eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowary › "Poprawa dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta w Gminie Miejskiej Kowary" - część druga

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-08-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
"Poprawa dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Urzędu Miasta w Gminie Miejskiej Kowary" - część druga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA KOWARY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Kowary

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757439225

1.5.8.) Numer faksu: 757613173

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowary.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a170758d-08ec-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Poprawa dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Urzędu Miasta w Gminie Miejskiej Kowary" - część druga

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a170758d-08ec-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00367869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00109226/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Poprawa dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta w Gminie Miejskiej Kowary

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

"Dostępny samorząd - granty" realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00258933

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRM.271.36.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 177359,70 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 19843,49 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia: materiały informacyjne oraz usługa tłumacza Polskiego Języka Migowego
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w Polskim Języku Migowym – MOPS 2 szt.
b) Usługa Tłumacza Polskiego Języka Migowego on-line – abonament roczny – UM 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 11 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 8298,78 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia: Zestaw kart komunikacyjnych
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kart komunikacyjnych wspomagających kontakt z osobami głuchymi. Każda karta ma przedstawiać jedną konkretną usługę. Każda czynność wynikająca z procedury powinna zostać przedstawiona za pomocą zrozumiałej ilustracji oraz krótkiego tekstu opisującego tą czynność.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 12 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

30195000-2 - Tablice

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

4.5.5.) Wartość części: 3252,03 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia: Tabliczki przydrzwiowe oraz oznaczenia za pomoca piktogramów
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż:
- Tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille’a i kodem QR, projekt + montaż– MOPS 12 szt., UM 88 szt.
- oznaczeń za pomocą piktogramów – tabliczki – MOPS 1 szt., UM 11 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 13 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

44423450-0 - Tabliczki firmowe

4.5.5.) Wartość części: 8292,68 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9413,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9413,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9413,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Migam s.a. (dawniej Migam "RKPK" sp z o.o.S.K.A.)

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 360614795

7.3.3) Ulica: Hauke-Bosaka 16a

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-540

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9413,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert nie została złożona żadna oferta

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dariusz Malik Foto Studio Malik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 250684128

7.3.3) Ulica: Kolejowa 30

7.3.4) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 63-400

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.