eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żołędowo › Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wod-kan.Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wod-kan.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090033908

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jastrzębia 62

1.5.2.) Miejscowość: Żołędowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-031

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523282600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gzk-zoledowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wod-kan.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f280af8d-3a5e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361927

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019990/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wod-kan.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.osielsko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.osielsko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej -
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany przez nich w złożonej ofercie.
adres e-mail: zp@gzk-zoledowo.pl
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (z wyłączeniem oferty) za pomocą poczty
elektronicznej, adres e-mail: zp@gzk-zoledowo.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminu ePUAP. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.Zaleca się
sporządzenie przekazywanych oświadczeń lub dokumentów w formacie .pdf, a także – w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym – złożenie podpisu w formacie PAdES. W przypadku podpisywania oświadczeń lub dokumentów
sporządzonych w formacie innym niż .pdf – w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się
zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie wewnętrznym. W przypadku użycia
kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie zewnętrznym, należy pamiętać aby przekazać zarówno
podpisywane oświadczenie lub dokument oraz plik podpisu zewnętrznego. Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem
zaufanym możliwe jest w serwisie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektroniczniewykorzystajpodpis-
zaufany. Aby opatrzyć oświadczenia lub dokumenty podpisem zaufanym należy posiadać profil zaufany ePUAP.
Szczegóły dotyczące zakładania profilu zaufanego znajdują się na stronie serwisu gov.pl pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem osobistym wymaga posiadania
dowodu osobistego z certyfikatem podpisu osobistego: „e-dowodu” oraz specjalistycznego czytnika. Szczegóły dotyczące podpisu
osobistego oraz e-dowodu znajdują się w serwisie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, podajemy informacje: Informacje dotyczące Administratora Danych Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, ul. Jastrzębia 62, 86-031 Osielsko; W sprawach zamówień publicznych oraz w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień: poprzez e-mail: kielbon@ido.edu.pl, telefonicznie: 729 057 572. Pani/Pana dane
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze Danych, wynikającego z przepisów: Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), tekst jednolity (Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718),Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164);Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego GZK.271.23.2022. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przetwarzane będą przez okres tego postępowania a także realizacji umowy zawartej w wyniku tego postępowania, natomiast przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy. Udostępnianie danych innym odbiorcom.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione
instytucje określone przez przepisy prawa, a także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności na usługi serwisowe oprogramowania oraz systemów informatycznych w zakresie przetwarzania i archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z
tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 6. Przysługujące uprawnienia związane z
przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego przysługują Pani/Pana następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy
odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych., Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZK.271.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: sukcesywna dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium “termin dostawy”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: sukcesywna dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium “termin dostawy”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w formie aneksu, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art.
art. 455 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy:
1) w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy, spowodowanym siłą wyższą bądź innymi przyczynami natury obiektywnej związanymi z wystąpieniem zdarzeń losowych, zagrożeń epidemicznych, działań rządowych, których przy wykazaniu należytej staranności po stronie wykonawcy, nie udało się uzyskać w terminie,
2) w zakresie podwykonawstwa,
3) aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 3 jest potwierdzenie powstania okoliczności w formie opisowej i ich właściwe umotywowanie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na zwiększenie kosztów realizacji umowy będących podstawą do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w drodze aneksu do umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
5. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzonych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.