eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811015666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Getta Warszawskiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-302

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 914309100

1.5.8.) Numer faksu: 914309145

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@stbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://stbs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-417a1884-3d72-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363536

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp/stbs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje odbywa się, z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy PZP, wyłącznie poprzez ich złożenie na Portalu e-Usług Smart PZP (zwanej dalej: „Platformą").
2. Adres Platformy: https://portal.smartpzp.pl/stbs
3. Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, e-mailem) nie będzie brana pod uwagę.
4. W sytuacji awarii Platformy lub przerwy technicznej działania Platformy Zamawiający dopuszcza komunikację między Wykonawcą a Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@stbs.pl (z przywołaniem nazwy postępowania) w zakresie wymiany informacji, przekazywania dokumentów lub oświadczeń, ale nie w zakresie składania oferty. Wskazana poczta nie może zostać użyta do składania ofert, ponieważ nie wypełnia wymagań stawianych w art. 68 ustawy PZP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w Rozdziale VI SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r., poz. 2415) i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r., poz. 2415).
4. W celu złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest założyć na Platformie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Platformy swój podmiot. Rejestracja na Platformie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto". Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania ww. czynności znajdują się w „Instrukcji użytkownika Wykonawcy Portalu e-Usług SmartPZP", dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/stbs w zakładce „e-learning".
5. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty - z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty nie ma możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu wykonawca loguje się na Platformę, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki „Oferta", wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę".
6. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy.
8. Komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego. Dotyczy to w szczególności: przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań i wniosków w ramach postępowania.
9. Komunikacja zamawiającego z wykonawcą w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta zamawiającego oraz kont jego Użytkowników Wewnętrznych. Dotyczy to w szczególności: przekazywania wezwań i zawiadomień, informacji i odpowiedzi na pytania.

10. Zadawanie pytań przez wykonawców odbywa się w zakładce „Zadaj pytanie".
11. Po otwarciu ofert, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje), odbywa się za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja".
12. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. DALSZA CZĘŚĆ WYMAGAŃ OPISANA W Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zamawiający informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, 70-70-302 Szczecin, ul. Boh. Getta Warszawskiego 1a;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) i można się z nim skontaktować e-mailem na adres: iod@stbs.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”;
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacji zadania, w tym przeprowadzenie kontroli i audytów.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione dane osobowe są podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. systemów informatycznych.
5) dane osobowe osób fizycznych wykonawcy będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz czas wynikający z warunków realizacji zamówienia, w szczególności w zakresie zabezpieczeń oraz warunków wynikających z umów zapewniających finansowanie zadania oraz okres wynikający z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
6) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą, posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
3) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
6. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków administratora – Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., jest zamieszczona na stronie BIP http://bip.stbs.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych - RODO”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Tp 70/DI/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49
w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną". Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego ujęty jest w:
1) dokumentacji projektowej (załączniki nr 11.1 i 11.2 do SWZ),
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (ST) (załącznik nr 11.3 do SWZ),
3) przedmiarach robót (załącznik nr 11.4 do SWZ),
4) niniejszej SWZ, w tym zakres wynikający z odpowiedzi, jakie zostaną udzielone w toku postępowania przetargowego.
2. Kamienica jest wyłączona z użytkowania i jest wolna od osób i rzeczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 540 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 57 pkt 1) oraz art.112 ust. 2 ustawy PZP), dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie, skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia, na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
a1) Koordynator Zespołu Inspektorów nadzoru - inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadający wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65); posiadający minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień) i będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
a2) inspektor nadzoru branży sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych i będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień);
a3) inspektor nadzoru branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65) i będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień);
a4) inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych i będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).
Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni na swój koszt wystarczającą liczbę tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez jedną osobę funkcji inspektora nadzoru różnych branż bez względu na posiadane uprawnienia.
b. wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (podając daty, wartość robót oraz miejsce wykonania):
- minimum dwie usługi nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót podobnych do przedmiotu zamówienia. Za robotę budowlaną podobną do przedmiotu zamówienia zamawiający uzna roboty polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego lub mieszkalno-usługowego lub użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - o wartości robót nie niższej niż 4.000.000,00 zł brutto dla jednej roboty podobnej.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz usług nadzoru inwestorskiego, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - jako spełnienie warunku określonego w rozdziale VI pkt 1 ppkt
1) lit. b) SWZ - według załącznika nr 5 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - jako spełnienie warunku określonego w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1) lit. a) SWZ - według załącznika nr 6 do SWZ;.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów;
4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców.
5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ; Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
7) oświadczenie według pkt 6 wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy ewentualnych podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium należy wnieść w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 3.
5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców:
a) w przypadku konsorcjum, umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: - wyszczególnienie uczestników konsorcjum;
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia;
- zapisy dotyczące ustanowienia przez członków konsorcjum głównego partnera kierującego działalnością konsorcjum, osobę prawną i reprezentującą ją wskazaną osobę fizyczną do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z realizacją zamówienia;
- zapisy dotyczące ponoszenia solidarnej odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej w celu realizacji zamówienia;
- adres do korespondencji.
b) w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 Ustawy pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Nadzorującego w okolicznościach wymienionych poniżej oraz w następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, wynikająca z rzeczywistej ilości miesięcy/dni pełnienia obowiązków przez Nadzorującego , związanego z terminem realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych.
2. Zmiany na stanowisku inspektorów nadzoru poszczególnych branż na zasadach, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
3. Zamawiający na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b) Ustawy pzp przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do umowy w przypadku wystąpienia:
1) zmiany urzędowej stawki podatku VAT na usługi nadzoru budowlanego, przy czym :
a) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Nadzorującego, Zamawiający zwiększy wynagrodzenie o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Nadzorującego.
b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Nadzorującego, Zamawiający zmniejszy wynagrodzenie o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Nadzorującego.

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie Nadzorującego ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Nadzorującego wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie Nadzorującego ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Nadzorującego, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) - wynagrodzenie Nadzorującego ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Nadzorującego, jaki Nadzorujący jest zobowiązany ponieść w obligatoryjnym zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy pzp obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejście w życie zmian, o których mowa w ust. 3, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia przez Nadzorującego prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 5;
5. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, w związku ze zmianami, o których mowa w ust. 3 pkt. 2), 3) i 4) wymaga uprzednio złożenia przez Nadzorującego wniosku wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zamian, o których mowa w ust. 3 pkt. 2), 3) i 4), na koszty wykonania zamówienia przez Nadzorującego.
6. Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć.
7. Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej dalsze wykonywanie robót zgodnie z zawartą umową.
8. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiający przewiduje także zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Nadzorującemu,
DALSZA CZĘŚĆ ZMIAN OPISANA W ZAŁĄCZNIKU NR 7 DO SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/stbs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nieujęte w ogłoszeniu informacje zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.