eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia S.A.Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio - Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010420591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 77/85

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-977

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 226453303, 226459291

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.prsa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność polegająca na produkcji programów wraz z ich nadawaniem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-618b86db-3a4d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.: elektronicznej Platformy Przetargowej Polskiego Radia S.A. dostępnej pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net (dalej zwana: „Platformą”). Niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na Platformie pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustwowe.html
2. Komunikacja ustna, telefoniczna dopuszczalna jest jedynie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, tj. w przypadku konieczności uzyskania informacji technicznych lub porządkowych związanych z niniejszym postępowaniem. Treść i przebieg rozmów będzie dokumentowany przez Zamawiającego. W pozostałych przypadkach wymagana jest komunikacja przy wykorzystaniu Platformy. Z wyjątkiem wskazanym w pierwszym zdaniu, Platforma służyć będzie do wymiany wszelkich pism, zawiadomień i informacji związanych z niniejszym postępowaniem, w szczególności wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - dalej jako"SWZ", modyfikacji treści SWZ, dotyczących przedłużenia terminu składnia ofert, wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień, dotyczące dokonania poprawy omyłek, wyboru oferty najkorzystniejszej, przedłużenia terminu związania ofertą i innych wymaganych ustawą.
3. Użytkowanie Platformy jest bezpłatne.
4. Przeglądanie postępowań, pobieranie dokumentów, składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składanie ofert nie wymaga rejestracji, ani logowania na Platformie.
5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zaleca rejestrację oraz logowanie, co najmniej, przy składaniu oferty, wyjaśnień, dokumentów lub oświadczeń w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego kierowane w toku badania i oceny ofert.
6. Rejestrując się albo logując wykonawcy, akceptują warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie: https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html.
7. Szczegółowe zasady korzystania z Platformy, w tym wymagania sprzętowo – techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy, szczegółowy sposób składnia, zmiany i wycofania ofert, przekazywania oświadczeń, dokumentów zostały określone w Instrukcji korzystania Platformy Przetargowej Polskiego Radia S.A., stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ.
8. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest p. Paweł Pańkowski – Biuro Zamówień Publicznych, tel.: 22 645 33 03.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane
osobowe uzyskane w trakcie postępowania, w szczególności dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach
składanych w postępowaniu oraz dane osobowe uzyskane w trakcie realizacji zamówienia i umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.B5.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia S.A. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 1, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33733000-7 - Okulary przeciwsłoneczne

18936000-9 - Torby włókiennicze

39225710-5 - Butelki

30192121-5 - Długopisy kulkowe

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

18900000-8 - Bagaże, wyroby rymarskie, worki i torby

35123400-6 - Znaczki identyfikacyjne

35121600-4 - Zawieszki

39221150-3 - Termosy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów oceny ofert i sposobu dokonania oceny ofert zawarty jest w pkt. XVIII SWZ, która opublikowana zostanie na stronie internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, tj.: https://polskieradio.logintrade.net.
2. Zamawiający w każdej części zamówienia (w każdym zadaniu) oceni złożone oferty oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: "cena oferty brutto” – waga 100%, przy czym 1% = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia S.A. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 2, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22852100-8 - Okładki na akta

30191130-4 - Podkładki z klipsem

22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów oceny ofert i sposobu dokonania oceny ofert zawarty jest w pkt. XVIII SWZ, która opublikowana zostanie na stronie internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, tj.: https://polskieradio.logintrade.net.
2. Zamawiający w każdej części zamówienia (w każdym zadaniu) oceni złożone oferty oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: "cena oferty brutto” – waga 100%, przy czym 1% = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia S.A. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 3, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów oceny ofert i sposobu dokonania oceny ofert zawarty jest w pkt. XVIII SWZ, która opublikowana zostanie na stronie internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, tj.: https://polskieradio.logintrade.net.
2. Zamawiający w każdej części zamówienia (w każdym zadaniu) oceni złożone oferty oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: "cena oferty brutto” – waga 100%, przy czym 1% = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia S.A. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 4, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów oceny ofert i sposobu dokonania oceny ofert zawarty jest w pkt. XVIII SWZ, która opublikowana zostanie na stronie internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, tj.: https://polskieradio.logintrade.net.
2. Zamawiający w każdej części zamówienia (w każdym zadaniu) oceni złożone oferty oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: "cena oferty brutto” – waga 100%, przy czym 1% = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia S.A. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 5, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe

30192121-5 - Długopisy kulkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów oceny ofert i sposobu dokonania oceny ofert zawarty jest w pkt. XVIII SWZ, która opublikowana zostanie na stronie internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, tj.: https://polskieradio.logintrade.net.
2. Zamawiający w każdej części zamówienia (w każdym zadaniu) oceni złożone oferty oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: "cena oferty brutto” – waga 100%, przy czym 1% = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia S.A. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 6, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32342412-3 - Głośniki

31158100-9 - Ładowarki do baterii

31158000-8 - Ładowarki

32342200-4 - Słuchawki douszne

30234600-4 - Pamięć flash

31422000-0 - Zestawy baterii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów oceny ofert i sposobu dokonania oceny ofert zawarty jest w pkt. XVIII SWZ, która opublikowana zostanie na stronie internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, tj.: https://polskieradio.logintrade.net.
2. Zamawiający w każdej części zamówienia (w każdym zadaniu) oceni złożone oferty oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: "cena oferty brutto” – waga 100%, przy czym 1% = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia S.A. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 7, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe

18420000-9 - Dodatki odzieżowe

39295200-8 - Parasole

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów oceny ofert i sposobu dokonania oceny ofert zawarty jest w pkt. XVIII SWZ, która opublikowana zostanie na stronie internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, tj.: https://polskieradio.logintrade.net.
2. Zamawiający w każdej części zamówienia (w każdym zadaniu) oceni złożone oferty oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: "cena oferty brutto” – waga 100%, przy czym 1% = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia S.A. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 8, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22815000-6 - Notatniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów oceny ofert i sposobu dokonania oceny ofert zawarty jest w pkt. XVIII SWZ, która opublikowana zostanie na stronie internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, tj.: https://polskieradio.logintrade.net.
2. Zamawiający w każdej części zamówienia (w każdym zadaniu) oceni złożone oferty oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: "cena oferty brutto” – waga 100%, przy czym 1% = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia S.A. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 9, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów oceny ofert i sposobu dokonania oceny ofert zawarty jest w pkt. XVIII SWZ, która opublikowana zostanie na stronie internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, tj.: https://polskieradio.logintrade.net.
2. Zamawiający w każdej części zamówienia (w każdym zadaniu) oceni złożone oferty oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: "cena oferty brutto” – waga 100%, przy czym 1% = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne, na dzień złożenia, oświadczenie wykonawcy, w zakresie określonym w pkt VIII.1.5) Specyfikacji Warunków Zamówienia [w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp], o braku przynależności z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, a w przypadku zaistnienia ww. okoliczności – oświadczenia o przynależności z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej i dokumentów lub informacji potwierdzających przygotowanie oferty niezależnie od ww. innego wykonawcy. Wzór oświadczeń zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składając ofertę, poza oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (Sekcja V pkt 5.6 niniejszego Ogłoszenia), wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
1) wypełniony Formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
2) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w Zadaniu nr 1 – wypełniony formularz cenowy dla Zadania nr 1 – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2-A do SWZ,
3) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w Zadaniu nr 2 – wypełniony formularz cenowy dla Zadania nr 2 – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2-B do SWZ,
4) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w Zadaniu nr 3 – wypełniony formularz cenowy dla Zadania nr 2 – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2-C do SWZ;
5) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w Zadaniu nr 4 – wypełniony formularz cenowy dla Zadania nr 2 – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2-D do SWZ;
6) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w Zadaniu nr 5 – wypełniony formularz cenowy dla Zadania nr 2 – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2-E do SWZ;
7) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w Zadaniu nr 6 – wypełniony formularz cenowy dla Zadania nr 2 – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2-F do SWZ;
8) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w Zadaniu nr 7 – wypełniony formularz cenowy dla Zadania nr 2 – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2-G do SWZ;
9) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w Zadaniu nr 8 – wypełniony formularz cenowy dla Zadania nr 2 – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2-H do SWZ;
10) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w Zadaniu nr 9 – wypełniony formularz cenowy dla Zadania nr 2 – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2-I do SWZ;
11) pełnomocnictwo– w przypadku, gdy:
a) wykonawca ustanawia pełnomocnika (pełnomocników) do reprezentowania go w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W pełnomocnictwie należy określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji mocodawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W celu wykazania podstaw do wykluczenia, wskazanych w pkt VIII.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia - dalej jako "SWZ" wraz z oferta, każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z pkt X.1 SWZ, załącza do oferty wspólnej oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ i wytycznymi zawartymi w pkt X.1 SWZ oraz złożone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 6 do SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają dokumenty wymienione w pkt X.2 SWZ – w zakresie i sytuacjach tam określonych.
4. W przypadku, gdy najwyżej ocenioną będzie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed wyborem tej oferty Zamawiający w terminie wskazanym w pkt X.3 SWZ, wezwie wykonawców do złożenia przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wymienionego w pkt X.3. SWZ
Postanowienia pkt X.4 – X.6 SWZ mają zastosowanie.
5. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy oraz postanowienia SWZ dotyczące wykonawców.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, następują na wniosek jednej ze Stron, wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie:
1) przedmiotu zamówienia, polegającym na zmianie rodzaju dostarczanych gadżetów reklamowych w przypadku, gdy produkt stanowiący przedmiot oferty, został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji, co zostanie poświadczone oświadczeniem producenta, a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż produkt będący przedmiotem zamówienia. Warunki dotyczące ceny, dostawy, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o takiej zmianie w terminie 7 dni kalendarzowych przed jej wprowadzeniem;
2) podwykonawstwa, gdy składający ofertę Wykonawca zobowiązał się do samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy, o którym umowa w § 1 ust. 1 projektowanych postanowień umowy (stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ) , a w okresie jego realizacji zaistnieje konieczność wykonania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców – pod warunkiem, że wykonawca niezwłocznie, nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawcy:
a) wykaże powody, dla których realizacja przedmiotu Umowy wymaga udziału podwykonawcy,
b) wskaże część przedmiotu Umowy, która zostanie przekazana podwykonawcy do wykonania,
c) poda nazwy (firmy) podwykonawców;
3) zmiany podwykonawców wymienionych w § 9 ust. 3 projektowanych postanowień umowy (stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ), pod warunkiem wskazania nie później niż na 4 dni kalendarzowych przed planowaną zmianą, powodu, dla którego konieczna jest przedmiotowa zmiana i nazwy (firmy) podwykonawcy;
4) w zakresie klauzul dotyczących ochrony danych osobowych – w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego ochrony danych osobowych lub przetwarzania tych danych, w zakresie, w jakim zmiany te wpływać będą na treść klauzul zawartych w Umowie, w celu zapewnienia jej zgodności z przepisami prawa;
5) w przypadku wystąpienia w okresie realizacji Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 projektowanych postanowień umowy (stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ), zdarzeń Okoliczności Siły Wyższej, poprzez dostosowanie jej postanowień i warunków wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i celu umożliwiającym wykonane Umowy w warunkach będący następstwem wystąpienia Okoliczności Siły Wyższej.
3. Szczegółowe informacje dotyczące zmian umowy zostały zawarte w § 14 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez elektroniczną Platformę Przetargową Polskiego Radia S.A. dostępną pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Doprecyzowanie terminu realizacji zamówienia:
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia we wszystkich częściach zamówienia (tj. w zadaniach 1 – 9) został dostarczony w terminie do 35 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, w tym:
1) wizualizacja gadżetów reklamowych – w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od daty zawarcia umowy,
2) dostarczenie gadżetów reklamowych – w terminie do 32 dni kalendarzowych liczonych od dnia przyjęcia wizualizacji bez zastrzeżeń.
2. Do terminu wykonania zamówienia nie wlicza się terminu przewidzianego na weryfikację i zatwierdzenie przez Zamawiającego wizualizacji, o której mowa w § 3 ust. 6 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 5 do SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.