eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › USŁUGA SPRZĄTANIA W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTRÓDZIE , W BUDYNKU CENTRUM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W OSTRÓDZIE ORAZ TERENU PRZYNALEŻNEGO DO WW. BUDYNKÓWOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA SPRZĄTANIA W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTRÓDZIE , W BUDYNKU CENTRUM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W OSTRÓDZIE ORAZ TERENU PRZYNALEŻNEGO DO WW. BUDYNKÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Ostródzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.ostroda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA SPRZĄTANIA W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTRÓDZIE , W BUDYNKU CENTRUM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W OSTRÓDZIE ORAZ TERENU PRZYNALEŻNEGO DO WW. BUDYNKÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad938305-3809-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367453

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006248/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa sprzątania w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie , w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie oraz terenu przynależnego do w/w budynków w roku 2023.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-ostrodzki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-ostrodzki (zwanej dalej: Portalem) pod nazwą wskazaną w tytule SWZ. Portal umożliwia komunikację Wykonawcy z Zamawiającym, w tym złożenie oferty. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w pkt 3.6

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja oraz korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w następujący sposób:
1) przed upływem terminu składania ofert (w szczególności: zapytania wnoszone do postępowania, wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, itp.):
a) za pośrednictwem Portalu, gdzie po zalogowaniu się na uprzednio założone swoje konto, użytkownik wskazuje postępowanie. Po wejściu w szczegół wskazanego postępowania należy przejść do zakładki „Komunikacja”, która dotyczy wybranego postępowania. W celu przygotowania nowej wiadomości użytkownik wybiera opcję „Utwórz wiadomość”. Następnie wskazuje „Kategorię wiadomości” i wprowadza treść w polu „Wiadomość”. W ramach korespondencji można dodać załącznik poprzez opcję „Dołącz plik”;
b) bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.ostroda.pl;
2) po upływie terminu składania i otwarcia ofert (w szczególności: dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia dotyczące złożonej oferty - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego oraz inna korespondencja odbywająca się między Zamawiającym a Wykonawcami):
a) za pośrednictwem Portalu – analogicznie jak w przypadku korespondencji przed upływem terminu składania ofert;
b) bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.ostroda.pl.

2. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę wysłania wiadomości wraz z załącznikiem z poziomu zakładki „Komunikacja”, która prezentowana jest również w wysłanej wiadomości.
3. Obowiązkiem Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest śledzenie Portalu oraz poczty elektronicznej, której adres wskazał w ofercie.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy użyciu Portalu opisane zostały w regulaminie dostępnym pod adresem: https://app.sidaspzp.pl/static/media/regulamin-SIDAS-PZP.1353d0f3b6aaf676dd38.pdf oraz w Instrukcji korzystania z Portalu dostępnej na stronie https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads/2020/07/Madkom_PZP_wykonawca_1.3.pdf.

4. W celu korzystania z systemu Portal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Portalu, tj.:
1) Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
a) dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 MB/s;
b) komputer klacy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana przeglądarka internetowa w najnowszych wersjach: Firefox, Chrome, Opera;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program do obsługi formatów .pdf, np. Acrobat Reader lub inny;
2) Dopuszczalne formaty przesłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB to: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7Z, .eml, .msg;
3) Informacja odnośnie kodowania i czasu odbioru danych:
a) plik oferty wraz z załącznikami dodany z poziomu zakładki „Moja oferta” przez Wykonawcę na Portalu i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ w systemie widnieje jako plik zaszyfrowany. Możliwość otwarcia pliku dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert;
b) jako czas złożenia oferty poprzez Portal przyjmuje się moment otrzymania żądania przez serwer Portalu po kliknięciu w opcję „Złóż ofertę”. Czas jest prezentowany w (hh:mm:ss) zgodnie ze strefą czasową ustawioną na komputerze Wykonawcy.
4) Czas serwera Portalu jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, jn.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Ostródzki, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5; tel. (89) 642-98-61; adres e- mail: zamowienia@powiat.ostroda.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie jest Pan Piotr Grobis, adres e-mail: grobis@powiat.ostroda.pl; tel. (89) 642 98 40;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa sprzątania w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 oraz terenu przynależnego do w/w budynków; znak sprawy: AN.272.1.235.2022, prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 ust.1 ustawy Pzp;
4) dane osobowe, o których mowa w pkt 3, należą do kategorii danych zwykłych i są to: imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr NIP, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zakres wykonywanych czynności w ramach postępowania, o którym mowa w pkt 3 oraz zakres wykonywanych czynności w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku prowadzonego postępowania;
5) źródłem pochodzenia danych, o których mowa w pkt 3 i 4, są informacje pozyskane od Wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 oraz informacje pozyskane z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.);
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty, instytucje i organy publiczne upoważnione na podstawie przepisów lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną, audytową i monitorującą wobec Powiatu Ostródzkiego;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia, a w szerszym okresie czasowym – przez okres niezbędny do zawarcia
i wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia ( w tym także przez okres niezbędny dla celowego dochodzenia roszczeń) oraz po jego zakończeniu archiwizowane przez okres wynikający
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1). W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
2). Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO”.
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2026/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
6) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń , o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AN. 272.1.235.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
1) Utrzymanie czystości w budynkach Powiatu Ostródzkiego, tj.:
a) w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie (dalej Starostwo) zlokalizowanym przy ul. Jana III Sobieskiego 5: powierzchnia użytkowa budynku – 5.301,34 m2; glazura ścienna – 702,50 m2; powierzchnia okien i tablic informacyjnych zewnętrznych 728,55 m2;
b) w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie (dalej CUP) zlokalizowanym przy ul. Jana III Sobieskiego 9: powierzchnia użytkowa budynku objęta sprzątaniem – 1.333,62 m2; glazura ścienna – 459,58 m2; powierzchnia okien, witryn i drzwi szklanych – 251,27 m2.
2) Utrzymanie czystości i porządku na ciągach komunikacyjnych pieszych, jezdnych, parkingach oraz zieleńcach:
a) przynależnych do budynku Starostwa – 5.327,70 m2 (w tym ciągi piesze 667,90 m2; drogi i parkingi - 3.007,00 m2; zieleńce – 1 652,80 m2);
b) przynależnych do budynku CUP – 2.473,73 m2 (w tym ciągi piesze 309,85 m2; drogi i parkingi – 2.163,88 m2).

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące utrzymania czystości i porządku:
1) Wykonawca będzie wykonywał prace porządkowe i utrzymania czystości, o których mowa w pkt 1, 2 i 2a zakresu rzeczowego zamówienia (zał. nr 4 do SWZ), własnym sprzętem i środkami czystości, w szczególności: środkami do czyszczenia mebli, płynami do mycia i konserwacji podłóg, pastami, płynami do dezynfekcji wc, środkami do mycia naczyń, itp.
2) Wykonawca zobowiązuje się, iż celem prawidłowej realizacji usługi stosował będzie środki czystości (w tym wymienione w pkt 1) dobrej jakości oraz odpowiadające obowiązującym standardom, zaś zastosowane przez niego produkty chemii gospodarczej posiadać będą stosowne świadectwa kontroli jakości typu atesty i certyfikaty, poświadczające dopuszczenie tych produktów do ogólnego stosowania, które to świadectwa Wykonawca udostępni na każde żądanie Zamawiającego.
3) Wykonawca w miarę zużywania zabezpieczy – wyposaży wyznaczone miejsca w środki czystości i artykuły higieniczne, tj.:
a) mydło w płynie dobrej jakości zawierające kolagen, pochodne lanoliny i substancje zapobiegające wysuszaniu skóry oraz dobrej jakości płyn do naczyń (Zamawiający posiada na wyposażeniu dozowniki do mydła w płynie 0,5 l KATRIN – symbol 95365: budynek Starostwa – 40 szt.; budynek CUP – 10 szt.),
b) ręczniki papierowe dostosowane do dozowników Zamawiającego (Zamawiający posiada na wyposażeniu dozowniki KATRIN do ręczników ZZ – symbol 95310: budynek Starostwa – 32 szt.; budynek CUP – 6 szt.);
c) odświeżacze powietrza w sprayu,
d) kostki toaletowe dezynfekujące do w.c.
e) worki na odpady segregowane o pojemności ok. 120 l, odpowiadające pojemnikom w kolorystyce zgodnej z obowiązującymi zasadami segregacji;
f) worki na odpady zmieszane o poj. min. 35 l, do koszy zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych;
g) papier toaletowy w rolkach min. dwuwarstwowy, miękki, dostosowany wielkością do dozowników posiadanych przez Zamawiającego (Zamawiający posiada na wyposażeniu dozowniki KATRIN do papieru toaletowego – symbol 95335: budynek Starostwa – 38 szt.; budynek CUP – 21 szt.),
h) płyn do dezynfekcji rąk w każdej toalecie.
4) Zużycie papieru toaletowego, ręczników, mydła oraz płynu do dezynfekcji rąk należy założyć:
a) budynek Starostwa: na około 200 osób dziennie (w tym pracownicy Zamawiającego); 29 pomieszczeń sanitarnych, w tym 32 toalety, 8 pisuarów, 38 umywalek;
b) budynek CUP: na około 50 osób dziennie oraz na ok. 500 spotkań w ciągu roku - uśredniona liczba uczestników przypadających na jedno spotkanie wynosi 65 osób; 13 pomieszczeń sanitarnych, w tym 28 toalet, 9 pisuarów, 27 umywalek.
5) Wykonawca będzie wykonywał prace porządkowe w dniach urzędowania Zamawiającego, w godzinach jn.:
a) budynek Starostwa (pomieszczenia biurowe, sale narad, zaplecza socjalne, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze i techniczne oraz ciągi komunikacyjne) – codziennie po godzinach pracy urzędu, tj. w pn. od godz. 16:00; od wt. – pt. od godz.15:00, z zastrzeżeniem lit. c - g;
b) budynek CUP (pomieszczenia biurowe, tj. pokoje nr 110, 114, 119, 211, 212, 213A, 217, 226, 237, sale narad, zaplecza socjalne, pomieszczenia sanitarne, serwerownie (pokój nr 105 i 126A), pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz ciągi komunikacyjne) – codziennie po godzinach pracy urzędu, tj. w pn. od godz. 16:00; od wt. – pt. od godz.15:00, z zastrzeżeniem lit. d-g;
c) budynek Starostwa - pomieszczenia oznaczone nr: 102, 103, 106, 109, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 327, 328, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 407, 408, 409, 414, 423, 424, 425, 426 - w godzinach urzędowania Zamawiającego, tj. pn. od godz. 8:00 do godz. 16:00; wt.-pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00, sprzątanie wskazanych pomieszczeń odbywać się będzie wyłącznie w obecności pracownika Zamawiającego;
d) sprzątanie serwerowni (w obydwu budynkach), pomieszczeń piwnicznych oraz archiwum (w budynku Starostwa) nie rzadziej niż 4 razy do roku, z tym, że sprzątanie serwerowni oraz archiwum każdorazowo może się odbywać wyłącznie w godzinach urzędowania Zamawiającego wskazanych w lit. c, w obecności pracownika Zamawiającego;
e) budynki Starostwa i CUP - dodatkowe ogólne sprzątanie sali sesyjnej i innych pomieszczeń o podobnym przeznaczeniu (w tym mycie naczyń) po odbytych sesjach, spotkaniach, naradach, konferencjach, itp., w tym w razie potrzeby - w poniedziałki w godzinach porannych, nie później jednak niż do godziny 08:30;
f) budynki Starostwa i CUP – bieżące monitorowanie i utrzymywanie czystości toalet, w tym uzupełnianie środków czystości i artykułów higienicznych oraz zapewnienie odświeżającego zapachu, w godzinach urzędowania Zamawiającego, tj. pn. od godz. 8:00 do godz. 16:00; wt.-pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00;
g) budynek Starostwa i CUP - w przypadku opadów śniegu i deszczu bieżące utrzymywanie czystości klatek schodowych i korytarzy - w godzinach urzędowania Zamawiającego, tj. pn. od godz. 8:00 do godz. 16:00; wt.-pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00;
h) bieżące utrzymywanie czystości w budynku Starostwa (w tym mycie naczyń po spotkaniach odbywających się w gabinetach starostów) od godz. 8:00 do godz. 16:00; wt.-pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00; - pracownik dzienny;
i) dezynfekcja klamek, drzwi i balustrad przynajmniej raz dziennie.
6) Usuwanie śniegu z dachów oraz sopli z okapów dachów budynków Starostwa i CUP, o którym mowa w pkt 2a ppkt 4 zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do SWZ), odbywać się będzie każdorazowo na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Powyższe czynności będą miały zastosowanie w przypadku gdy zalegający na dachach śnieg lub wiszące sople mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia osób lub mienia Zamawiającego.
7) Czynności związane ze sprzątaniem codziennym terenów przynależnych do budynków (ciągów komunikacyjnych pieszych, jezdnych, parkingów oraz trawników i zieleni - z wyłączeniem koszenia i podlewania), o których mowa w pkt 3 ppkt 1 - 7 zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do SWZ), Wykonawca wykonywał będzie własnym sprzętem i środkami
w godzinach od 6:00 do 11:00 w każdym dniu pracy Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 8.
8) Czynności związane z utrzymaniem zimowym, o których mowa w pkt 3 ppkt 6-7 zakresu rzeczowego zamówienia (zał. nr 4 do SWZ), w przypadku obfitych bądź ciągłych opadów śniegu lub utrzymywania się śliskości ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz parkingów, wykonywane będą we wczesnych godzinach rannych, nie później niż do godz. 6:30, w razie potrzeby również na bieżąco w ciągu całego dnia pracy Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że odśnieżanie oraz usuwanie błota pośniegowego z jezdni i parkingów prowadzone będzie sprzętem mechanicznym typu pług. Oczyszczanie chodnika zlokalizowanego przy ul. Jana III Sobieskiego, na odcinku bezpośrednio przyległym do posesji Zamawiającego oznaczonej nr 5 i 9, odbywać się będzie przez cały czas utrzymywania się opadów śniegu bądź śliskości.
9) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności, o których mowa w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do SWZ), również na każdorazowe zgłoszenie pisemne, pocztą elektroniczną, ustne lub telefoniczne Zamawiającego.
10) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zamykania, po zakończeniu sprzątania okien i drzwi sprzątanych pomieszczeń,
b) wyłączania urządzeń elektrycznych, świateł oraz zakręcania punktów czerpania wody,
c) bezzwłocznego zgłaszania Zamawiającemu następujących zdarzeń:
- zagubienie kluczy do pomieszczeń,
- niedopałki papierosów w koszach lub pojemnikach na śmieci,
- pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych,
- awarie elektryczne i wszelkie oznaki nieszczelności urządzeń c.o. i wod.-kan.,
- pozostawienie pieczątek i innych cennych przedmiotów,
- wszystkie inne istotne zdarzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował zasadami i kryteriami oceny
ofert określonymi wzorami zgodnie z paragrafem 14 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;

3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jest wykazanie, że:

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości i porządku w obiekcie biurowym o powierzchni użytkowej co najmniej 5.000,00 m2, w systemie pracy ciągłej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych.

U W A G A:
1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4 – musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wskazane przez niego usługi muszą dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 4 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
1. Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w § 12 i § 17 SWZ.
1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie § 12 ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie § 12 ust. 2 pkt 1 SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji – z zastrzeżeniem postanowienia § 18 ust. 5 pkt 1 SWZ. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w §
18 ust. 3 pkt 1ppkt 2) SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których
mowa w pkt 1, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
1) Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w § 12 i § 17 SWZ.
1.1)Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.2)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.3)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodnie z § 17 ust. 2 SWZ – jeśli dotyczy.
2.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
2.1) określonych w § 17 ust. 1 pkt 4: - wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (zał. nr 5 do SWZ).
W przypadku powoływania się na usługę wykonywaną i jeszcze nie zakończoną, Wykonawca musi wykazać, iż w zakresie zrealizowanej już części danego zamówienia, wykonywał usługę polegającą na utrzymaniu czystości i porządku w obiekcie biurowym o powierzchni użytkowej co najmniej 5.000,00 m2, w systemie pracy ciągłej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz innych dokumentów składanych w ramach oferty:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ).
2) Wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 1a do SWZ);
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców:
a) pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika – Wykonawca winien do oferty dołączyć pełnomocnictwo, z treści którego musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

- 7900,00 zł (słownie:siedem tysięcy dziewięćset złotych i 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.10.2022 r. do godz. 10:00.

1) w formie pieniądza: przelewem na konto:

PKO BP O/Gdańsk nr konta 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835.
Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 10.10.2022 r.
o godz. 10:00.

2) w innych formach, tj.: gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).

W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. Powiat Ostródzki 14 – 100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w § 24 ust. 7 SWZ. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 uPzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców:
a) pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy:
1) zmiany, o których mowa w umowie (zał. nr 3 do SWZ) w: § 1 ust. 4-7, § 7, § 8, § 10 ust. 3, § 14 ust. 7 ;
2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów uPzp,
3) zmiany dotyczą realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą koleją zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą koleją zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy,
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 10 % wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Zamawiający:
1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów uPzp;
2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:
1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
2) narusza równowagę ekonomiczną Stron umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
4) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-ostrodzki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835; dalej ustawa
sankcyjna) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp
wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest:
1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 33 SWZ;
2) przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000,- PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.