eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobra › Zimowe utrzymanie dróg gminnychOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685496

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczecińska 16A

1.5.2.) Miejscowość: Dobra

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-003

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wydzial@dobraszczecinska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dobraszczecinska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-526c0b1f-3fe0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370269

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030731/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dobra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez platformę zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Platformą.
Platforma jest dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Z uwagi na limit znaków wymagania wskazane są w Rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WKI.ZP.271.33.2022.AA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dobra 2022/2023.
Część I polegająca na świadczeniu usługi w miejscowości: Bezrzecze, Wołczkowo, Dobra, Buk, Sławoszewo, Grzepnica, Łęgi, Rzędziny, Stolec. Załącznik nr 1do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. tj. udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu usług podobnych zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia podobne będą polegać na zwiększeniu ilości:
1) wykonanie 1 km uszorstnienia nawierzchni za pomocą mieszanki piaskowo-solnej 1:1,
2) wykonanie1 km uszorstnienia nawierzchni za pomocą mieszanki piaskowo-solnej 2:1,
3) wykonanie 1 km odśnieżania nawierzchni,
4) wykonanie 1 km równoczesnego odśnieżania i usuwania śliskości zimowej za pomocą mieszanki piaskowo-solnej 1:1,
5) wykonanie 1 km równoczesnego odśnieżania i usuwania śliskości zimowej za pomocą mieszanki piaskowo-solnej 1:2,
6) wykonanie 1 m2 równoczesnego ręcznego odśnieżania i usuwania śliskości zimowej parkingu, chodnika, ścieżki rowerowej przy założeniu stosowania mieszanki piaskowo-solnej 2:1,
7) wykonanie 1 m2 usuwania śliskości zimowej parkingu, chodnika, ścieżki rowerowej przy założeniu stosowania mieszanki piaskowo-solnej 2:1,
8) wykonanie 1m3 wywozu śniegu wraz z załadunkiem,
9) wykonanie 1 mtg usuwania lodu (zmarzniętych zastoisk wody itp.) wraz z załadunkiem i wywozem,
10) ustawienie 1 pojemnika na mieszankę piasku z solą o pojemności 300 litrów na okres 1 miesiąca w trakcie obowiązywania umowy ZUD,
11) uzupełnienie 1 pojemnika mieszanką piasku z solą 1:1 o pojemności 300 litrów.
i realizowane będą na zasadach analogicznych jak w projekcie umowy dla zamówienia podstawowego i według oferty wykonawcy dla zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dobra 2022/2023.
Część II polegająca na świadczeniu usługi w miejscowości: Mierzyn, Skarbimierzyce, Dołuje, Kościno, Wąwelnica, Redlica. Załącznik nr 2 do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. tj. udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu usług podobnych zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia podobne będą polegać na zwiększeniu ilości:
1) wykonanie 1 km uszorstnienia nawierzchni za pomocą mieszanki piaskowo-solnej 1:1,
2) wykonanie1 km uszorstnienia nawierzchni za pomocą mieszanki piaskowo-solnej 2:1,
3) wykonanie 1 km odśnieżania nawierzchni,
4) wykonanie 1 km równoczesnego odśnieżania i usuwania śliskości zimowej za pomocą mieszanki piaskowo-solnej 1:1,
5) wykonanie 1 km równoczesnego odśnieżania i usuwania śliskości zimowej za pomocą mieszanki piaskowo-solnej 1:2,
6) wykonanie 1 m2 równoczesnego ręcznego odśnieżania i usuwania śliskości zimowej parkingu, chodnika, ścieżki rowerowej przy założeniu stosowania mieszanki piaskowo-solnej 2:1,
7) wykonanie 1 m2 usuwania śliskości zimowej parkingu, chodnika, ścieżki rowerowej przy założeniu stosowania mieszanki piaskowo-solnej 2:1,
8) wykonanie 1m3 wywozu śniegu wraz z załadunkiem,
9) wykonanie 1 mtg usuwania lodu (zmarzniętych zastoisk wody itp.) wraz z załadunkiem i wywozem,
10) ustawienie 1 pojemnika na mieszankę piasku z solą o pojemności 300 litrów na okres 1 miesiąca w trakcie obowiązywania umowy ZUD,
11) uzupełnienie 1 pojemnika mieszanką piasku z solą 1:1 o pojemności 300 litrów.
i realizowane będą na zasadach analogicznych jak w projekcie umowy dla zamówienia podstawowego i według oferty wykonawcy dla zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktuty

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
Część I
a) Ubiegać się o zamówienie mogą Wykonawcy, którzy wykażą się zdolnością techniczną wykazując, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie podobne do przedmiotu zamówienia. Za zamówienie podobne Zamawiający uzna usługi (zrealizowane lub będące w trakcie realizacji) polegające na zimowym utrzymaniu dróg o wartości co najmniej 150 000 zł brutto.
b) Ubiegać się o zamówienie mogą Wykonawcy, którzy wykażą się zdolnością techniczną wykazując, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje:
1. pługo-solarka – min. 1 szt.,
2. pług odśnieżny – min. 1 szt.,
3. kryty magazyn soli – min. 1 szt.
Część II
a) Ubiegać się o zamówienie mogą Wykonawcy, którzy wykażą się zdolnością techniczną wykazując, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie podobne do przedmiotu zamówienia. Za zamówienie podobne Zamawiający uzna usługi (zrealizowane lub będące w trakcie realizacji) polegające na zimowym utrzymaniu dróg o wartości co najmniej 150 000 zł brutto.
b) Ubiegać się o zamówienie mogą Wykonawcy, którzy wykażą się zdolnością techniczną wykazując, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje:
1. pługo-solarka – min. 1 szt.,
2. pług odśnieżny – min. 1 szt.
3. kryty magazyn soli – min. 1 szt.

UWAGA!!
Wykonawca zobowiązany jest w sytuacji składania oferty na więcej niż jedną część do wykazania spełnienia warunków osobno dla każdej z części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ).
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.; Wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą:
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto do oferty należy załączyć:
• Załącznik nr 2 i 3 do SWZ – oświadczenia własne;
• Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie Innego Podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (dokument załączyć tylko gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby;
• Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie miejsca świadczenia usługi.
2. W przypadku potrzeby wykonania prac na innych drogach, chodnikach, ścieżkach rowerowych, parkingach nie ujętych w Załączniku nr 1 do umowy, w takim przypadku strony dopuszczają możliwość przekierowania Wykonawcy na inne tereny Gminy Dobra do odśnieżania i zlikwidowania śliskości zimowej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.