w imieniu Wykonawcy działa osoba/osoby, których umocowanie
do reprezentowania Wykonawca nie wynika Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie występujących
w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w tym postepowaniu oraz zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego – przy czym w tylko w przypadku oferty wspólnej składanej
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
6) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski – przy czym tylko w
przypadku w zakresie, jakim dane oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
(składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia Umowy o
zamówienie. Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w sekcji V.5.11 ogłoszenia (i ich
odpowiednikach w tym zakresie w SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W wykonaniu postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje
(przy czym nie ma obowiązku dokonania) zmiany zawartej Umowy o zamówienie
w przypadkach, których rodzaje wskazują postanowienia ust. 2 - 5 niniejszego działu.
W przypadku dopuszczenia do zmiany Umowy w ramach każdego z przypadków (rodzajów)
zmiany przewidzianych w ust. 2 – 5 niniejszego działu, wynik dokonanej zmiany Umowy
(ewentualny aneks) odpowiadać będzie zakresowi zmiany, charakterowi oraz warunkom
wprowadzenia do Umowy zmian określonych dla danego przypadku (rodzaju) zmiany podanych
dla niego odpowiednio w postanowieniach ust. 2 – 4 niniejszego działu.
2. Zmiana Umowy może polegać na wyłączeniu z jej zakresu ilości mebli, lub zwiększeniu ilości
mebli o wartość nie większą niż 30% wartości umowy - co wiąże się z obniżeniem wartości
umowy lub jej zwiększeniem.
3. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku zwiększenia ilości
zamawianych mebli o których mowa w ust. 2 nie więcej jednak niż o 10 dni roboczych.
4. Przedmiot zmian w Umowie stanowić mogą również tego rodzaju modyfikacje
dotychczasowych postanowień Umowy, które, na skutek zmian Umowy zmian wprowadzanych
lub wcześniej wprowadzonych do Umowy w przypadkach i stosownie do warunków wskazanych
w ust. 1 – 3 niniejszego, stały się niespójne, sprzeczne lub niezgodne ze sobą lub z
obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku zmiana Umowy, o której mowa w
niniejszym ustępie będzie dokonywana tak, aby jej wynik doprowadził do uzyskania spójności
całej Umowy, usunięcia wewnętrznych sprzeczności czy innego rodzaju niezgodności z
postanowieniami Umowy lub przepisami prawa.
Wskazane powyżej dopuszczalne zmiany Umowy mogą być wprowadzone
w całości lub w poszczególnych częściach, na piśmie w formie aneksu, po wyrażeniu przez obie
strony woli dokonania zmian zawartej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortal pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wskazany w sekcji IV.4.3 ogłoszenia sposób określenia kryteriów oceny ofert (procentowo) podlega w SWZ przeliczeniu na
punkty według zasady: jeden procent (%) = jeden punkt wagowy. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1)
Ustawa PZP - należy przez to rozumieć obowiązującą polska ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych, 2) SWZ - należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu specyfikację warunków
zamówienia, o której mowa w art. 281 ustawy PZP, właściwą dla trybu podstawowego bez negocjacji, przyjętego w
niniejszym postępowaniu; 3) Wzór Umowy – należy przez to rozumieć wzór umowy (istotne postanowienia umowy) w sprawie niniejszego zamówienia,
którego treść zawiera załącznik nr 5 SWZ.
W niniejszym postępowaniu, obok obligatoryjnych podstaw (przesłanek) wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, zastosowanie mają również obligatoryjne podstawy (przesłanki)
wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.