eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suchedniów › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchedniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 5

1.5.2.) Miejscowość: Suchedniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-130

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@suchedniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47afaf54-e172-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362378

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003442/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Pełnienie nadzoru inwestorkiego nad realizacją zadnaia pn.: "Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie".

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać konto na Platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl
b) platformy ePUAP dostępnej pod adresem internetowym: https://epuap.gov.pl
c) poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowieniapubliczne@suchedniow.pl
3. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem miniPortal (uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP – stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Gmina Suchedniów przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "Ogólne Rozporządzenie" lub "RODO"), mają charakter danych osobowych.
2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów tel (41) 25 43 186,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Władysławem Grudniewskim – adres mailowy sekretariat@suchedniow.pl
3) Cele przetwarzania oraz podstawy prawne:
• na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
• na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
• celów wypełnienia innych obowiązków prawnych, ciążących na instytucji
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:
• przez okres wymagany przepisami prawa,
• do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
• do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani /Pana danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) Posiada Pani/Pan prawo do:
• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
• prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać,
• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• prawo do cofnięcia zgody Pani/Pana na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku, jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GNI.271.12.2022.AJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
pn.: Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”
2. Zamówienie obejmuje pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży architektonicznej (dopuszczalne również uprawnienia branży konstrukcyjno – budowlanej), drogowej, elektrycznej, sanitarnej).
3. Inspektor nadzoru branży architektonicznej (konstrukcyjno – budowlanej) zobowiązany jest wizytować budowę minimum 1 raz w tygodniu każdorazowo, przez co najmniej 2 godziny
w godzinach pracy Zamawiającego przez cały okres realizacji robót budowlanych objętych niniejszym nadzorem.
4. Inspektorzy branżowi zobowiązani są do wizytowania budowy minimum 1 raz w tygodniu w trakcie trwania robót branżowych, każdorazowo przez co najmniej 2 godziny w godzinach pracy Zamawiającego.
5. Obecność poszczególnych inspektorów nadzoru stwierdzana będzie każdorazowo poprzez podpisanie listy obecności w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie.
6. Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy oferującego większą ilość wizyt na budowie poszczególnych inspektorów może zdobyć dodatkowe punkty zgodnie z ustalonymi
w postępowaniu kryteriami oceny ofert.
7. Dopuszcza się, aby jedna osoba pełniła funkcję kilku inspektorów w zależności od posiadanych
i wymaganych przez Zamawiającego uprawnień budowlanych.
8. Wskazany w ppkt. 3 i 4 wymiar czasowy należy traktować jako minimalny. Oznacza to, że inspektorzy muszą być obecni zawsze wtedy, kiedy ich obecność jest wymagana. Inspektorzy muszą również być obecni na budowie na każde wezwanie Zamawiającego.
9. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowiązani będą wykonywać czynności w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
10. Zakres rzeczowy inwestycji objętej nadzorem obejmuje m.in.: kompleksową przebudowę parku miejskiego w Suchedniowie (gmina Suchedniów, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie). Zadanie zlokalizowane jest na działkach o nr ewid. geod. 6552/1, 3137/1,6506/55, 6506/54.
W ramach zadnia planuje się budowę elementów małej architektury: altany, elementów placu zabaw, ławek, stołów, cokołów na rzeźby, tablic, leżaków, koszy na śmieci, fontanny pływającej podajnika na ziarna, pochylni. Ponadto zadanie obejmuje budowę pomostów o długości do 25 m
i wysokości do 2,5, wymianę barierek, wykonanie nasadzeń oraz systemu nawadniania, budowę toalety publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę niezbędnej infrastruktury zasilającej wybudowane obiekty, oświetlenia. Cały obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem przystosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych.
11. W ramach zadania przewiduje się niżej wskazane rodzaje prac:
- roboty rozbiórkowe,
- zabezpieczenie terenu budowy,
- zabezpieczenie drzew istniejących zlokalizowanych bezpośrednio przy elementach przeznaczonych do rozbiórki,
- roboty montażowe,
- roboty instalacyjne,
- wycinka drzew obumarłych (5 szt. oraz 4 szt. ze względu na kolizje),
- roboty ziemne,
- roboty towarzyszące,
- wykonanie nowych nasadzeń wraz z systemem nawadniania,
- budowę elementów małej architektury,
- wykonanie robót z zakresu branży elektrycznej,
- wymianę umocnienia brzegu zbiornika wodnego.
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w SWZ dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami.
2. W odniesieniu do kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 1 oferta najkorzystniejsza może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
3. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone zgodnie z niżej wskazanym opisem.
4. Przyjmuje się, że 1% - 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: (Wa) Ilość wizyt na budowie w ciągu tygodnia inspektora nadzoru branży architekonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: (Wd) Ilość wizyt na budowie w ciągu tygodnia inspektora nadzoru branży drogowej

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: (Wb) Ilość wizyt na budowie w ciągu tygodnia inspektorów nadzoru branży elektrycznej i sanitarnej

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna w/w warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednio do objęcia funkcji, jaka zostanie jej powierzona tj.:
- Inspektorem nadzoru branża architektoniczna lub branża konstrukcyjno - budowlana - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
- Inspektorem nadzoru branży drogowej– 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej.
- Inspektorem nadzoru w branży sanitarnej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Inspektorem nadzoru w branży elektrycznej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wskazane osoby powinny posiadać wymagane uprawnienia budowlane i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg nakłada na nią ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego załącznika nr 8 do SWZ - wykazu osób wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo Budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) na potwierdzenie braku przesłanek do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wyłącznie wraz z ofertą oświadczenie na podstawie. art. 125 ust. 1 ustawy zgodnie
z załącznikiem nr 4 do SWZ a w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego załącznik 4 i 4a do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy zgodnie z art. 58 Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
b) korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem,
c) zgodnie z art. 117 pkt. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia,
z którego będzie wynikało które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
d) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5) oraz 7), 8), 10) Pzp,
e) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego mogą spełniać łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy są dopuszczalne, jeżeli zaistnieje co najmniej jeden z poniższych przypadków:
1. Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia
w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;
2. Gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca, w sytuacji określonej w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
3. Jeżeli zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność bądź znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy;
4. Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy;
5. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
Szczegółowo zakres możliwych zmian, waloryzacji wynagrodzenia oraz zasady ich wprowadzania określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ - wzorze umowy dostępnym na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.