eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stryszów › Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stryszowie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stryszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357002838

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stryszów 557

1.5.2.) Miejscowość: Stryszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-146

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sgzoz-stryszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sgzoz-stryszow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4be93a17-13f3-11ed-acbd-46d0480cd9c4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stryszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4be93a17-13f3-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368957

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00293041/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stryszowie - dostawa sprzetu i asortymenty część I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Dostępność Plus dla zdrowia, w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18 – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293247/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 181797,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.5.5.) Wartość części: 12693,48 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt switchów

4.5.3.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.5.5.) Wartość części: 5589,43 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostaw przenośnego aparatu do badania CRP

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 3887,04 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciśnieniomierza zegarowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 2064,81 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciśnieniomierza

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1118,52 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośny pulsoksymetr

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 3619,63 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu EKG

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 7905,56 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spirometru

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 7592,59 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera do żył

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 12453,70 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi przenośnej dla niemowląt

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 5583,05 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa taboretu medycznego

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1042,28 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa parawanu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.5.5.) Wartość części: 4777,78 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fotela do pobrań krwi

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.5.5.) Wartość części: 3872,09 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch kącików sensorycznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.5.5.) Wartość części: 2439,02 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu przyzywowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.5.5.) Wartość części: 4653,89 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów

4.5.3.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.5.5.) Wartość części: 17038,95 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu kolejkowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.5.) Wartość części: 41915,00 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitora informacyjnego

4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.5.) Wartość części: 40548,29 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pętli indukcyjnej przenośnej

4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.5.) Wartość części: 1286,59 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nagrania wideo o działalności placówki w polskim języku migowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 32354500-4 - Filmy wideo

4.5.5.) Wartość części: 1716,14 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20083,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20083,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20083,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JANCZAR.BIZ Dominik Janczar

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5512323708

7.3.4) Miejscowość: Stronie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20083,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7141,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7141,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7141,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JANCZAR.BIZ Dominik Janczar

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5512323708

7.3.4) Miejscowość: Stronie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7141,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

ponieważ nie złożono żadnej oferty

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

ponieważ nie złożono żadnej oferty

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

ponieważ nie złożono żadnej oferty

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4816,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4816,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4816,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sklep Medyczny Marta Kadzewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7571024167

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4816,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6269,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9790,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6269,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: M4MEDICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123131335

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6269,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 dni

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

ponieważ nie złożono żadnej oferty

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FOREL MEDICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5223203458

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6156,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6156,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6156,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sklep Medyczny Marta Kadzewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7571024167

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6156,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

ponieważ nie złożono żadnej oferty

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5970,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5970,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sklep Medyczny Marta Kadzewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7571024167

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5970,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

ponieważ nie złożono żadnej oferty

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

ponieważ nie złożono żadnej oferty

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5904,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5904,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5904,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JANCZAR.BIZ Dominik Janczar

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5512323708

7.3.4) Miejscowość: Stronie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5904,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19680,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19680,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19680,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JANCZAR.BIZ Dominik Janczar

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5512323708

7.3.4) Miejscowość: Stronie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19680,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający po przeanalizowaniu całości dokumentacji i stanu faktycznego objętego przedmiotem postępowania uznał że przedmiot zamówienia nie został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący , za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty jak wymaga tego ustawa Pzp.
Po otwarciu ofert, w trakcie czynności ich badania, Zamawiający powziął informację, że opis przedmiotu zamówienia jest nieodpowiadający celowi zamówienia, co stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie - po złożeniu ofert. Jest on niejednoznaczny co powoduje, że zaoferowane urządzenia nie są porównywalne i Wykonawca nie był w stanie precyzyjnie i jednoznacznie odczytać woli Zamawiającego.
Szczegółowa analiza opisu przedmiotu zamówienia wykazała, iż został on opisany w sposób niejednoznaczny co mogło wprowadzić Wykonawców w błąd jak również w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowej przesłanki unieważnienia postępowania nie należy upatrywać tylko i wyłącznie w odniesieniu do art 457 ustawy Pzp, gdzie wskazano wyłącznie przyczyny sprecyzowane wąsko i konkretnie, którymi nawet w drodze wykładni rozszerzającej nie sposób objąć wadliwości innych czynności lub zaniechań Zamawiających.
Należy wskazać, że zgodnie z art. 16 ustawy Pzp Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, 2) przejrzysty, 3) proporcjonalny. Błędy popełnione przez Zamawiającego powodują, iż Zamawiający nie jest w stanie rzetelnie ocenić złożonych ofert. Takie stanowisko wynika również z orzecznictwa KIO w sprawie o sygn., akt KIO 2776/19 „Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, który nie pozwala na złożenie porównywalnych ofert, stanowi wystarczającą podstawę do unieważnienia postępowania. Na tym etapie postępowania (po złożeniu ofert) wadliwości tej nie można usunąć”.

Zamawiający nie ma możliwość usunięcia zaistniałej wady postępowania ze względu na fakt, że jakiekolwiek negocjacje z Wykonawcami po terminie składnia ofert są zabronione.

W świetle dostrzeżonych braków, unieważnienie niniejszego postępowania jest konieczne i uzasadnione, gdyż nie jest możliwe sanowanie istniejących wad postępowania i zawarcie ważnej umowy gwarantującej wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami stawianymi Zamawiającemu w projekcie pn „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stryszowie”

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41820,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66420,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41820,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JANCZAR.BIZ Dominik Janczar

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5512323708

7.3.4) Miejscowość: Stronie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41820,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

ponieważ nie złożono żadnej oferty

Część 20

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 20)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2423,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33670,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2423,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 20)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Migam Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9512387159

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 20)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2423,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.