eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ropczyce › Dostawa materiałów do przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów do przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690529720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Ropczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 22 18 296

1.5.8.) Numer faksu: 17 22 18 298

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pukropczyce.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pukropczyce.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Przedsiębiorstwo Komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów do przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61c94e29-3b23-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/puk_ropczyce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/puk_ropczyce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń , odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową, umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
3.Platforma zakupowa jest dostępna pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/puk_ropczyce
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem Platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.6. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
przetargi@pukropczyce.eu
7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
9. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021r., ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
d) włączona obsługa Java Script,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Pozostałe informacje zawarte są w rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązki dotyczące RODO zawarto w rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO/3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów z tworzyw sztucznych do sieci wodociągowej.
Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44163000-0 - Rury i osprzęt

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44134000-8 - Łuki rurowe

44163230-1 - Złącza do przewodów rurowych

44163240-4 - Łączniki do przewodów rurowych

44167110-2 - Kołnierze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, na podstawie art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
1) Zastosowanie prawa opcji oznacza, że minimalna wielkość dostaw określona w odniesieniu do każdej pozycji w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – w załącznikach nr 1a,1b i 1c do SWZ zwana w dalszej części „zakresem podstawowym” może ulec zwiększeniu do maksymalnie 20% wysokości wynagrodzenia brutto wykonawcy, określonego §4 ust. 1 pkt 1 umowy.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb.
3) Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4) Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego,
b) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie trwania umowy;
c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach realizacji dostaw opcjonalnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, w formie oświadczenia woli tj. złożenia odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza zakres podstawowy. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych).
d) Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy uwzględniającego zakres prawa opcji.
e) Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, obowiązkiem Wykonawcy będzie realizowanie zamówienia opcjonalnego na warunkach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego. Cena jednostkowa materiałów, okres gwarancji oraz termin dostawy podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.
f) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji rozliczenie dostaw nastąpi przy zastosowaniu stawek określonych w Formularzu cenowym – załączniku nr 3a,3b i 3c do SWZ.
g) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy lub jej zmiany.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wyłącznie kryterium cena.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów z tworzyw sztucznych do sieci kanalizacyjnej.
Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44163000-0 - Rury i osprzęt

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne

44163240-4 - Łączniki do przewodów rurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

: Zamawiający, na podstawie art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
1) Zastosowanie prawa opcji oznacza, że minimalna wielkość dostaw określona w odniesieniu do każdej pozycji w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – w załącznikach nr 1a,1b i 1c do SWZ zwana w dalszej części „zakresem podstawowym” może ulec zwiększeniu do maksymalnie 20% wysokości wynagrodzenia brutto wykonawcy, określonego §4 ust. 1 pkt 1 umowy.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb.
3) Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4) Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego,
b) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie trwania umowy;
c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach realizacji dostaw opcjonalnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, w formie oświadczenia woli tj. złożenia odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza zakres podstawowy. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych).
d) Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy uwzględniającego zakres prawa opcji.
e) Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, obowiązkiem Wykonawcy będzie realizowanie zamówienia opcjonalnego na warunkach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego. Cena jednostkowa materiałów, okres gwarancji oraz termin dostawy podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.
f) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji rozliczenie dostaw nastąpi przy zastosowaniu stawek określonych w Formularzu cenowym – załączniku nr 3a,3b i 3c do SWZ.
g) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy lub jej zmiany.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wyłącznie kryterium cena.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów z żeliwa, stali i stopów metali i żywic POM do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44470000-5 - Wyroby z żeliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42130000-9 - Krany, kurki, zawory i podobna armatura

42131148-5 - Zawory odcinające

44482200-4 - Hydranty gaśnicze

44423740-0 - Pokrywy włazów

44163240-4 - Łączniki do przewodów rurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, na podstawie art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
1) Zastosowanie prawa opcji oznacza, że minimalna wielkość dostaw określona w odniesieniu do każdej pozycji w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – w załącznikach nr 1a,1b i 1c do SWZ zwana w dalszej części „zakresem podstawowym” może ulec zwiększeniu do maksymalnie 20% wysokości wynagrodzenia brutto wykonawcy, określonego §4 ust. 1 pkt 1 umowy.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb.
3) Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4) Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego,
b) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie trwania umowy;
c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach realizacji dostaw opcjonalnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, w formie oświadczenia woli tj. złożenia odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza zakres podstawowy. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych).
d) Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy uwzględniającego zakres prawa opcji.
e) Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, obowiązkiem Wykonawcy będzie realizowanie zamówienia opcjonalnego na warunkach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego. Cena jednostkowa materiałów, okres gwarancji oraz termin dostawy podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.
f) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji rozliczenie dostaw nastąpi przy zastosowaniu stawek określonych w Formularzu cenowym – załączniku nr 3a,3b i 3c do SWZ.
g) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy lub jej zmiany.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wyłącznie kryterium cena.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz.275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;

2) Odpis lub Informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone wraz
z ofertą. Pełnomocnictwo to musi być udzielone przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ – załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców.
6. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 ustawy.
7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian został określony w załączniku nr 6a, 6b, 6c do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/puk_ropczyce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.