eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płaza › Kompleksowa dostawa gazu dla Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Płazie na 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu dla Szkoły Podstawowej
im. Wojska Polskiego w Płazie na 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W PŁAZIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000726961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiosny Ludów, 2

1.5.2.) Miejscowość: Płaza

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-552

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 613 12 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spplaza@chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spplaza.edupage.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu dla Szkoły Podstawowej
im. Wojska Polskiego w Płazie na 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99de867d-3e95-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366780

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087095/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 dostawa gazu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać będzie się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa
zamawiającego w systemie ePUAP to: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W
PŁAZIE; identyfikator adresata: (/spplaza/SkrytkaESP) oraz (za wyjątkiem składania ofert) poczty
elektronicznej spplaza@chrzanow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal - Formularza do komunikacji.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym: ZP.271.1.2022
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem miniPortalu - Formularza do komunikacji jako
załączniki, Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail spplaza@chrzanow.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Płazie, ul. Wiosny Ludów 2, 32-552 Płaza;
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
barbarakolacz.ewart@gmail.com;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Gminie jako jednostce sektora finansów
publicznych;
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia z Panią/Panem
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez okres 10 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z
2011 r. nr 14 poz. 67);
8) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa gazu dla Szkoły Podstawowej
im. Wojska Polskiego w Płazie na 2023 r.
1. Dostarczanie paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe - gaz ziemny wysokometanowy E o ciśnieniu nie niższym niż 1.60 kPa wynosi 650 133 kWh.
3. Zamawiający będzie korzystał z paliwa gazowego dostarczanego w ramach grupy taryfowej OSD: W-5.1.
4. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w w/w okresie składają się: opłata za sprzedaż gazu, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.
5. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się - składając ofertę w postępowaniu, przedstawić zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia przekazania informacji o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, wzór Umowy kompleksowej dostawy gazu ziemnego zgodny z IRiESD, IRiESP oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert oraz ich wagą:
Kryterium Cena (C) 100%
1) W kryterium liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z
poniższym wzorem:
(Cmin/Cb) x 100 = liczba punktów badanej oferty(C)
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty badanej;
2) Maksymalnie wykonawca może uzyskać 100 pkt w niniejszym kryterium.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów C obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1) O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie,
licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli Wykonawca wykaże się
posiadaniem aktualnie obowiązującej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej:
a) w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz
b) w zakresie dystrybucji paliwami gazowymi - w przypadku Wykonawców będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej lub podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje
się miejsce dostarczania paliwa gazowego objętego zamówieniem - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ)
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem,
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu dotyczącym uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów aktualna koncesja wydana przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi
oraz w zakresie dystrybucji paliwami gazowymi - w przypadku Wykonawców będących właścicielami
sieci dystrybucyjnej lub podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na
świadczenie usług dystrybucji gazu
na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania paliwa gazowego objętego zamówieniem - w
przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjne

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz OFERTA – załącznik nr 1 do SWZ, (w przypadku składania ofert na kilka części formularz oferty należy złożyć dla każdej części oddzielnie),
2) Formularz cenowy - załącznik nr la do SWZ.
3) Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) dotyczące odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie,
z którego wynika, które czynności wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 2 do SWZ.
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot,
na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz w
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). 2. 2) Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ,
stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) dotyczące odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, 3. 4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że
jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania
wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
każdego ze wspólników.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały
określone w istotnych postanowieniach umowy- załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę elektronicznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 16:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.