eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej GoślinieOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MUROWANA GOŚLINA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Wielkopolskich 9

1.5.2.) Miejscowość: Murowana Goślina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618923600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@murowana-goslina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ae8a653-3db9-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364675

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018059/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot Zamówienia współfinansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na który Zamawiającemu została udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesa wstępna nr Edycja3PGR/2021/2425/PolskiLad wydana 02.08.2022 r.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/668207

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/668207

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina. 2.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (najlepiej najnowsza wersja), d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar (źródłem czasu jest platforma), h) w razie używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę. 3. Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
a) Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina;
b) Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina;
c) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl
d) Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie" nr postępowania: ZP.271.14.2022 prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa;
f) obowiązek podania przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/ Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada/posiadają Pani/Pan/Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zamawiający ponadto informuje:
1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
2) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, należy opracować kompletną dokumentację projektowo - wykonawczą i na jej podstawie wykonać roboty budowlane obejmujące przebudowę terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie, w ramach zadania pn.: „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2”, oraz opracować dokumentację powykonawczą po zrealizowaniu robót budowlanych, a także – przez cały okres realizacji Umowy - sprawować nadzór autorski.
2. Realizacja Przedmiotu Zamówienia została podzielone na następujące etapy:
1) Etap I. – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z pełnym zakresem opisanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia;
2) Etap II. – obejmujący wykonanie robót budowlanych realizowane na podstawie opracowanej ww. dokumentacji projektowej, wraz z zapewnieniem (pełnieniem) nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, a także opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, zgodnie z zakresem określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca, w szczególności:
1) wykona dokumentację projektową;
2) wykona roboty budowlane w zakres których wchodzi:
a) dostawa i montaż miasteczka ruchu drogowego,
b) budowa boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do piłki ręcznej/nożnej i z możliwością zastosowania do innych dyscyplin (w miejscu usuniętego miasteczka ruchu drogowego) rozbiórka istniejącej nawierzchni boiska we fragmencie,
c) powiększenie istniejącego placu zabaw na działce 1235/2 i rezygnacji z istniejącego boiska do siatkówki,
d) budowa jednego boiska do koszykówki oraz boiska do siatkówki (w miejscu usuniętego skateparku),
e) budowa bieżni prostej 4 torowej i okólnej 2 torowej wraz z zeskocznią do skoków w dal,
f) dostawa i montaż piłkochwytów wokół nowo budowanych boisk oraz boisk istniejących,
g) dostawa i montaż urządzeń "streetworkout",
h) dostawa i montaż ogrodzenia wokół terenu szkoły - zwiększenie wysokości istniejącego ogrodzenia wokół szkoły,
i) dostawa i montaż oświetlenia terenu boisk,
j) dostawa i montaż dodatkowych kamer monitoringu,
k) uzgodnienie sposobu użytkowanie obiektów sportowych poprzez uzgodnienie treści nowych regulaminów obiektu,
l) budowę chodników prowadzących do nowo budowanych i istniejących boisk, remont istniejących chodników i ciągów asfaltowych,
m) zabezpieczenie istniejącej komory betonowych sieci ciepłowniczej,
n) dostawa i montaż małej architektury,
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której mowa w pkt 3.1powyżej;
3) wykona dokumentację powykonawczą;
4) sprawuje nadzór autorski;
5) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.1) powyżej oraz do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt 3.3) powyżej, na warunkach określonych w § 20 Umowy;
6) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia na warunkach określonych w § 16 Umowy;
7) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w pkt 3.2) powyżej na warunkach określonych w § 15 Umowy;
8) udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez producenta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45232460-4 - Roboty sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. 2. Maksymalna liczba punktów w poszczególnych kryteriach równa jest określonej wadze kryterium w %. 3. Do porównania ofert pod kątem kryterium oceny ofert stosuje się wzory opisane w SWZ. 4.Łączna maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta – wynosi 100 punktów. 5. Oferta z najwyższą ilością punktów – w każdej części przedmiotu zamówienia - zostanie uznana za najkorzystniejszą. 6. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Szczegółowy opis oceny ofert zawarto w rozdziale XXI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym rozumianym jako należyte wykonanie (zakończone) co najmniej jednego zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), polegającego na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa lub remont boiska sportowego, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia i wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000 (jeden milion pięćset) PLN.
Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie zadania na podstawie jednej umowy. Zamawiający dla spełnienia ww. warunku nie dopuszcza możliwości łączenia robót wykonywanych w ramach kilku umów.
b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać co najmniej 6. (sześcioma) osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:
- 1. (pierwsza) osoba: posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne;
- 2. (druga) osoba: posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne;
- 3. (trzecia) osoba: posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne;
- 4. (czwarta) osoba: posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, która kierowała (pełniła funkcję kierownika budowy) przynajmniej nad 1. (jedną) robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie boiska sportowego,
- 5. (piąta) osoba: posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, która posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe,
- 6. (szósta) osoba: posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, która posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe.
Zamawiający dla spełnienia ww. warunku nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 6 do formularza oferty;
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do formularza oferty;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres 5 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 37 870,00 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt 00/100) PLN.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: Pobiedzisko - Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007, z dopiskiem: „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie”.
Uwaga! Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Treść dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz (np. gwarancji, poręczenia) musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 P.z.p.
e) gwarancja/poręczenie, stanowiące wadium, nie może wygasać przed końcem okresu związania ofertą,
f) niedopuszczalne jest wprowadzanie w treści dokumentu wadialnego jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (dokument wadialny) należy złożyć wraz z ofertą za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego - jako załącznik do oferty - w oryginale wystawionym przez Gwaranta/Poręczyciela, w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia w imieniu Gwaranta/Poręczyciela.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3% ceny brutto podanej w ofercie, w jednej lub kilku nw. formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wysokość wyliczonego zabezpieczenia zostanie zaokrąglona do pełnych złotych, zgodnie z zasadą zaokrąglania.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.
4. Zabezpieczenie niepieniężne musi obejmować nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego.
5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać Gminę Murowana Goślina.
6. Zabezpieczenie winno posiadać informację, że jest wnoszone w związku z zadaniem pn.: „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie”.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Pobiedzisko - Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina nr 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Szczegółowe informacje na temat zmiany oraz zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, określając następujący zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) w zakresie dotyczącym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
 zmiany przepisów prawa powodujących konieczność zmiany materiałów budowlanych, urządzeń lub przyjęcia innych rozwiązań technicznych wykonania robót w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
 zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów lub rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych materiałów lub rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach będących następstwem usunięcia ich wad;
2) w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku:
1.2.1 ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT),
1.2.2 w wyniku robót dodatkowych - roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:
ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z ostatecznego kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy,
w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót (dla województwa wielkopolskiego),
1.2.3 konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy – w przypadku braku właściwych cen Wykonawca kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUD-u dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty,
1.2.4 w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze braku konieczności wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego - Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania - zmiana następuje poprzez jednostronne oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy w formie pisemnej,
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków informujemy, że szczegółowe informacje w zakresie zmian umowy zawarto w par. 18 Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina (Platforma zakupowa) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę na formularzu ofertowym – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ wraz z nw. dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza ofertowego,
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza ofertowego,
c) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3 do formularza ofertowego). Ponadto Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 a) powyżej,
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby własne o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 4 do formularza ofertowego),
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI pkt 5 ppkt 2) SWZ. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do reprezentacji,
c) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie: konsorcja oraz spółki cywilne).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.