eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Roboty bud. związane z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi przy ul. Morcinka 7 w Jaworznie w ramach inwestycji pn.: "Ulepszenie na zasobie nieruchomości komunalnych".Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty bud. związane z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi przy ul. Morcinka 7 w Jaworznie w ramach inwestycji pn.: „Ulepszenie na zasobie nieruchomości komunalnych”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240582275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Północna 9b

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 615-50-30 lub 745-10-40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mznk.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mznk.jaworzno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie zasobem komunalnym.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty bud. związane z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi przy ul. Morcinka 7 w Jaworznie w ramach inwestycji pn.: „Ulepszenie na zasobie nieruchomości komunalnych”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67d14604-3d66-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363459

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027816/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Roboty budowlane związane z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi przy ul. Morcinka 7 w Jaworznie [...].

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.mznk.jaworzno.pl/m,151,zamowienia-od-130-000-zlotych.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia.publiczne@mznk.jaworzno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w języku polskim, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w ust.: 5 i 6 niniejszego rozdziału.
2. Zgodnie z art. 7 pkt 23 ustawy Pzp, poprzez środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 roku, poz. 344).
Zamawiający dopuszcza sporządzanie dokumentów w formatach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Zgodnie z art. 63 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert oraz oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, odbywa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami służąca do składania/ wycofywania i zmiany oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem:
1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrzynki: mznk/SkrytkaESP za pomocą dostępnego: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów elektronicznych, (innych niż oferta i dokumenty składane wraz z ofertą), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji, Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.publiczne@mznk.jaworzno.pl - bez konieczności szyfrowania.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia, znakiem postępowania lub innym określeniem identyfikującym przedmiotowe postępowanie.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w:
1) instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
2) warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu i ePUAP) oraz 100 MB (poczta elektroniczna Zamawiającego).
9. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument /informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
10. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu w zakładce Dla Wykonawców lub na stronie głównej w zakładce Postępowania na miniPortalu.
11. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://bip.mznk.jaworzno.pl/m,151,zamowienia-od-130-000-zlotych.html

Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.: 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 4 maja 2016 roku) - zwanego dalej jako „RODO”, informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę, jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Północnej 9b.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych - kontakt: iod@mznk.jaworzno.pl
3. Dane osobowe podane przez Wykonawcę, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pod nazwą:
Roboty budowlane związane z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi przy ul. Morcinka 7 w Jaworznie w ramach inwestycji pn.: „Ulepszenie na zasobie nieruchomości komunalnych”,
oznaczenie sprawy MZNK.DZP.2510.7.2022.
4. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Dane osobowe podane przez Wykonawcę, będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w ust. 3 niniejszego rozdziału celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących Wykonawcy, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych podanych przez Wykonawcę, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych podanych przez Wykonawcę, *

* - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, *

* - Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO.
9. Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3: lit. b, lit. d lub lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Wykonawcę, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14
ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZNK.DZP.2510.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1296285,66 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane związane z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi przy ul. Morcinka 7 w Jaworznie w ramach inwestycji pn.: „Ulepszenie na zasobie nieruchomości komunalnych”.
Lokalizacja zadania: Jaworzno, działki nr 207, 165/2, 165/10, 165/11 obręb 122.
Przedmiot zamówienia określają:
1) Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 10 do SWZ,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 11 do SWZ,
3) Projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 12 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
2. Za ofertę najkorzystniejszą (dotyczy poszczególnych części zamówienia), zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów (w skali 0 - 100 punktów), w kryteriach:
1) cena (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia - 60 %
2) gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z art. 113 ustawy Pzp (wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych) - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zgodnie z art. 114 ustawy Pzp (np. zezwolenia, licencje, koncesje, wpis do rejestru działalności regulowanej, status członka organizacji) - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zgodnie z art. 115 ustawy Pzp (np. minimalne roczne przychody, stosunek aktywów do zobowiązań, ubezpieczenie OC, posiadanie określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych):
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion; 00/100).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców bądź wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą powyższe.
W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP, przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich - tabela A”: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
4) zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z art. 116 ustawy Pzp (w tym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, normy zarządzania jakością, systemy lub normy zarządzania środowiskowego):
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) należycie wykonał - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną - 1 zamówienie/zadanie/inwestycję, podobną charakterem do przedmiotu zamówienia, tzn. polegającą na wykonaniu robót w branży konstrukcyjno - budowlanej, potwierdzoną załączonymi dowodami, określającymi, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Faktyczna wartość wymaganej roboty nie może być mniejsza niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion; 00/100).
W przypadku, gdy zakres prac danej roboty budowlanej - zamówienia/ zadania/inwestycji, wyraźnie będzie się różnił od zakresu objętego niniejszym przedmiotem zamówienia i/lub obejmował będzie szerszy zakres prac od wskazanego powyżej, w celu zastosowania jednakowych kryteriów oceny ofert wobec wszystkich Wykonawców, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyodrębnił wartość faktycznie wykonanych robót brutto, uwzględniających tylko prace podobne charakterem do przedmiotu zamówienia, tzn. polegające na wykonaniu robót w branży konstrukcyjno - budowlanej.
Tak wyliczona wartość zrealizowanych robót winna spełniać powyższy warunek.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże powyższe, obaj lub wszyscy Wykonawcy wykażą powyższe. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą powyższe, ale żaden z nich indywidualnie go nie wykaże.
W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP, przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich - tabela A”: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
b) skieruje do realizacji zamówienia:
– 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, będącą członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoba ta pełnić będzie funkcję Kierownika budowy,
– 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będącą członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
– 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, będącą członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
– 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, będącą członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
– 1 osobę posiadającą kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych na stanowisku dozoru „D”,
– 1 osobę posiadającą kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych na stanowisku eksploatacji „E” (inną od posiadającej kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych na stanowisku dozoru „D”),
– 3 osoby posiadające kwalifikacje zawodowe/szkolenia do wykonywania robót: murarskich, ogólnobudowlanych, montażowych,
– 3 osoby posiadające kwalifikacje zawodowe/szkolenia do wykonywania robót: instalacyjnych ciepłowniczych, wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych,
– 5 osób posiadających kwalifikacje zawodowe/szkolenia do wykonywania robót: malarskich, posadzkarskich, płytkarskich, tynkarskich, monterskich stolarki okiennej i drzwiowej.
Wymieniony powyżej skład osobowy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań przez Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba posiadająca powyższe - odpowiednie uprawnienia budowlane, pełniła więcej niż jedną z ww. funkcji dotyczących kierowania określonymi robotami budowlanymi.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców bądź wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą powyższe.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale, nastąpi na podstawie przedłożonych podmiotowych środków dowodowych, których wykaz został określony w rozdziale VIII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument potwierdzający, np. polisa ubezpieczeniowa, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale VII ust. 2 pkt 3 SWZ.
Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego ww. podmiotowego środka dowodowego, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
2. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
3. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum Wykonawców, spółka cywilna).
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile pełnomocnictwo/upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich wspólników spółki i łącznie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile powyższe wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie Strony umowy (forma aneksu do umowy).
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710), oraz dodatkowo określa w szczególności następujący przypadek zmiany, tj. zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w treści złożonej przez Wykonawcę oferty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, oznaczenie sprawy MZNK.DZP.2510.7.2022, lub rezygnacja z podwykonawcy.
3. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, o której mowa w ust. 2, Wykonawca winien:
1) wskazać części/zakres przedmiotu umowy, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz zawrzeć umowę, w formie pisemnej, z podwykonawcą zgodnie z zapisami, o których mowa w § 14 Projektu umowy,
2) wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez nowego podwykonawcę lub samodzielnie, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, pełne dane dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ oraz w załącznikach do SWZ zamieszczonych na stronie prowadzonego postępowania: http://bip.mznk.jaworzno.pl/m,151,zamowienia-od-130-000-zlotych.html

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.