eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuplice › Modernizacja szkoły podstawowej w zakresie zaleceń sanepidu dotyczący sali gimnastycznej i ciągów komunikacyjnych poprzez modernizację instalacji elektrycznej w Tuplicach, gmina TupliceOgłoszenie z dnia 2023-08-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja szkoły podstawowej w zakresie zaleceń sanepidu dotyczący sali gimnastycznej i ciągów komunikacyjnych poprzez modernizację instalacji elektrycznej w Tuplicach, gmina Tuplice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUPLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770675

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 27

1.5.2.) Miejscowość: Tuplice

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-219

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tuplice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: tuplice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-771f3611-e37b-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja szkoły podstawowej w zakresie zaleceń sanepidu dotyczący sali gimnastycznej i ciągów komunikacyjnych poprzez modernizację instalacji elektrycznej w Tuplicach, gmina Tuplice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-771f3611-e37b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00368937

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032847/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Tuplice w zakresie sali gimnastycznej i ciągów komunikacyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00192189

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKPII.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”, tj.: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontowych prac wewnętrznych w tym modernizacji instalacji elektrycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Daszyńskiego 1 w Tuplicach, działka nr 373/1, na potrzeby funkcjonowania szkoły podstawowej.
Zakłada się modernizację wszystkich pomieszczeń budynku szkoły klasopracowni wraz z niezbędnymi zapleczami, częścią administracyjną, pomieszczeniami socjalnymi, ogólnego przeznaczenia, pomieszczeniami technicznymi.
Należy opracować projekty budowalny z uszczegółowieniem wykonawczym zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi uzgodnieniami z Inwestorem. Projekt budowalny z uszczegółowieniem wykonawczym musi zostać zaakceptowany przez Inwestora.
Przedmiary projektu muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.
Po zaakceptowaniu przez Inwestora kompletnej dokumentacji projektowej należy przystąpić do wykonania robót budowalnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
• pozyskanie lub wykonanie materiałów wyjściowych do projektowania
• opracowanie projektu budowlanego
• uzyskanie wymaganych przepisami opinii i uzgodnień
• uzyskanie w imieniu Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót budowlanych
• opracowanie projektów wykonawczych
• opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
• wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych w oparciu o wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego i Użytkownika dokumentację projektową
• wykonanie dokumentacji powykonawczej
• przekazanie zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją
• świadczenie nadzoru autorskiego

Prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone w dwóch etapach, gdzie przedmiotem niniejszego postepowania jest Etap I.
Etap I obejmuje wykonanie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i montaż wyposażenia w pomieszczeniach ujętych w Załączniku nr 11 do SWZ – OPZ (Załączniku nr 5 do PFU - wykazu pomieszczeń dla etapu I).

Szczegółowy zakres prac i robót został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jako Etap I oraz w Załączniku nr 10 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1939500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5473500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1939500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Kmito Jerzy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9270002433

7.3.3) Ulica: Ul. Piaskowa 36a

7.3.4) Miejscowość: Sulechów

7.3.5) Kod pocztowy: 66-100

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Prace projektowe


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1939500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.