eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulejów › Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w SulejowieOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konecka 42

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.sulejow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-650b7572-3e57-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366355

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026193/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/668368

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow. Korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne. Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@sulejow.pl. W tym celu zaleca się, aby
Wykonawca w Formularzu Ofertowym podał adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz
oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Zgodnie z SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
• Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB
każda (INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW).
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Maksymalny rozmiar pliku podpisywany za pomocą podpisu zaufanego na stronie https://moj.gov.pl wynosi 10 MB (UWAGA: wielkość pliku liczona jest wraz z podpisem).
Maksymalny rozmiar pliku podpisywanego w aplikacji „eDoApp” wynosi 5 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 80 MB.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platforma zakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/668368.
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. W procesie składania oferty za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
20.1 Administratorem danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest Burmistrz Sulejowa, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów;
20.2 Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sulejów jest Pani Aleksandra Stańczyk. Kontakt: inspektor@sulejow.pl;
20.3 Dane osobowe Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IZ.ZP.271.23.2022 Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
20.4 Odbiorcami danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74-76 ustawy Pzp;
20.5 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy;
20.6 Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
20.7 W odniesieniu do danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
20.8 Każdy Wykonawca uczestniczący w postępowaniu posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia
nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
20.9 Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Gminy Sulejów, w szczególności firma Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. RODO (obowiązek informacyjny) 20.10 Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
20.11 W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których
mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
20.12 W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.ZP.271.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa demonstracyjnego budynku pasywnego przedszkola w Sulejowie na działce nr 81, m.
Sulejów, gm. Sulejów obręb 0017 wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia
na użytkowanie w ramach projektu pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Swoim zakresem przedmiot zamówienia obejmuje:
 budowę demonstracyjnego budynku przedszkola;
 budowę instalacji wewnętrznych: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i gazowej, chłodniczą, wentylacji
mechanicznej, elektryczną, odgromową, fotowoltaiczną;
 wykonanie zagospodarowania terenu obejmującego komunikację pieszą, małą architekturę;
 wykonanie infrastruktury technicznej, w skład której wchodzą instalacje: wodociągowa, gazowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, elektryczną wraz z oświetleniem terenu;
Zgodnie z SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262210-6 - Fundamentowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262520-2 - Roboty murowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45410000-4 - Tynkowanie

44112310-4 - Ścianki działowe

45431200-9 - Kładzenie glazury

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

45442110-1 - Malowanie budynków

45421131-1 - Instalowanie drzwi

44400000-4 - Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane

39290000-1 - Wyposażenie różne

44411000-4 - Wyroby sanitarne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

34992200-9 - Znaki drogowe

34928200-0 - Ogrodzenia

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71421000-5 - Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

09123000-7 - Gaz ziemny

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie następującym kryteriami oceny ofert:
Cena - 60 % (60 pkt)
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy - 40 % (40 pkt)

Kryterium I: Cena (C)
C= (cena oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu/ cena oferty badanej)x 60
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Kryterium II: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy (D)
a) Punkty w tym kryterium będą przyznawane za dodatkowe doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy tj. za doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy robocie polegającej na budowie budynku wraz z uzyskaniem certyfikatu próby szczelności na poziomie nie gorszym niż 0,6 h-1 wykonanym zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną włącznie z odbiorem końcowym i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w ilości większej niż minimum wymagane do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu (tj. przy co najmniej dodatkowej jednej robocie).
b) Za każdą realizację spełniającą powyższe warunki, na której ww. osoba pełniła funkcję kierownika budowy, oferta otrzyma punkty wskazane poniżej (maksymalnie można otrzymać 40 pkt). Ocenie w kryterium będą podlegały jedynie informacje zawarte w formularzu ofertowym. W przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda imienia i nazwiska osoby na funkcję kierownika budowy na potrzeby oceny w kryterium oceny ofert, wykonawca otrzyma 0 pkt. Jeżeli wykonawca poda w formularzu ofertowym osobę, a w wyniku zastosowania art. 274 ust. 1 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wskaże inną osobę niż podana na stanowisko, które podlega ocenie i punktacji w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie zawodowe kierownika budowy”, Zamawiający w kryterium przyzna Wykonawcy 0 pkt.
Uwaga: Zamawiający wymaga przedstawienia w formularzu ofertowym tylko jednej osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca wskaże więcej niż jedną osobę do pełnienia ww. Funkcji w formularzu, Zamawiający będzie oceniał jedynie tylko tę osobę, która została wskazana w pierwszej kolejności.

Punktacja:
1 dodatkowa realizacja – 10 pkt
2 dodatkowe realizacje – 20 pkt
3 dodatkowe realizacje i więcej – 40 pkt

Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP = C + D
LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C- liczba punktów przyznanych za kryterium nr I – Cena
D – liczba punktów przyznanych za kryterium nr II - Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczących:
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że
• posiadają doświadczenie - w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty budowlane, których przedmiotem było:
a) wykonanie co najmniej jednego budynku z uzyskaniem certyfikatu próby szczelności na poziomie nie gorszym niż 0,6 h-1 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną
oraz
b) wykonanie co najmniej jednego budynku o kubaturze min. 2500 m³, w konstrukcji żelbetowej/murowanej.
Powyższe doświadczenie można wykazać w jednej lub kilku realizacjach robót budowlanych.
Uwagi:
1) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac.
2) Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
• dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
Kierownik Budowy – co najmniej 1 osoba posiadająca:
a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności;
b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy co najmniej 1 robocie polegającej na budowie budynku wraz z uzyskaniem certyfikatu próby szczelności na poziomie nie gorszym niż 0,6 h-1 wykonanym zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną włącznie z odbiorem końcowym i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
Kierownik robót sanitarnych – co najmniej 1 osoba posiadająca:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności;
Kierownik robót elektrycznych – co najmniej 1 osoba posiadająca:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności;
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk Kierownika budowy z Kierownikiem robót danej branży tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących specjalności.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych.
Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, co najmniej jednego tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Zgodnie z SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia (dotyczy Kierownika Budowy), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
• wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wg Załącznika nr 4 do SWZ).
Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, należy przekazać cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (m.in. konsorcjum , spółka cywilna) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian znajdują się w Projektowanych
postanowieniach umowy (Załącznik nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/668368

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – zwanej
dalej „ustawą Ukraina” -Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:1) wykonawcę oraz uczestnika
konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukraina;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukraina;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukraina.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1) – 3). W przypadku Wykonawcy wykluczonego na
podstawie pkt 1) – 3), Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) dołączenia dokumentu lub dokumentów potwierdzających umocowanie osób podpisujących umowę do występowania w
imieniu Wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z Zamawiającym albo pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
3) dołączenia kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (członków
konsorcjum/wspólników spółki cywilnej), jeżeli za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta złożona przez takich Wykonawców.
16.2 W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego:
a) kosztorys „pomocniczy”,
b) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy,
c) dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto,
d) umowę lub umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto;
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy i nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
e) kopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy) ważnych uprawnień budowlanych i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy i kierowników robót uprawniających do wykonywania tych funkcji zgodnie z przepisami odrębnymi.
Termin realizacji zamówienia: do 15.11.2023 r. Wskazanie konkretnej daty wykonania zamówienia podyktowane jest okresem obowiązywania umowy o dofinansowanie projektu i zakończenia realizacji projektu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.