eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › 4WOG-1200.2712.47.2022 Obsługa, konserwacja i serwisowanie instalacji grzewczych w 4 WOG - SOI GliwiceOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
4WOG-1200.2712.47.2022 Obsługa, konserwacja i serwisowanie instalacji grzewczych w 4 WOG – SOI Gliwice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240763798

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Generała Władysława Andersa 47

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-121

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 4wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/4wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka Wojskowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

4WOG-1200.2712.47.2022 Obsługa, konserwacja i serwisowanie instalacji grzewczych w 4 WOG – SOI Gliwice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eab8d4b4-22c0-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041063/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Obsługa i przeglądy i konserwacja kotłowni w 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00320722/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4WOG-1200.2712.47.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługa obsługi, konserwacji i serwisowania instalacji grzewczych w 4 WOG – SOI Gliwice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SWZ), Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiar (załącznik nr 5). Załączniki stanowią integralną część SWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia osób (przez Wykonawcę i Podwykonawców) co najmniej na okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem zamówienia wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W dniu 25.08.2022r. zamawiający opublikował ogłoszenie dotyczące ww. zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, natomiast na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający umieścił dokumenty zamówienia wraz z ogłoszeniem dotyczące „Remontu budynku nr 1 na terenie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kędzierzynie-Koźlu” o numerze 4WOG.1200.2712.49.2022 zamiast ww. postępowania. Postępując zgodnie
z 284 ust. 6 oraz w związku z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dodając same prawidłowe załączniki do SWZ. Następnego dnia Zamawiający powołując się na art. 286 ust. ustawy Pzp dołączył właściwy SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu oraz przedłużył termin składania ofert, termin otwarcia i związania ofertą. Jednakże został naruszony przepis art. 281 ust. 1 ustawy Pzp tj. „Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do: 1) SWZ – w przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2, 2) opisu potrzeb i wymagań – w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3 – nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.”
Zatem Zamawiający nie zapewnił dostępu do SWZ dot. ww. postępowania od dnia publikacji ogłoszenia o zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jednocześnie nie można było zastosować art. 286 ustawy Pzp, ponieważ nie można było zmienić Specyfikacji Warunków Zamówienia, gdyż Specyfikacja ta nie została opublikowana. W związku z powyższym są to wady, których Zamawiający nie mógł usunąć.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.