eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modliszewo, działka numer 128/1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziechowa 105, 103/10Ogłoszenie z dnia 2022-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modliszewo, działka numer 128/1
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziechowa 105, 103/10

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNIEZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 424 57 50

1.5.8.) Numer faksu: 61 424 57 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.gniezno.idsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modliszewo, działka numer 128/1
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziechowa 105, 103/10

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-890d7073-3fd0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007564/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.36 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modliszewo, działka numer 128/1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziechowa 105, 103/10

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno opcja "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gniezno;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem
e-mail: iod@lesny.com.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
GR.271.57.2022
3
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GR.271.57.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze zamówienie obejmuje 2 zadania:
1.1. Modliszewo działka nr 128/1
Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PE 100 RC, PN16, SDR 11, DN 110x10,0 mm
o łącznej długości ok. 190 m. Na sieci należy zaprojektować hydranty p.poż. DN 80 mm wraz z
zasuwami odcinającymi.
Projektowany odcinek sieci wodociągowej należy włączyć do istniejącej 90 mm (węzeł W1) na
działce nr 128/1 łącznikiem rurowym i dalej prowadzić przewodem Ø110 PE do węzła W2 zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Gnieźnie.
1.2. Zdziechowa działki nr 105, 103/10
Zadanie obejmuje 2 odcinki sieci wodociągowej. Pierwszy należy włączyć do istniejącej sieci 125
mm PE na działce nr 105 łącznikiem rurowym i dalej prowadzić przewodem Ø125 PE do węzła W2
gdzie należy się włączyć z kolei do sieci Ø90 i Ø110 zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie.
Drugi należy włączyć do istniejącej sieci 90 mm PVC na działce 103/10 łącznikiem rurowym i dalej
prowadzić przewodem Ø110 PE do węzła W2 zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie.
Odcinki sieci wodociągowych wykonać kolejno: pierwszy z rur PE 100 RC, PN16, SDR 11, DN
125x11,4 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe, drugi z rur PE 100 RC, PN16, SDR 11, DN
110x10,0 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe o łącznej długości ok. 322 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:
Nazwa kryterium: cena (CC)
CC = Comin / Cobad x Kp x Wc
sposób oceny: Comin – najniższa oferowana cena brutto
Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty
Kp – współczynnik proporcjonalności 100
Wc – waga kryterium oceny – 60 %
Nazwa kryterium: gwarancja dodatkowa (GG)
wzór: GG = Gbad/Gmax x Kp x Wc
sposób oceny:
Gbad – okres gwarancji dodatkowej badanej oferty
Gmax – gwarancja dodatkowa
Kp – współczynnik proporcjonalności 100
Wc – waga kryterium oceny – 40 %
Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 24 miesięcy (obowiązujący wszystkich wykonawców;
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 36 miesiące.
Całkowity okres gwarancji zostanie policzony w następujący sposób: okres podstawowej gwarancji 24
miesiące + zaoferowany okres gwarancji dodatkowej ( maksymalnie 36 miesięcy) = maksymalny okres
gwarancji 60 miesięcy. W przypadku wskazania przez wykonawcę okresu dodatkowej gwarancji
dłuższego niż 36 miesiące, przyjmuje się okres 36 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany
okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.
Ocena punktowa ofert będzie liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta za
poszczególne kryteria oceny ofert. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. O
(badana oferta) = CC +GG
Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady
matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja dodatkowa

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach
określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale X ust 1 SWZ;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale X ust 1 SWZ;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, przy czym wysokość sumy gwarancyjnej winna wynosić
minimum 500 000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie
sieci wodociągowej w technologii zgrzewania o długości jednego odcinka co najmniej 700 mb ( wzór
wykazu stanowi załącznik Nr 6);
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych której to osoba będzie pełniła
funkcję kierownika robót. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i
Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz.
831 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej
obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku
obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni
spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2008 r. Nr 63, poz. 394) ( wzór wykazu stanowi załącznik Nr 7)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3.1.Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych:
a. oświadczenie odpowiednio: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się (jeżeli
dotyczy) / podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4
ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.2.Na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda
następujących środków dowodowych:
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną wynoszącą minimum 500.000 zł.
3.3.Na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych zamawiający żąda
następujących środków dowodowych:
Wykaz osób
dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych której to osoba będzie pełniła funkcję
kierownika robót. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne
uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same
uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo
budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) - wzór stanowi załącznik nr 7 do
SWZ;
Wykaz robót budowlanych
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - co najmniej
jednej roboty polegającej na budowie sieci wodociągowej w technologii zgrzewania o długości jednego
odcinka co najmniej 700 mb wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie, o którym mowa w Rozdziale XII
ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli
dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których
mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr do 4.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.