eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Zakup i dostawa elektronicznych depozytorów do przechowywania broni krótkiej oraz kluczyOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa elektronicznych depozytorów do przechowywania broni krótkiej oraz kluczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 701 31 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@ra.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa elektronicznych depozytorów do przechowywania broni krótkiej oraz kluczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63934aed-3d62-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363938

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00151340/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.17 Zakup i dostawa elektronicznych depozytorów do przechowywania broni krótkiej oraz kluczy.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną
przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom (inna niż oferta wykonawcy i załączniki
do oferty) za pośrednictwem dedykowanego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po
którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia z BZP a dodatkowo numerem wewnętrznym postępowania.
4. Wykonawca ma dostęp do formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępny na stronie dotyczącej danego
postępowania.
5. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom do konkretnego Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub
powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, określają „REGULAMIN platformazakupowa.pl”, który znajduje się na stronie głównej Platformy oraz „Instrukcja
dlaWykonawcówplatformazakupowa.pl” dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pomocą dedykowanego formularza przy komunikacji to maksymalnie 500 MB.
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:
malgorzata.wojcik@ra.policja.gov.pl.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanej w SWZ.
11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz.
2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu:
- adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych:
Sylwia Fila
- adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom
- e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl
3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
W KWP z siedzibą w Radomiu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) zgodnie z:
 Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp,
 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE
Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów.
4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej oraz tylko do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
 prawo dostępu do własnych danych osobowych na zasadach określonych w ustawie Pzp,
- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia danych, jednak nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
 prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, ale to nie może ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 58/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1
DLA KOMENDY POWIATOWEJ W PUŁTUSKU
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ELEKTRONICZNY DEPOZYTOR DO PRZECHOWYWANIA BRONI KRÓTKIEJ (120 skrytek)
ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
KOSZT TRANSPORTU: PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT ROZŁADUNKU: PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT MONTAŻU: PO STRONIE WYKONAWCY
MIEJSCE DOSTAWY: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 2, 06-100 PUŁTUSK

4.2.6.) Główny kod CPV: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
cena 60%, udzielona gwarancja 30%, czas reakcji serwisu 10%
I. cena – waga 60% % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 60 punktów)
C=(CN:COB)x60pkt.
gdzie: C-przyznane punkty w kryterium „cena”, CN – najniższa zaoferowana cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, COB – cena oferty badanej (brutto)
II. okres udzielonej gwarancji G (wyrażony w pełnych miesiącach – liczbie całkowitej), powyżej minimalnych warunków (wymagane minimum 24 miesiące)
G- waga 30% (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 30 punktów)
24-35 miesięcy - 0 pkt.
36-47 miesięcy - 10 pkt.
48 miesięcy i więcej - 30 pkt.
III. Czas reakcji serwisu w ramach udzielonej gwarancji– maksymalny czas reakcji serwisu w wyniku awarii 7 dni % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 punktów)
6-7 dni 0 pkt
4-5 dni 5 pkt
1-3 dni 10 pkt
Łączna ilość punktów ocenianej oferty: W=C+G+R
gdzie: W- łączna punktacja, C-punkty za kryterium cena, G- punkty za kryterium okres udzielonej gwarancji, R – czas reakcji serwisu w ramach udzielonej gwarancji
Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone, jako niezgodne
z warunkami zamówienia, natomiast w przypadku ofert zawierających okres gwarancji dłuższy niż
48 miesięcy, do wyliczenia i przyznania ofercie punktacji za zaoferowany okres gwarancji przyjęte zostanie 48 miesięcy.
Oferty zawierające czas reakcji dłuższy niż 7 dni zostaną odrzucone, jako niezgodne z warunkami zamówienia.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, spośród złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert, która uzyska największą ilość punktów. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do porównania Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podane przez Wykonawców w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: udzielona gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2
DLA KOMENDY POWIATOWEJ W PUŁTUSKU
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ELEKTRONICZNY DEPOZYTOR NA 150 KLUCZY
ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
KOSZT TRANSPORTU: PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT ROZŁADUNKU: PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT MONTAŻU: PO STRONIE WYKONAWCY
MIEJSCE DOSTAWY: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 2, 06-100 PUŁTUSK

4.2.6.) Główny kod CPV: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
cena 60%, udzielona gwarancja 30%, czas reakcji serwisu 10%
I. cena – waga 60% % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 60 punktów)
C=(CN:COB)x60pkt.
gdzie: C-przyznane punkty w kryterium „cena”, CN – najniższa zaoferowana cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, COB – cena oferty badanej (brutto)
II. okres udzielonej gwarancji G (wyrażony w pełnych miesiącach – liczbie całkowitej), powyżej minimalnych warunków (wymagane minimum 24 miesiące)
G- waga 30% (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 30 punktów)
24-35 miesięcy - 0 pkt.
36-47 miesięcy - 10 pkt.
48 miesięcy i więcej - 30 pkt.
III. Czas reakcji serwisu w ramach udzielonej gwarancji– maksymalny czas reakcji serwisu w wyniku awarii 7 dni % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 punktów)
6-7 dni 0 pkt
4-5 dni 5 pkt
1-3 dni 10 pkt
Łączna ilość punktów ocenianej oferty: W=C+G+R
gdzie: W- łączna punktacja, C-punkty za kryterium cena, G- punkty za kryterium okres udzielonej gwarancji, R – czas reakcji serwisu w ramach udzielonej gwarancji
Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone, jako niezgodne
z warunkami zamówienia, natomiast w przypadku ofert zawierających okres gwarancji dłuższy niż
48 miesięcy, do wyliczenia i przyznania ofercie punktacji za zaoferowany okres gwarancji przyjęte zostanie 48 miesięcy.
Oferty zawierające czas reakcji dłuższy niż 7 dni zostaną odrzucone, jako niezgodne z warunkami zamówienia.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, spośród złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert, która uzyska największą ilość punktów. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do porównania Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podane przez Wykonawców w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: udzielona gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 3
DLA KOMENDY MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ELEKTRONICZNY DEPOZYTOR NA 80 KLUCZY
ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
KOSZT TRANSPORTU: PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT ROZŁADUNKU: PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT MONTAŻU: PO STRONIE WYKONAWCY
MIEJSCE DOSTAWY: KOMENDA MIEJSKIEJ POLICJI W OSTROŁĘCE
UL. JANUSZA KORCZAKA 16, 07-409 OSTROŁĘKA

4.2.6.) Główny kod CPV: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
cena 60%, udzielona gwarancja 30%, czas reakcji serwisu 10%
I. cena – waga 60% % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 60 punktów)
C=(CN:COB)x60pkt.
gdzie: C-przyznane punkty w kryterium „cena”, CN – najniższa zaoferowana cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, COB – cena oferty badanej (brutto)
II. okres udzielonej gwarancji G (wyrażony w pełnych miesiącach – liczbie całkowitej), powyżej minimalnych warunków (wymagane minimum 24 miesiące)
G- waga 30% (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 30 punktów)
24-35 miesięcy - 0 pkt.
36-47 miesięcy - 10 pkt.
48 miesięcy i więcej - 30 pkt.
III. Czas reakcji serwisu w ramach udzielonej gwarancji– maksymalny czas reakcji serwisu w wyniku awarii 7 dni % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 punktów)
6-7 dni 0 pkt
4-5 dni 5 pkt
1-3 dni 10 pkt
Łączna ilość punktów ocenianej oferty: W=C+G+R
gdzie: W- łączna punktacja, C-punkty za kryterium cena, G- punkty za kryterium okres udzielonej gwarancji, R – czas reakcji serwisu w ramach udzielonej gwarancji
Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone, jako niezgodne
z warunkami zamówienia, natomiast w przypadku ofert zawierających okres gwarancji dłuższy niż
48 miesięcy, do wyliczenia i przyznania ofercie punktacji za zaoferowany okres gwarancji przyjęte zostanie 48 miesięcy.
Oferty zawierające czas reakcji dłuższy niż 7 dni zostaną odrzucone, jako niezgodne z warunkami zamówienia.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, spośród złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert, która uzyska największą ilość punktów. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do porównania Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podane przez Wykonawców w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: udzielona gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy (Oferta) – załącznik nr 1A-1C do SWZ (w zależności zadania na które składana jest oferta) dostępny pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ - dostępny pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu do udzielenia zamówienia, albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty: bez możliwości prowadzenia negocjacji.
2) Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych: TAK - Liczba części zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia wynosi: 3 zadania
3) Ofertę można złożyć na jedną, na wszystkie części (zadania). Zamawiający nie ogranicza liczby części (zadań), na które wykonawca może złożyć oferty częściowe – na każdą część.
4) Wymagany termin lub okres realizacji zamówienia wynosi: 21 dni od dnia otrzymania pisemnego zamówienia przez Wykonawcę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.