eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. w Ostrowie WielkopolskimOgłoszenie z dnia 2022-09-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250448570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staroprzygodzka 138

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627338130

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzo.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f60aafbf-3eed-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzo.com.pl/przetargi-informacje/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej „RODO”), Zamawiający informuję, że:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 138 (63-400 Ostrów Wielkopolski), email: mzo@mzo.com.pl;
b. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przysługujących uprawnień, korespondencję należy kierować na adres Administratora Danych wskazany wyżej.
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej PZP).
d. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, art. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych. W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy lub obowiązujących przepisów prawa;
e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129);
f. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz wierzytelności przez Zamawiającego;
g. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
h. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
i. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
j. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C ROD

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZO/TI/2022/7

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, z przeznaczeniem na własny użytek.
2. Wszystkie Punkty Poboru Energii (dalej także PPE) mają rozdzielone umowy, tj. zawarte na czas nieokreślony umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz terminową umowę sprzedaży energii elektrycznej, która wygaśnie w dniu 31 grudnia 2022 r. Punkty PPE przechodziły już proces zmiany sprzedawcy.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 2 Pzp informuje, iż nie przewiduje podziału zamówienia na części. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
4. Dokładny opis przedmiotu zamówienia – numerów PPE, zużyć, liczników oraz status umów - zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, na mocy uzyskanych od Zamawiającego pełnomocnictw, w ramach której wykona następujące czynności:
a. zgłosi właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
b. dokona wszelkich innych czynności, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy, związanych z czynnościami, o których mowa w punkcie powyżej,
c. zawrze umowę sprzedaży energii elektrycznej z Zamawiającym w odniesieniu do wszystkich punktów poboru energii elektrycznej określonych w SWZ.
6. Zamawiający informuje, że nie posiada umów lub aneksów w ramach akcji promocyjnych / programów lojalnościowych, które uniemożliwiłby zawarcie umów sprzedażowych z terminem 01.01.2023 r.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na inne dodatkowe opłaty np. opłata handlowa.
8. Układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zasad TPA.
9. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 12 miesięcy wskazane w załącznikach, o których mowa w punkcie 4 ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szacunkowa ilość energii elektrycznej może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w okresie objętym zamówieniem. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę firm podwykonawców.
11. Zamawiający, informuje, że nie jest wytwórcą energii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria oceny ofert:
a. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena – 100%.
b. Zamawiający dokona wyboru najtańszej oferty spośród wszystkich złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 1 Pzp dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie przewiduje określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w formie oświadczenia, że posiada obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (OEE), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w formie oświadczenia, że posiada obowiązującą Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD i OSDn) właściwym terytorialnie dla PPE wskazanych przez zamawiającego, którym jest ENERGA – OPERATOR S.A.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców (np.: konsorcjum, spółki cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia ww. warunek musi być spełniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w formie oświadczenia, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł.
d. zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował bądź realizuje dostawy energii elektrycznej o wolumenie 1 000 000 kWh/rok.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis z CeiDG lub KRS;
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w rozdziale 6 SWZ;
3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w rozdziale 6 SWZ.
4. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SWZ
5. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.; w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. - wzór oświadczenia stanowi (Załącznik nr 9 do SWZ.)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunku Zamawiający żąda, aby Wykonawca
przedłożył wykaz dostaw energii elektrycznej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli jest konieczne
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli wykonawca korzysta z takich zasobów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 6 i 7 SWZ.
2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
5. Zamawiający wymaga podania w ofercie, które z elementy przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.