eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › najem sprzętu komputerowego składającego się ze 100 komputerów typu All In One o parametrach technicznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówieniaOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
najem sprzętu komputerowego składającego się ze 100 komputerów typu All In One o parametrach technicznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000665840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Bema 70

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-225

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@zgnwola.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnwola.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zasobami stanowiącymi własność i współwłasność Miasta Stołecznego Warszawy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

najem sprzętu komputerowego składającego się ze 100 komputerów typu All In One o parametrach technicznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-121028c7-3e2e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364977

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035133/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Najem sprzętu komputerowego wraz z usługami serwisowymi (WPF - 3 lata)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.zgnwola.waw.pl/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o
udzieleniezamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym Wykonawcami odbywa się
przy użyciuminiPortalu oraz poczty elektronicznej https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portallurban@zgnwola.waw.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z
elektronicznejplatformy usług administracji publicznej (ePUAP).Wymóg użycia kwalifikowanego
podpisuelektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.94.2022.ŁU

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem sprzętu komputerowego składającego się ze 100 komputerów typu All In One o parametrach technicznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących integralną część SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72500000-0 - Komputerowe usługi pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca wykaże, że:

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego, o wartości 50 000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://aukcje.uzp.gov.pl/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

Zamawiający zastosuje aukcję elektroniczną na zasadach określonych w art. 308 ust. 1, w związku z art. 228-238 ustawy
Pzp, która będzie prowadzona na stronie internetowej https://aukcje.uzp.gov.pl/ wg poniższych reguł:
1) Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu.
2) cena brutto oferty będzie jedynym kryterium oceny ofert, które będzie licytowane w toku aukcji elektronicznej.
3) Zamawiający zaleca zapoznanie się z informacjami podstawowymi dotyczącymi aukcji elektronicznej zawartymi na stronie
https://aukcje.uzp.gov.pl/.
4) Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych
uwierzytelniających przekazanych przez Zamawiającego. LOGIN i HASŁO wykonawcy są generowane automatycznie przez
system, a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. Przy pierwszym logowaniu się Wykonawcy na konto
założone przez Zamawiającego, system wymusi dokonanie zmiany HASŁA na nowe.
5) warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące
wymagania:
 dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet.
 platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, Opera w
wersji 9.0 lub wyższej oraz Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej; w związku z czym zaleca się korzystanie z ww.
przeglądarek internetowych.
 wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie
plików w formacie PDF (Portable Document Format).
 wykonawca chcący składać oferty w toku aukcji elektronicznej musi dysponować urządzeniami technicznymi oraz
oprogramowaniem służącymi do obsługi podpisu elektronicznego.
6) oferty winny być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte przez platformę
aukcyjną jako prawidłowe.
7) oferty generowane przez system aukcyjny nie umożliwiają wprowadzenia podpisu elektronicznego przy użyciu funkcji
programu Adobe Reader (funkcja wykorzystywana m.in. w podpisywaniu deklaracji podatkowych). Opatrzenie oferty
podpisem elektronicznym wymaga posłużenia się oprogramowaniem dostarczonym przez wystawcę podpisu
elektronicznego (centrum certyfikacji).
8) wygenerowany przez system plik należy zapisać na dysku. Pliku po pobraniu na dysk przez przeglądarkę internetową nie
należy zapisywać za pomocą żadnego innego programu, ponieważ może to spowodować naruszenie integralności poprzez
zmianę wewnętrznej struktury dokumentu PDF. W konsekwencji dokument nie przejdzie pozytywnie weryfikacji
zaimplementowanego w Platformie narzędzia do weryfikacji podpisanych elektronicznie dokumentów i dokument nie
zostanie przyjęty przez Platformę.
9) Zamawiający nie dopuszcza komunikacji pomiędzy stronami za pomocą systemu za wyjątkiem przesłania zaproszenia do
wzięcia udziału w aukcji elektronicznej.
10) aktualny czas, podany na stronie https://aukcje.uzp.gov.pl/, jest decydujący dla oceny momentu dokonywania
poszczególnych czynności, w tym również dla oceny, czy dana oferta została złożona przed zamknięciem aukcji.
11) w toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego
wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze
postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w punkcie XVII.1 SWZ.
12) minimalna wysokość postąpienia będzie wynosić od 0,5% do 1% wartości ceny oferty uznanej za najkorzystniejszą,
złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (patrz pkt XVII.1 SWZ),
13) ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego
Wykonawcę w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
14) od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę
postąpień.
15) w przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający
wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy przypadający po usunięciu awarii, z
uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
16) Zamawiający po zamknięciu aukcji elektronicznej dokonuje oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w
ogłoszeniu o zamówieniu i w dokumentach zamówienia, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
17) w przypadku, gdy po przeprowadzeniu aukcji nie ulegnie zmianie cena najkorzystniejszej oferty, wiążąca jest ocena
dokonana przed wysłaniem przez Zamawiającego zaproszeń do udziału w aukcji elektronicznej.
18) jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą ceną, niż uznana za
najkorzystniejszą ofertę złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (patrz pkt XVII.1 SWZ), zwycięzca zobowiązany
jest w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji, przesłać Zamawiającemu ponownie wypełniony formularz
ofertowy, uwzględniający jej wynik.
19) postąpienia w aukcji elektronicznej może dokonywać wyłącznie wskazana przez Wykonawcę osoba. Upoważnienie to
musi wynikać z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictwa, które należy dołączyć do oferty.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

4 000,00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostanąwprowadzone do treści umowy, stanowią integralną część SWZ.2. Zamawiający
dopuszczamożliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówieniana zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w pkt 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl/wps/ portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.