eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orły › Budowa budynku szatni sportowej klubu "TS2001 Biało-Czerwoni Kaszyce"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku szatni sportowej
klubu „TS2001 Biało-Czerwoni Kaszyce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ORŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900358

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemyska 3

1.5.2.) Miejscowość: Orły

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-716

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 671 26 93

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@ugorly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaorly.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku szatni sportowej
klubu „TS2001 Biało-Czerwoni Kaszyce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54a03ef3-1a7f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040100/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa szatni na stadionie w Kaszycach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305172/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OAF.II.271.26.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 186680,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa budynku szatni sportowej
klubu „TS2001 Biało-Czerwoni Kaszyce”
Zakres robót obejmuje m.in.:
a) branżę budowlaną,
b) branżę sanitarną,
c) branżę elektryczną.
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa od Zamawiającego wymaganych zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość instalacji przyłączy do sieci zewnętrznych i ich eksploatacji.

12.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały
w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ.
12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45000000-7 - Roboty budowlane

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 323096,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 323096,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 323096,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowy RemontowoBudowlany Antoni Bar

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 795-101-86-06

7.3.3) Ulica: ul. Władycze 16/5,

7.3.4) Miejscowość: Przemyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 37-700

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 323096,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.