eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Moszczenica › Zarządzanie projektem RPMP.04.01.01-12-1061/17 pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa"Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zarządzanie projektem RPMP.04.01.01-12-1061/17 pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSZCZENICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Samorządowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-321

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 183541300

1.5.8.) Numer faksu: +48 182541085

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminamoszczenica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminamoszczenica.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biecz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7381973883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Biecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-340

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 134471113

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@biecz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.biecz.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bobowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7382129965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bobowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Bobowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-350

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 183514300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@bobowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bobowa.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorlice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7382131749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 2

1.5.2.) Miejscowość: Gorlice

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 18 3535762

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina.gorlice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gmina.gorlice.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gorlice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7382125507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Gorlice

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 183536200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.gorlice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gorlice.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipinki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851648081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipinki 53

1.5.2.) Miejscowość: Lipinki

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-305

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 134477021

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminalipinki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminalipinki.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łużna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7381022314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: łużna 634

1.5.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-322

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 183543039

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@luzna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.luzna.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ropa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7382130282

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ropa 733

1.5.2.) Miejscowość: Ropa

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-312

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 183534017

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@eu-ropa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ropa.iap.pl

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sękowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7381013686

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sękowa 252

1.5.2.) Miejscowość: Sękowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-307

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 183534014

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugsekowa@sekowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sekowa.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Uście Gorlickie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7382144864

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Uscie Gorlickie 80

1.5.2.) Miejscowość: Uście Gorlickie

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-315

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 183516041

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@usciegorlckie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uscie.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zarządzanie projektem RPMP.04.01.01-12-1061/17 pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40d3008a-f145-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042121/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zarządzanie projektem RPMP.04.01.01-12-1061/17 pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 4. Regionalna Polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00217104/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OA.271.66.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 42112,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie projektem, dla następujących realizowanych w jego zakresie zadań:
1. „Dodatkowe instalacje fotowoltaiczne” w ramach Projektu RPMP.04.01.01-12-1061/17 pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa”
Przedmiotem Umowy na dostawę i montaż jest realizacja Instalacji fotowoltaicznych w domach prywatnych na terenie gmin Partnerów Projektu. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie, dostawę niezbędnych Urządzeń i materiałów, montaż i uruchomienie kompletnych Instalacji odnawialnych źródeł energii w domach prywatnych należących do osób fizycznych w następujących ilościach:
- instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 4 kWp – 3 szt., w tym instalacje, w których moduły fotowoltaiczne montowane na gruncie lub na budynkach niemieszkalnych – 1 szt.,
- instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 5 kWp – 67 szt., w tym instalacje, w których moduły fotowoltaiczne montowane na gruncie lub na budynkach niemieszkalnych – 3 szt.,

2. Inspektor nadzoru dla zadania „Dodatkowe instalacje fotowoltaiczne” w ramach Projektu RPMP.04.01.01-12-1061/17 pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa”
Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski nad dostawą i montażem 70 sztuk instalacji PV na budynkach prywatnych mieszkańców gmin: Moszczenica, Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Ropa, Uście Gorlickie, Sękowa, Miasto Gorlice, z terenu województwa małopolskiego.
Termin realizacji Projektu – do 30.11.2022r.
a także jego rozliczenie w pełnym zakresie, od momentu rozpoczęcia jego realizacji (2019r.), dla wszystkich zadań, aż do jego zakończenia w 2022r.

Zakres zamówienia obejmuje:
- czuwanie nad terminową i prawidłową pod względem merytorycznym oraz formalno-prawnym realizacją zadań (prowadzenie realizowanych zadań inwestycyjnych), bieżąca ocena stopnia realizacji Projektu (zakres rzeczowy, wskaźniki Projektu, cele Projektu, wydatki, itp.);
- monitoring realizacji zadań pod kątem umów na dofinansowanie, monitoring wskaźników Projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych, a także kontrola prawidłowości rozliczania wykonanych zadań względem zawartych umów;
- współudział w nadzorze i kontroli nad rzeczowym i finansowym wykonaniem inwestycji,
- bieżącą analizę kosztów ponoszonych na realizowane inwestycje,
- kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót pod względem formalnoprawnym;
- uczestniczenie w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw w toku realizacji inwestycji,
- organizację i udział w przeglądach Projektu,
- raportowanie i kontakt z Zamawiającym (bieżące konsultacje telefoniczne, mailowe, pisemny raport z postępu Projektu raz w miesiącu);
- udział w uruchomieniu inwestycji,
- przygotowanie korespondencji w sprawie realizacji Projektu do IZ oraz utrzymywanie bieżącej komunikacji z IZ, w tym w zakresie informacji, danych i dokumentów wymaganych do przekazywania w ramach realizacji umowy o dofinansowanie Projektu;
- kontrolę prawidłowości rozliczania wykonanych zadań pod względem zawartych umów z wykonawcami zewnętrznymi oraz umowy o dofinansowanie Projektu;
- rozliczanie Projektu zgodnie z umową oraz obowiązującymi wytycznymi:
a) przygotowywanie wsadu do opisu dokumentów księgowych zgłaszanych do rozliczania we wnioskach o wypłatę środków, zgodnie z wytycznymi,
b) aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego z wydzieleniem części inwestycji realizowanych w ramach kosztów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych, w przypadku wystąpienia różnic wartościowych lub ilościowych po wyłonieniu wykonawców oraz w trakcie całej realizacji Projektu;
c) aktualizację harmonogramu płatności wraz z jego zintegrowaniem z wewnętrznym planem finansowym Zamawiającego;
d) prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów w projekcie na realizację przedsięwzięcia,
e) przygotowanie wniosków o płatność (w tym sprawozdawczych) w części rzeczowej i finansowej, ich składanie zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie Projektu i uzyskiwanie ich zatwierdzenia, z uwzględnieniem, że Projekt jest realizowany w formule partnerstwa międzynarodowego;
f) nadzór nad terminowym i zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym rozliczaniem realizowanego Projektu, w tym weryfikację kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu,
g) przygotowanie Raportu końcowego z realizacji Projektu, zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie Projektu;
h) przygotowanie i aktualizację innych dokumentów wymaganych przez IZ w celu rozliczenia realizacji Projektu;
i) bezpośredni kontakt z opiekunem rozliczającym Projekt;
j) udział w kontrolach i audytach Projektu realizowanych w ramach umowy o dofinansowanie Projektu w siedzibie Zamawiającego oraz w miejscach realizacji Projektu w okresie realizacji Projektu;
k) przygotowywanie niezbędnych wyjaśnień, oświadczeń, odpowiedzi na zapytania w przypadku kontroli Projektu, na każdym etapie jego realizacji;
l) uwzględnienie w planie realizacji Projektu zmian wynikających z informacji pokontrolnych;
m) przygotowywanie informacji do IZ o sposobie wywiązania się z zaleceń pokontrolnych;
n) przygotowywanie i uzgadnianie z IZ ewentualnych wniosków o zmianę w Projekcie oraz przygotowywanie dokumentów wymaganych do zatwierdzenia zmiany w Projekcie.
Zarządzanie projektem prowadzone będzie zgodnie z umową o dofinansowanie, wytycznymi oraz innymi dokumentami na podstawie których Beneficjent otrzymał dofinasowanie jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z przedmiotem zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79412000-5 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79421100-2 - Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59999,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68880,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59999,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Doradztwo i Usługi Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9452115433

7.3.3) Ulica: ul. Szlak

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-153

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59999,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.