eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo-usługowymi na działce nr 234/2 i 1052 obręb Starówka przy ul. Wodnej/ Grunwaldzkiej w Koninie."Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo-usługowymi na działce nr 234/2 i 1052 obręb Starówka przy ul. Wodnej/ Grunwaldzkiej w Koninie.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311093742

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 21

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632457541

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mtbs.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.konin.pl/mtbs/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budowa domów mieszkalnych, zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo-usługowymi na działce nr 234/2 i 1052 obręb Starówka przy ul. Wodnej/ Grunwaldzkiej w Koninie.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c998ca11-3d68-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mtbs-konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma
przetargowa:https://mtbskonin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem XIII SWZ .Informacje na Platformie Przetargowej:
https://mtbskonin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXVI Klauzula informacyjna RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/MTBS/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo-usługowymi w
parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wodną i Grunwaldzką w Koninie , na
działach o numerze ewidencyjnym 234/2 oraz 1052 (obręb Starówka) w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Inwestycja będzie zawierała 30 mieszkań przeznaczonych na wynajem oraz dwa lokale handlowo- usługowe.
Budowa będzie prowadzona w oparciu o projekt z 2015 roku i aktualne pozwolenie na budowę oraz projekt optymalizujący z
sierpnia 2021roku, zatwierdzony przez konserwatora zabytków.
4.1.1. Określenie przedmiotu zamówienia.
Budynek został zaprojektowany w formie trzech segmentów. Jest częściowo podpiwniczony i posiada trzy klatki schodowe,
a ostatnia kondygnacja jest kondygnacją poddaszową. Segment „A” usytuowany od strony ulicy Wodnej posiada
przejazdową bramę pod kondygnacją pierwszego piętra -wjazd na dziedziniec. Segment „B” jest segmentem łączącym
(budynek A z budynkiem C), a segment „C” który posiada zlokalizowane w parterze dwa lokale handlowo-usługowe,
zaprojektowano od strony ulicy Grunwaldzkiej.
.
4.1.2. Podstawowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia:
- Powierzchnia zabudowy - 1 044,70 m²
- Powierzchnia użytkowa całkowita - 2 475,35 m²
- Powierzchnia użytkowa mieszkalna - 1 460,70 m²
- Powierzchnia użytkowa mieszkalna (stan surowy) - 1 490,10 m²
- Powierzchnia użytkowa handlowo-usługowa - 145,00 m²
- Powierzchnia użytkowa handlowo-usługowa (stan surowy)- 146,90 m²
- Kubatura - 10 392,40 m³
- Wysokość - 11,95 m
- Ilość kondygnacji nadziemnych - 2 + poddasze
- Ilość kondygnacji podziemnych - 1
- Ilość mieszkań - 30
- Ilość klatek schodowych - 3
- Ilość miejsc parkingowych - 30
Działka zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ochrony dziedzictwa archeologicznego.
Inwestycja będzie realizowany w ramach finansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego
i w związku z tym, w lokalu mieszkalnym należy zainstalować gotowe do użytkowania następujące urządzenia: wannę lub
brodzik lub kabinę natryskową, umywalkę oraz miskę ustępową, jeżeli
w lokalu mieszkalnym nie ma wydzielonego ustępu - w łazience; kuchenkę z piekarnikiem gazową lub elektryczną oraz
zlewozmywak – w pomieszczeniu kuchennym.
Z uwagi na określenie przez Wykonawcę robót wynagrodzenia ryczałtowego, przedmiar robót przekazany jest posiłkowo,
jako materiał ułatwiający sporządzenie oferty.
Z uwagi na fakt, że teren planowanej inwestycji był terenem zabudowanym Zamawiający zwraca uwagę na ryzyko
wystąpienia fragmentów fundamentów, instalacji itp., których usunięcie należy do obowiązków Wykonawcy i winno być
uwzględnione w jego wynagrodzeniu ryczałtowym .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium cena
ofertowa, wydłużenie terminów gwarancji,doświadczenie zawodowe kierownika budowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie terminów gwarancji

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
do zaciągania kredytu w wysokości min. 2.000.000,00 zł.
 Wykonawca będzie posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie
mniejszej niż 2.000.000,00 zł.
W dniu rozpoczęcia przedmiotu umowy Zamawiający zażąda przedłożenia nowej polisy, jeśli
polisa załączona do oferty utraciła ważność. Również, gdy polisa utraci ważność w trakcie
wykonywania robót, Zamawiający zażąda przedłożenia nowej, tak aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia. Nowe polisy
muszą być zawarte na warunkach nie gorszych niż polisa
przedłożona do oferty.d) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie na
wybudowaniu, przebudowaniu, rozbudowaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnego lub
budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowania tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)
o powierzchni użytkowej minimum 1.400,00 m 2 i o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł
brutto.
-warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie
dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:
a) kierownikiem budowy w branży budowlanej (minimum 1 osoba), który winien posiadać:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń, od co najmniej 5 lat
minimum łącznie 2- letnie doświadczenie (liczone od momentu uzyskania uprawnień)
w pełnieniu funkcji kierownika budowy, na co najmniej jednym zadaniu polegającym na wybudowaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1.400,00 m2.
b) kierownikami robót w branży sanitarnej i elektrycznej posiadającymi:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń
(min. 1 osoba),
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (min. 1 osoba)
- minimum łącznie 2- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy od momentu uzyskania uprawnień na minimum 1 budowie .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności.
b) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej
potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (według wzoru
przygotowanego przez Zamawiającego)
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (według wzoru przygotowanego przez Zamawiającego)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100.000,00 zł ,(słownie: sto tysięcy złotych 00/100 zł)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o dzielenie zamówienia. W tym przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W powyższym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (należy wypełnić załącznik nr 2 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określają zapisy SWZ oraz załącznik nr 6 do SWZ-projekt umowy

2022-

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mtbs-konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.