eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koluszki › Dostawa wyposażenia sportowego oraz sprzętu sportowego na potrzeby Sz.P. nr 2 i L.O. w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia sportowego oraz sprzętu sportowego na potrzeby Sz.P. nr 2 i L.O. w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koluszki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 65

1.5.2.) Miejscowość: Koluszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-040

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 44 7256744

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.borowinski@koluszki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.samorzady.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.koluszki.samorzady.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia sportowego oraz sprzętu sportowego na potrzeby Sz.P. nr 2 i L.O. w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d9be6bc-08ec-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032523/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa wyposażenia sportowego dla Sz.P nr 2 i L.O. w Koluszkach realizowanej w ramach projektu ,, Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pod nazwą: „ Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 ” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00279020/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GIZ 271. 130. ( 40 ). 2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 110000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego wyposażenia sportowego oraz sprzętu sportowego na potrzeby Sz.P. nr 2 i L.O. w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16.
2. Szczegółowy wykaz wyposażenia wraz z opisem oraz ilościami znajduje się w załączniku nr 6 do S.W.Z.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39290000-1 - Wyposażenie różne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 113750,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 141617,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 113750,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPORTPLUS.PL Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6812073848

7.3.3) Ulica: ul. Słowackiego 75 A

7.3.4) Miejscowość: Myślenice

7.3.5) Kod pocztowy: 32-400

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 113750,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.