eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czosnów › Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czosnów.Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czosnów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czosnów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gminna 6

1.5.2.) Miejscowość: Czosnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-152

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czosnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czosnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czosnów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e13c249-3f2b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009614/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czosnów.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://czosnow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu „Platformy zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie
umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do
przekazywania ofert, oświadczeń oraz dokumentów, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”. Adres
internetowy platformy: https://czosnow.ezamawiajacy.pl
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://czosnow.ezamawiajacy.pl , poprzez założenia konta na stronie https://oneplace.marketplanet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu „Platformy zakupowej”
– należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie
elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń oraz dokumentów, zwane dalej „Platformą” lub
„Systemem”. Adres internetowy platformy na której będzie prowadzone postępowanie: https://czosnow.ezamawiajacy.pl
2. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
3. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
3.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
(zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
3.2 Komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS
Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
3.4 Włączona obsługa JavaScript;
3.5 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
4. Zamawiający, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych na Platformę tj. plików o wielkości do 200 MB w txt, rtf, pdf, xps,
odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff,png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,
ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający zaleca składanie oferty wraz z załącznikami w formacie pdf.
5. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://czosnow.ezamawiajacy.pl , poprzez założenia konta na stronie https://oneplace.marketplanet.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Platformy. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@czosnow.pl (z wyjątkiem oferty z
załącznikami). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. „W
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz. U. 2020 poz. 2452).
Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.271.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
odśnieżanie dróg gminnych (dwustronne wraz z zatokami i parkingami) – 122,45 km, (10 razy w trakcie trwania umowy)
odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi dróg gminnych (dwustronne wraz z zatokami i parkingami) – 122,45 km, (15 razy w trakcie trwania umowy)
zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych (dwustronne) - 55,9 km, (15 razy w trakcie trwania umowy)
odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na chodnikach – 13,76 km, (15 razy w trakcie trwania umowy)
zamiatanie krawężników ulic przy chodnikach z zanieczyszczeń pozostałych po sezonie zimowego utrzymania dróg – 13,76 km ( 1 raz po sezonie zimowym)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje:
odśnieżanie dróg gminnych (dwustronne wraz z zatokami i parkingami) – 122,45 km, (5 razy w trakcie trwania umowy)
odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi dróg gminnych (dwustronne wraz z zatokami i parkingami) – 122,45 km, (8 razy w trakcie trwania umowy)
zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych (dwustronne) - 55,9 km, (8 razy w trakcie trwania umowy)
odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na chodnikach – 13,76 km, (8 razy w trakcie trwania umowy)
zamiatanie krawężników ulic przy chodnikach z zanieczyszczeń pozostałych po sezonie zimowego utrzymania dróg – 13,76 km ( 1 raz )

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu podjęcia usługi przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg gminnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty
jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą
podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i rodzaj zamian został określony w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia "wzór umowy"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://czosnow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.