eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Remonty dróg leśnych i utrzymanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie JarosławOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty dróg leśnych i utrzymanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Jarosław

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarosław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koniaczów 1L

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166236240

1.5.8.) Numer faksu: 166236241

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jaroslaw.krosno.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty dróg leśnych i utrzymanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Jarosław

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc40466f-3e53-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366434

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00253190/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remonty dróg leśnych i utrzymanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Jarosław

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_jaroslaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_jaroslaw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych
przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z
Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod wskazanym wyżej linkiem, w zakładce „Regulamin”
oraz uznaje go za wiążący, a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej
linkiem, i stosować do niej.
2.Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynosi 10 plików lub
spakowanych folderów (pliki można skompresować zgodnie z ust. 9), przy maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB.
Podczas komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 3.Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), niniejszym określa wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnianej przez
Zamawiającego Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_jaroslaw, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 4.Oferta, oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą
powinny być sporządzone z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu
ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z. 5. Ofertę oraz oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły zostały opisane w
SWZ w pkt 8.INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY
BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNE

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że
administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Jarosław z siedzibą w Koniaczowie.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Arkadiusz Kępski, z którym w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl .
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych tj.
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane osobowe są
przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2021 r. poz. 1129, 1598, z 2022r.poz.25,872,1079), dalej „ustawa Pzp”.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów państwowych (np. Policja, prokuratura) prowadzących
postępowania (np. karne, o wykroczenia). Dane mogą być również przekazywane kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną
Nadleśnictwa, jak również do jednostek nadrzędnych Lasów Państwowych w szczególności do RDLP w Krośnie oraz DGLP.
Ponadto dane osobowe będą udostępniane łącznie z dokumentacją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w przypadkach składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu wyznaczony przepisami o rachunkowości – nie dłużej niż 6 lat licząc od
wystawienia ostatniej faktury, jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń – podstawowy
termin 6 lat od wymagalności roszczenia, jak również przez okres czasu wyznaczony przepisami (w tym wewnętrznymi) o
archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, który z tych okresów będzie najdłuższy.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 15 RODO, dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora, na podstawie art. 16 RODO, sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
3) żądania od Administratora, na podstawie art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu nie przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy Pzp,
Zamawiający informuje, że:
1) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp)
2) Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa
w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp)
3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
(art.75 ustawy Pzp)
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników. (art. 76 ustawy Pzp)
5) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)
6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269
ust. 2 ustawy Pzp).
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.270.1.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi leśnej w Leśnictwie Olchowa nr inw. 242/296 w km 0+000 – 2+000
Roboty drogowe obejmują na pierwszym odcinku do km 0+870 remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, odcinkowe ścięcie poboczy gruntowych, odmulenie i oczyszczenie rowów drogowych z możliwością wbudowania urobku w pobocza. Na dalszym odcinku do km 2+000 roboty obejmują: wykonanie wyrównania istniejących nierówności nawierzchni, poprzez mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni jako podłoża, wykonanie podbudowy poprzez stabilizację istniejącego podłoża kruszywowego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa o grub. 30 cm metodą mieszania na miejscu, wykonanie na całym odcinku nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5 / 63 mm o grub. 15 cm, klinowanej klińcem 4 / 20 mm lub 4 / 31,5 mm oraz miałowanej miałem kamiennym 0/4 mm. Dodatkowo roboty remontowe obejmują usypanie poboczy ziemnych gruntem wraz z zagęszczeniem poboczy, odmulenie i oczyszczenie rowów drogowych z możliwością wbudowania urobku w pobocza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp – o wartości do 100 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót
dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami:
– Cena – 60%
– Wydłużenie okresu gwarancji – 40%
2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednia wagę
procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium „Wydłużenie okresu
gwarancji” można otrzymać maksymalnie 40 pkt.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w
ust. 4 poniżej.
4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium
zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji - G” oceniane będzie wydłużenie okresu Gwarancji na roboty budowlane w
stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji wynikającego z SWZ (tj. 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót
poświadczonego protokołem odbioru końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zadeklarowany
w formularzu oferty.
Ocena ofert w tym kryterium będą zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Go
G = ------------------- x 100 pkt x 40%
Gmax
gdzie:
G – liczba punktów w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”
Go – długość okresu wydłużenia gwarancji podana w ocenianej ofercie
Gmax – największa długość okresu wydłużenia gwarancji ze wszystkich ofert podlegających badaniu
Liczbę miesięcy określającej wydłużenie okresu gwarancji należy podać w liczbach naturalnych. Podanie liczby ujemnej, liczby
zawierającej ułamki mniejsze od 1, lub liczby 0 (zero) miesięcy spowoduje, że oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium. W
przypadku podania liczby ułamkowej większej od 1, do oceny w ramach tego kryterium oceny ofert zostanie przyjęta wartość
całkowita wynikająca z tego ułamka, z zastrzeżeniem poniższego ograniczenia.
Wykonawcy mogą zaoferować maksymalne wydłużenie okresu gwarancji wynoszące 24 miesiące. W przypadku zaoferowania
wydłużenia okresu gwarancji o okres dłuższy niż 24 miesiące do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 24
miesięczne wydłużenie Gwarancji.
W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
8. Jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022r. poz. 931, 974,1137), dla
celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług,
którą miałby obowiązek rozliczyć i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.
9. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans
„Ceny” i „Wydłużenia okresu gwarancji”, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w
kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze
ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w opisany powyżej sposób, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi leśnej w Leśnictwie Stubno nr inw. 242/301 w km 0+000 – 0+895 oraz remont drogi leśnej w Leśnictwie Stubno nr inw. 220/600 w km 0+000 – 2+700
Roboty drogowe remontowe obejmują wykonanie wyrównania istniejących nierówności nawierzchni, poprzez mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni jako podłoża, wykonanie podbudowy poprzez stabilizację istniejącego podłoża kruszywowego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa o grub. 30 cm metodą mieszania na miejscu, wykonanie na całym odcinku nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5 / 63 mm o grubości 15 cm i 20 cm, klinowanej klińcem 4 / 20 mm lub 4 / 31,5 mm oraz miałowanej miałem kamiennym 0/4 mm. Dodatkowo roboty remontowe obejmują usypanie poboczy ziemnych gruntem wraz z zagęszczeniem poboczy, wykonanie odcinkowego ścięcia istniejących poboczy gruntowych na wskazanych odcinkach drogi z odwozem urobku do 1 km oraz oczyszczenia i odmulenie rowów drogowych z możliwością wbudowania urobku w pobocza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp – o wartości do 100 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót
dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami:
– Cena – 60%
– Wydłużenie okresu gwarancji – 40%
2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednia wagę
procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium „Wydłużenie okresu
gwarancji” można otrzymać maksymalnie 40 pkt.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w
ust. 4 poniżej.
4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium
zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji - G” oceniane będzie wydłużenie okresu Gwarancji na roboty budowlane w
stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji wynikającego z SWZ (tj. 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót
poświadczonego protokołem odbioru końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zadeklarowany
w formularzu oferty.
Ocena ofert w tym kryterium będą zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Go
G = ------------------- x 100 pkt x 40%
Gmax
gdzie:
G – liczba punktów w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”
Go – długość okresu wydłużenia gwarancji podana w ocenianej ofercie
Gmax – największa długość okresu wydłużenia gwarancji ze wszystkich ofert podlegających badaniu
Liczbę miesięcy określającej wydłużenie okresu gwarancji należy podać w liczbach naturalnych. Podanie liczby ujemnej, liczby
zawierającej ułamki mniejsze od 1, lub liczby 0 (zero) miesięcy spowoduje, że oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium. W
przypadku podania liczby ułamkowej większej od 1, do oceny w ramach tego kryterium oceny ofert zostanie przyjęta wartość
całkowita wynikająca z tego ułamka, z zastrzeżeniem poniższego ograniczenia.
Wykonawcy mogą zaoferować maksymalne wydłużenie okresu gwarancji wynoszące 24 miesiące. W przypadku zaoferowania
wydłużenia okresu gwarancji o okres dłuższy niż 24 miesiące do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 24
miesięczne wydłużenie Gwarancji.
W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
8. Jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022r. poz. 931, 974,1137), dla
celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług,
którą miałby obowiązek rozliczyć i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.
9. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans
„Ceny” i „Wydłużenia okresu gwarancji”, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w
kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze
ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w opisany powyżej sposób, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Jarosław, obręb Radymno
Dostawa i rozścielenie kruszywa łamanego w ilości: Leśnictwo Czerniawka - 60 m3, Leśnictwo Dąbrowa – 30 m3, Leśnictwo Kobylnica – 30 m3, Leśnictwo Korczowa – 30 m3, Leśnictwo Stubno – 20 m3, Leśnictwo Tuchla – 40 m3. Dostawa i rozścielenie kruszywa łamanego frakcji 0/63,0mm w ilości od 5 m3 do 60 m3 na poszczególnych odcinkach. Wyżej wymienione prace będą polegać na dowozie kruszywa, mechanicznym rozścieleniu i zagęszczeniu materiału walcem, w koleinach o głębokości 50 mm - 200 mm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp – o wartości do 100 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót
dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
1.2 Zadania nr 3 i nr 4
– Cena (C) – 60%
– Skrócenie terminu realizacji zamówienia (T) – 40%
1) W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednia wagę procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia” można otrzymać maksymalnie 40 pkt.
2) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w ppkt 3 poniżej.
3) Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
a) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
b) Punkty za kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia” zostaną przyznane przez Zamawiającego za przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonania zamówienia w terminie do 9.12.2022 r. lub do 18.11.2022 r.
Sposób określenia ilości przyznanych punktów:
Termin wykonania zamówienia Ilość przyznanych punktów
30.12.2022 r. 0
9.12.2022 r. 20
18.11.2022 r. 40
4) Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + T
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
5) Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
7) Jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022r. poz. 931, 974,1137), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.
8) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans „Ceny” i „Skrócenia terminu realizacji zamówienia”, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w opisany powyżej sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Jarosław, obręb Wiązownica
Dostawa i rozścielenie kruszywa łamanego w ilości: Leśnictwo Bór 25 m3, Leśnictwo Lichacze 35 m3, Leśnictwo Łapajówka 35 m3, Leśnictwo Olchowa 35 m3, Leśnictwo Radawa 30 m3, Leśnictwo Surmaczówka 45 m3, Leśnictwo Zapałów 65 m3. Dostawa i rozścielenie kruszywa łamanego frakcji 0/63,0mm w ilości od 5 m3 do 65 m3 na poszczególnych odcinkach. Wyżej wymienione prace będą polegać na dowozie kruszywa, mechanicznym rozścieleniu i zagęszczeniu materiału walcem, w koleinach o głębokości 50 mm - 200 mm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp – o wartości do 100 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót
dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
1.2 Zadania nr 3 i nr 4
– Cena (C) – 60%
– Skrócenie terminu realizacji zamówienia (T) – 40%
1) W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednia wagę procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia” można otrzymać maksymalnie 40 pkt.
2) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w ppkt 3 poniżej.
3) Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
a) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
b) Punkty za kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia” zostaną przyznane przez Zamawiającego za przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonania zamówienia w terminie do 9.12.2022 r. lub do 18.11.2022 r.
Sposób określenia ilości przyznanych punktów:
Termin wykonania zamówienia Ilość przyznanych punktów
30.12.2022 r. 0
9.12.2022 r. 20
18.11.2022 r. 40
4) Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + T
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
5) Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
7) Jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022r. poz. 931, 974,1137), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.
8) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans „Ceny” i „Skrócenia terminu realizacji zamówienia”, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w opisany powyżej sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
1) W zakresie doświadczenia
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną rodzajem odpowiadającą przedmiotowi zamówienia (roboty w zakresie budowy, przebudowy, remontów dróg – zadania nr 1, 2, 3, 4 lub w zakresie budowy, przebudowy, utrzymania szlaków zrywkowych – zadania nr 3 i 4), na łączną wartość brutto minimum:
Zadanie częściowe nr 1: 137 000,00 zł
Zadanie częściowe nr 2: 230 000,00 zł
Zadanie częściowe nr 3: 17 000,00 zł
Zadanie częściowe nr 4: 20 000,00 zł
W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część (pakiet) winien posiadać doświadczenie wedle łącznych wymagań dla poszczególnych części.
2) W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, w tym dla zadań nr 1 i nr 2:
- jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych i w pełnieniu funkcji kierownika budowy;
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r.poz.2351, z 2022r. poz. 88); dalej: „ustawa Prawo budowlane”) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646);
a ponadto dla zadań nr 1 i nr 2:
operator koparki – 1 osoba, kierowca posiadający prawo jazdy kat. C lub C+E – 1 osoba, operator walca – 1 osoba, pracownicy fizyczni – 1 osoba;
dla zadań nr 3 i nr 4:
operator koparki – 1 osoba, kierowca posiadający prawo jazdy kat. C lub C+E – 1 osoba, pracownicy fizyczni – 1 osoba;
W stosunku do wszystkich wyżej wymienionych osób Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji, kiedy osoby te posiadają odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
Jedna osoba może posiadać kilka rodzajów uprawnień.
W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część (pakiet) winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wedle łącznych wymagań dla poszczególnych części za wyjątkiem- kierownika budowy.
3) W zakresie dysponowania potencjałem technicznym
Wykonawca dysponuje (lub będzie dysponować) co najmniej następującymi maszynami i pojazdami:
Zadanie częściowe nr 1 i nr 2:
Koparko-ładowarka – 1 szt., walec wibracyjny o nacisku wału wibrującego co najmniej 18 kN/m2 – 1 szt., układarka kruszywa – 1 szt., samochód samowyładowczy o ładowności co najmniej 5t – 1 szt.
Zadanie częściowe nr 3 i nr 4:
Koparko-ładowarka – 1 szt., samochód samowyładowczy o ładowności co najmniej 5t – 1 szt.
W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część (pakiet) winien dysponować w trakcie realizacji zamówienia co najmniej narzędziami i urządzeniami technicznymi wedle łącznych wymagań sprzętowych.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
*Użyte wyżej pojęcia „stosowna sytuacja” oraz „odniesienie do konkretnego zamówienia lub jego części”, zgodnie z orzecznictwem TS oznacza „prawo do polegania, w przypadku konkretnego zamówienia, na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z tymi podmiotami powiązań, o ile zostanie wykazane instytucji zamawiającej, że oferent będzie w rzeczywistości dysponował zasobami tych podmiotów, które to zasoby są niezbędne do wykonania tego zamówienia. (…) korzystanie z tego prawa może być ograniczone w szczególnych okolicznościach z uwagi na przedmiot danego zamówienia, a także jego cele. Jest tak w szczególności w przypadku, gdy oferent nie może polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego niezbędnych do wykonania tego zamówienia, co oznacza, że może on powołać się na wskazane zdolności wyłącznie wtedy, gdy podmiot trzeci osobiście i bezpośrednio uczestniczy w wykonaniu odnośnego zamówienia.”
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, faktycznie będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ich zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.
11. Podane przez Wykonawcę lub przez podmiot udostępniający zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wartości zrealizowanych robót budowlanych w walutach innych niż złoty polski (PLN) będą przeliczane na PLN w oparciu o średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany w NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ);
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ);
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z oświadczeniem Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, że przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ);
d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
oświadczeniem zamawiający żąda złożenia oświadczenia, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ);
e) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ);
f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
i) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
ii) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
iii) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
iv) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
v) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401, 1558),*
vi) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 ustawy.
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ); cd sekcja V pkt 5.11 .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający żąda:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 2. pkt 1) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do
SWZ);
b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych o wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w
rozdz. 5 ust. 2. pkt 2) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
c) Wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu,
określonego w rozdz. 5 ust. 2. pkt 3) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług wykonywanych wspólnie z
innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w lit. a), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

cd informacje:1 Podmiotowe środki dowodowe dotyczące podmiotów innych niż Wykonawca.
1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2) lit. a i lit. c)–
f), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z
postępowania.
2) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 4
pkt 2) lit. a) i lit. c)–f), dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby, potwierdzających,
że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.
3) Do podmiotów udostępniających zasoby oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby,
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają odpowiednie zastosowanie
wymagania zawarte w ust. 5 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Zadanie częściowe nr 1: 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100)
Zadanie częściowe nr 2: 14 000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100)
Zadanie częściowe nr 3: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)
Zadanie częściowe nr 4: 1 200,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.poz. 299, z 2022 r.poz. 807, 1079).
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku BNP Paribas nr rachunku 82 1600 1462 1016 7856 0000 0005, z dopiskiem na przelewie: „Remonty dróg leśnych i utrzymanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Jarosław, część nr ……..”.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został złożony wraz z ofertą.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
10. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia powinno w swej treści wskazywać Gwaranta/Poręczyciela, beneficjenta, termin obowiązywania, kwotę gwarancji oraz musi zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty.
11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1, w terminie określonym w ust. 2 lub w formie lub formach określonych w ust. 3, zostanie odrzucona.
12. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
13. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwróci wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Pozostałe szczegóły dotyczące wadium zawiera SWZ pkt 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we
właściwym rejestrze lub ewidencji oraz zostać złożony wraz z ofertą. Wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru, stanowiącego załącznik nr 10 lub 10a do SWZ, z uwzględnieniem
wymagań zawartych w Karcie gwarancyjnej (dotyczy zadań nr 1 i nr 2), stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być wprowadzone w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych we wzorze umowy okoliczności oraz gdy zostaną uwzględnione, opisane w niej warunki wprowadzenia tych zmian.(Szczegóły zawiera załącznik nr 10 do SWZ § 12 Zmiany umowy lub załącznik nr 10a do SWZ § 11 Zmiany umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty wraz z wymaganymi dokumntami nalezy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_jaroslaw,w myśl ustawy PZP na stronie prowdzonego postepownia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia przed zawarciem umowy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości całkowitej brutto podanej w ofercie (szczegóły w
SWZ pkt 18) II. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (szczegóły w SWZ pkt 23) III.SPOSÓB
ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (szczegóły w SWZ pkt 14) IV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH,
JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO(szczegóły w SWZ pkt 17)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.