eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łuków › "Przebudowa drogi powiatowej nr 1328L"Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1328L”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŁUKOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 25 798 2203

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@starostwolukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlukowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 711586627

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Łapiguz 112

1.11.4.) Miejscowość: Łuków

1.11.5.) Kod pocztowy: 21-400

1.11.6.) Województwo: lubelskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.11.9.) Numer telefonu: 25 798 2020

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zdp.lukow.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.zdp.lukow.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1328L”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fddb6e75-3f16-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017513/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Przebudowa drogi powiatowej nr 1328L km 5+206 – 5+836

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdplukow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdplukow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje dostępne są w Rozdziale XI SWZ - komunikacja w postępowaniu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie, ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków;
- Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Piszcz - Jóźwiak, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@starostwolukow.pl. lub tel. 25 798 22 03 wew. 210.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328L”, znak postępowania AZ.262.8.2022;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;6
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych uniemożliwi przeprowadzenie postępowania administracyjnego lub wykonanie innej żądanej czynności urzędowej.
- Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, o którym mowa a art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZ.262.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1328L.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przebudowę drogi powiatowej nr 1328L km 5+206 – 5+832 Kamień - Wola Mysłowska - Wilczyska
Przebudowa obejmuje w szczególności:
Roboty nawierzchniowe
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni;
- skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2;
- mechaniczne wyrównanie nierówności istniejącej nawierzchni jako podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową wraz z zagęszczeniem;
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót – załącznik nr 9 do SWZ;
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) kryterium „Cena brutto” – waga kryterium: 60 %
Punkty w kryterium „Cena brutto” zostaną przyznane według wzoru:

KC = CN/COB x 60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy;
CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu;
COB - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej.

Uwaga: powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenie będzie polegało na:
- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania w ocenianym kryterium KC wynosi 60 punktów.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena brutto” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

2) Punkty w kryterium „Rękojmia” (R) zostaną przyznane według następującej reguły:
- Wykonawca w formularzu ofertowym zadeklaruje okres na jaki udzieli rękojmi na wykonane przez siebie roboty budowlane.
Oferta z oferowanym 60-miesięcznym terminem rękojmi otrzyma 0 pkt;
Oferta z oferowanym 66-miesięcznym terminem rękojmi otrzyma 10 pkt;
Oferta z oferowanym 72-miesięcznym terminem rękojmi otrzyma 20 pkt.
Oferta z oferowanym 78-miesięcznym terminem rękojmi otrzyma 30 pkt.
Oferta z oferowanym 84-miesięcznym terminem rękojmi otrzyma 40 pkt.
Jeżeli wykonawca wskaże okres rękojmi dłuższy niż 84 miesiące, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 84 miesięczny i taki też zostanie uwzględniony w umowie.
Maksymalna liczba punktów jakie przyzna Zamawiający w ocenianym kryterium R wynosi 40 punktów.

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru: NO = KC + R

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiające określa następujące
warunki:
a) w zakresie doświadczenia Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi wykonanej w technologii mas bitumicznych o wartości brutto co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

b) w zakresie kwalifikacji zawodowych Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zamówienia, które skieruje do jego realizacji:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi wykonanej w technologii mas bitumicznych – osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robót;
Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ważne zaświadczenie o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z treścią art. 12 ust. 2 i ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz sporządzić należy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 (słownie złotych: dwa tysiące)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572 ze zm.).
5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy o numerze 68 9206 0009 0004 9386 2000 0070 w Banku Spółdzielczym w Trzebieszowie. W tytule przelewu należy wpisać: wadium do postępowania AZ.262.8.2022

6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym przez upoważnionego wystawcę dokumentu i powinno zawierać:
- nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Powiat Łukowski z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków”.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
- kwotę gwarancji/poręczenia;
- termin ważności gwarancji/poręczenia;
- zobowiązania gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium , w przypadku o którym mowa w art. 98 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z mocy art. 108 ust. 1 – zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SWZ.
b) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SWZ.
Oświadczenia, o których mowa składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
1) Oświadczenia o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, do oferty dołączają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
4) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Nie przewiduje się istotnej zmiany przedmiotowej umowy, w rozumieniu art. 454 Pzp.
2. Dopuszcza się zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:
1) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę, w sytuacji gdy:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp;
2) z zastrzeżeniem art. 455 ust.3 Pzp, jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
3) z zastrzeżeniem art. 455 ust.3 Pzp, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen, dopuszczalną wartość zmiany ceny, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c i pkt 3, lub dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 3, ustala się w oparciu o zmienioną cenę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdplukow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.