eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Zakup mebli niemedycznych i wyposażenia niemedycznego w ramach Projektu pn "Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem.Ogłoszenie z dnia 2023-08-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup mebli niemedycznych i wyposażenia niemedycznego w ramach Projektu pn "Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650070

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Medyczna 19

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: +48243646323

1.5.8.) Numer faksu: +48243646310

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wszplock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wszplock.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b57cfc9c-fe1c-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup mebli niemedycznych i wyposażenia niemedycznego w ramach Projektu pn "Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b57cfc9c-fe1c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00370148

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013558/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Zakup mebli niemedycznych i wyposażenia niemedycznego w ramach Projektu pn "Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem”1 nr POIS.11.03.00-00-0051/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237798

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP.2910.6.(22/ZP/23)2023.JM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 676657,96 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 - Drukarki, Urządzenia wielofunkcyjne, Aparaty telefoniczne, Niszczarka, Komputery

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 121729,98 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 - Meble

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 270667,28 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 - Chłodziarki, lodówki

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 81459,67 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 - Fotele, taborety, krzesła

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 85636,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5 - Wiadra/Stelaże, Dozowniki

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 77178,54 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6 - Wózki

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 39986,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 211560,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 211560,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 211560,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WASKO S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 276703584

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 211560,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 9

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 201926,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 244813,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 201926,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arbor Meble Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 524509347

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Studio Kreska Przemysław Ptaszyński –
produkcja mebli na zlecenie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 201926,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu została złożona jedna oferta, która została odrzucona

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu na pakiet na 4 zostało złożone 5 ofert z czego 4 podlegają odrzuceniu, pozostała oferta, przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W pakiecie nr 4 na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 42 988,50 zł, zaś oferta najkorzystniejsza, pozostała w postępowaniu po odrzuceniu innych ofert, zawiera cenę 69 154,29zł.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu zostały złożone 2 oferty, które zostały odrzucone

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu na pakiet nr 6 została złożona jedna oferta, która została odrzucona

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.