eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Dostawa oleju napędowego oraz płynów eksploatacyjnych i wodnego roztworu mocznika na potrzeby własne SPZOZ SPR w Nowym SączuOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego oraz płynów eksploatacyjnych i wodnego roztworu mocznika na potrzeby własne SPZOZ SPR w Nowym Sączu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SĄDECKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492007357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Śniadeckich 15

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 442 09 49

1.5.8.) Numer faksu: 18 534 08 62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego oraz płynów eksploatacyjnych i wodnego roztworu mocznika na potrzeby własne SPZOZ SPR w Nowym Sączu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2dc6fea6-3e5d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366746

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00086692/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju napędowego, oleju silnikowego, oleju przekładniowego, płynu hamulcowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

spr.pl; www.miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.spr.pl/portal/index.php?
id=13; www.miniportal.gov.pl; sekretariat@spr.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje ogólne:1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej: sekretariat@spr.pl 2) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami są:a) w zakresie przedmiotu zamówienia:Pan Janusz Geroch, tel. (18) 442 09 49;b) w
zakresie procedury przetargowej:Pani Marta Jabłońska-Chytła, adres e-mail: marta.chytla@spr.pl 3)
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”. 4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).5) Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.6) Za datę przekazania
oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7)
Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.2. Sposób
komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdziale XV ust. 7 SWZ), zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem przedmiotowego postępowania.2) Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@spr.pl 3) Dokumenty
elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2) adres email. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I. Informacja skierowana do osób fizycznych, w
tymprowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w
związku z prowadzonych postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
Zamawiającyinformuje, że w przypadku: osób fizycznych, osób fizycznych, prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka
organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osoby fizycznej skierowanej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarza
dane osobowe,które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania. II. Zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:1. Administratorem pozyskiwanych danych
osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w
Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15, 33-300 Nowy Sącz.2. Z administratorem – Dyrektorem
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym
Sączu można skontaktować się telefonicznie (+48) 18 442 09 49, za pośrednictwem faksu (+48) 18
534 08 62, pisemnie na adres siedziby Administratora lub e-mail: sekretariat@spr.pl3. W sprawach z
zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych Panem
Jackiem Bednarkiem, telefon (+48) 18 442 09 49, faks (+48) 18 534 08 62, e-mail: iod@spr.pl;4. Dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.5. Odbiorcami
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy.6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78
ust. 1 ustawy , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 7.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Posiadają Państwo:na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Państwa danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Państwa narusza przepisy RODO;10. Nie przysługuje Państwu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 589221,50 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w ramach części I jest dostawa oleju napędowego na potrzeby własne SPZOZ SPR w Nowym Sączu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach Części I i określony został w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji, stanowiącym integralną część SWZ.
4. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn i stacja paliw Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, ul. Śniadeckich 15, 33- 300 Nowy Sącz, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

4.2.5.) Wartość części: 579700,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena końcowa (ilość uzyskanych punktów) zostanie obliczona wg
następującego wzoru: Ocena końcowa=Cena (C) + Skrócenie terminu realizacji dostaw sukcesywnych (S)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji dostaw sukcesywnych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów eksploatacyjnych
i wodnego roztworu mocnika na potrzeby własne SPZOZ SPR w Nowym Sączu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach Części II określony został w Załączniku nr 2
i Załączniku nr 2 do SWZ.
3. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn i stacja paliw Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, ul. Śniadeckich 15, 33- 300 Nowy Sącz, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

4.2.5.) Wartość części: 9521,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09211650-2 - Płyny hamulcowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09211000-1 - Oleje smarowe i środki smarowe

24000000-4 - Produkty chemiczne

24957000-7 - Dodatki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena końcowa (ilość uzyskanych punktów) zostanie obliczona wg
następującego wzoru: Ocena końcowa=Cena (C) + Skrócenie terminu realizacji dostaw sukcesywnych
(S)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji dostaw sukcesywnych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy Części I i II
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dotyczy Części I i II
I. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
II. Zamawiający informuje, iż w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie będzie wymagał złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o którym mowa w pkt. I

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo
uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X pkt I SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanym w projektowanych
postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ dla Części I i Załącznik nr 4 do SWZ dla Części II.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki zawarte
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835. Wykluczenie następuje na okres trwania w/w okoliczności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.