eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu elektrycznego typu BUS / VANOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu elektrycznego typu BUS / VAN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014931762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipińska 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-833

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 5997107

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wcpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wcpr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu elektrycznego typu BUS / VAN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7832f65-3b2e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362289

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017401/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu elektrycznego typu BUS / VAN dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wcpr.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału X SWZ, przy użyciu platformy zakupowej
„e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet,
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wcpr.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7
, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Market Planet na subdomenie Warszawskiego Centrum
Pomocy Rodzinie https://wcpr.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod
z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie
czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia
wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować
się pod numerem telefonu podanym w potwierdzeniu.
Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz załącznikami, poprzez dodanie ww. dokumentów w zakładce
„Oferty". Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku,
który ma zostać wczytany do systemu.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz
innych informacji, następuje przy użyciu zakładki „Korespondencja” poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" lub z
wykorzystaniem opcji okna dialogowego „Zadaj pytanie”, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub
informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zamowieniapubliczne@wcpr.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawskie Centrum Pomocy
Rodzinie, ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa, tel. 22 5997120.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WCPR za pomocą adresu iod@wcpr.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,
art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 10 RODO w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze wynikającym z przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz działanie przez administratora w interesie publicznym.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi z
zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji.
5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą będą
być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp; ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00316269/01 z dnia 2022-08-23
2022-08-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy, a następnie w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do danych
osobowych (Administrator może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego); sprostowania lub uzupełnienia danych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); z ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/2022/ZP-TP/WCPR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 268292,68 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny wraz z dostawą 1 szt. fabrycznie nowego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodu elektrycznego typu BUS/VAN z przeniesieniem własności pojazdu na koniec umowy leasingu.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
 leasing samochodu zgodnego z opisem parametrów i wyposażenia zamieszczonym
w załączniku nr 5 do SWZ,
 oddanie samochodu Zamawiającemu do używania na czas określony tj. od dnia wydania
do dnia przeniesienia własności,
 przeniesienie własności samochodu na Zamawiającego na podstawie umowy, za cenę przedstawioną w ofercie Wykonawcy.
2) Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawnych wspólnotowych UE, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów normatywnych środowiskowych.
3) Wymagania techniczne pojazdu
Szczegółowy opis danych technicznych, wyposażenia, gwarancji, serwisu i innych wymagań dotyczących pojazdu zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
2. Informacje dotyczące leasingu operacyjnego:
1) Waluta leasingu – PLN;
2) Okres leasingu - 36 miesięcy;
3) Wartość wpłaty wstępnej – 100 000,00 zł netto;
4) Równe raty kapitałowe od 1 do 35;
5) Wpłata wstępna płatna w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu „Protokołu odbioru” i dostarczeniu/przekazaniu pojazdu
do Zamawiającego;
6) Wymagane zabezpieczenie umowy leasingu – Brak;
7) Wartość wykupu 1% wartości netto przedmiotu leasingu;
8) Termin płatności rat leasingowych - zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę;
9) Wydanie przedmiotu leasingu - do 60 dni od dnia zawarcia umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają oferty nie odrzucone.

W zakresie kryterium: cena za leasing operacyjny z wykupem (waga 100%) - oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów - 100, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującego wzoru:

K = CN x 100 x 100%/CB
gdzie:
K – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena
CN – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych
CB – cena brutto oferty badanej

Liczba punktów będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w
zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale VI SWZ – załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca wraz z ofertą składa dokumenty potwierdzające, że oferowany do dostawy samochód/pojazd będący przedmiotem leasingu odpowiada wymaganiom i parametrom technicznym oraz użytkowym określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Przez określenie „dokumenty potwierdzające” Zamawiający rozumie między innym oficjalne katalogi producenta, specyfikację techniczną lub inne dokumenty, które będą zawierały informacje niezbędne do potwierdzenia wymagań i parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumenty potwierdzające, że oferowany do dostawy samochód/pojazd będący przedmiotem leasingu odpowiada wymaganiom i parametrom technicznym oraz użytkowym określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Przez określenie „dokumenty potwierdzające” Zamawiający rozumie między innym oficjalne katalogi producenta, specyfikację techniczną lub inne dokumenty, które będą zawierały informacje niezbędne do potwierdzenia wymagań i parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wzór/projekt umowy i/lub Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL);
2. Najpóźniej przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram spłaty rat leasingowych na cały okres obowiązywania umowy począwszy od następnego miesiąca od dnia przekazania przedmiotu leasingu (w formie załącznika do umowy leasingu).
3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu będzie zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835)
Oświadczam, że:
• nie podlegam wykluczeniu z procedury na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
• nie podlegam wykluczeniu z procedury na podstawie art. 5k rozporządzenia z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określone szczegółowo w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymiennych w art. 455 ustawy Pzp. Wszystkie poniższe postanowienia stanowić będą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie, bez podawania uzasadnienia odmowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści Umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego;
b) zmiana Umowy może dopuszczać skrócenie okresu leasingu przez zmianę wysokości rat leasingowych;
c) zmiana Umowy może dopuszczać rezygnację przez Zamawiającego z opcji wykupu samochodu;
d) zmianę harmonogramu płatności w okresie trwania Umowy, na wniosek Zamawiającego (zmiany spłat rat leasingowych co do terminu i ich wielkości). Zmiany te, o ile nastąpią, zostaną dokonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://wcpr.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r., poz. 835), a także przepisów rozporządzenia Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie, zgodnie z wyżej wskazaną ustawą, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art.
2, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp.
Szczegóły w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.