eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Otwartej Strefy Rekreacyjno-Sportowej przy al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-KoźluOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Otwartej Strefy Rekreacyjno-Sportowej przy al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532437162

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 29

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosirkk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirkk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Otwartej Strefy Rekreacyjno-Sportowej przy al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02834480-3b21-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361687

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005001/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Otwartej Strefy Rekreacyjno-Sportowej przy al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/1018/podlegajace-ustawie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/1018/podlegajace-ustawie
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
sekretariat@mosirkk.pl (przy czym email nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozdział 10 SWZ: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kędzierzynie-Koźlu, reprezentowany przez Dyrektora, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Kontakt pisemny na adres siedziby, przez adres e-mail: sekretariat@mosirkk.pl bądź telefonicznie pod numerem: 77 4723138;
2. z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mosirkk.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r., poz. 25), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOSiR.051.07.01.01.2022.R

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na pylonie/z pylonem (słup nośny):
a) Biegacz + pylon + Orbitrek - 1 szt.
b) Drabinka + pylon + Podciąg nóg - 1 szt.
c) Ławka + pylon + Prostownik pleców - 1.szt
d) Prasa nożna + pylon + Wioślarz - 1 szt.
e) Wyciąg górny + pylon + Wyciskanie siedząc - 1szt.
f) Twister + Wahadło - 2 szt.
Słup konstrukcyjny urządzeń wykonany z rury stalowej Ø 114,3x3,6 mm, zaspawanej od góry dennicą.
Pylony wykonane z dwóch rur stalowych Ø 88,9x3,6 mm połączonych blachami montażowymi grubości 8 mm z zagiętymi górnymi i dolnymi krawędziami i otworami do montażu urządzeń. Między nogami blachy informacyjne grubości 2 mm, na których znajduje się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i dane producenta. Pozostałe elementy rurowe stalowe min. Ø 40x2 mm, pochwyty do rąk min. 31,8x2,3 mm. Wszystkie końcówki rur szczelnie zaspawane co zapobiega korozji wewnątrz rury. Nie dopuszcza się zaślepek wciskanych i nitowanych. Blachy, w tym blachy wycinane laserowo, grubości min. 6 mm. Stopa montażowa urządzenia zakończona kołnierzem z czterema otworami służącymi do mocowania do fundamentu za pomocą śrub. Dwukrotne malowanie proszkowe: podkładem cynkowym oraz farbą. Stopki wykonane z ryflowanej blachy aluminiowej 4mm., siedziska z tworzywa hdpe. Wychylenie elementów ruchomych, takich jak noga biegacza lub wahadła ograniczone odbojnikiem gumowym średnicy 50mm do wychylenia 55°. Śruby kwasoodporne z łbem kubełkowym na klucz imbusowy M10. Podkładki nierdzewne M12, grubości 2,7 mm, średnica 24 mm. Nakrętki kołpakowe nierdzewne M10 zabezpieczone przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe 2RS, metryczne. Odległość między elementami ruchomymi a stałymi (np. korba orbitreka lub rowerka) powinna wynosić >60mm. Odległość między najniższym miejscem ruchomym a ziemią powinna wynosić min. 60 mm. Urządzenia wykonać w oparciu o normę PN-EN 16630:2015. Urządzenia montowane do fundamentów zgodnie z normą PN-EN 16630:2015. Wokół każdego urządzenia zachować strefę bezpieczeństwa min. 1,5m. Dopuszczalna waga ćwiczącego to 120 kg.
Konstrukcja: Stal S235JR (stal węglowa).
Kolorystyka urządzeń: szaro-zielony (RAL 9006, RAL 6018) lub szaro-czarny (RAL 9006, RAL 9017).
Wszystkie urządzenia kotwione są minimum 30 cm pod powierzchnią ziemi.

Urządzenia siłowni zewnętrznej winny posiadać niezbędne atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, które Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu montażu urządzeń. Na urządzeniach muszą być umieszczone w sposób trwały i wyraźnie rozpoznawalny (na pylonie, w razie jego braku przyklejona na urządzenie) następujące informacje: nazwa i adres producenta lub dystrybutora, identyfikacja urządzenia i rok produkcji, data i numer aktualnie obowiązującej normy. Dostarczone i zamontowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe i posiadać minimum 24 miesięczny okres gwarancji wydany przez producenta.
Transport materiałów na teren otwartej strefy rekreacyjno-sportowej oraz dostarczenie urządzeń obciążają Wykonawcę.
2) dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem (osobno montowane tablica (ew. dwie tablice), o podobnym standardzie co urządzenia siłowni wg parametrów wskazanych powyżej) zawierającej informacje dotyczące korzystania z urządzeń. Znajdować się na niej powinny podstawowe informacje o siłowni zewnętrznej oraz zasadach zachowania bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej. Dodatkowo na tablicy znajdować się powinno miejsce na umieszczenie danych kontaktowych do administratora.
3) demontaż istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej, przy czym Zamawiający zatrzyma elementy nadające się do odzysku. Utylizacji pozostałych odpadów i materiałów budowlanych dokona Wykonawca na swój koszt i we własnym zakresie. Dokumenty z utylizacji pozostałych odpadów i materiałów budowlanych należy przedstawić Zamawiającemu.
4) uporządkowania terenu montażu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-17 do 2022-11-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

3. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości do 65 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu prac podobnych do dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, wskazanych w niniejszym SWZ. Zamówienia, o których mowa będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego prac stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zaistnienia zmian w rozmiarze przedmiotowego zamówienia oraz wystąpienia nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 40.000,00 zł.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego z podaniem: nazwy zamówienia, PKO BP nr 35 1020 3668 0000 5102 0501 1863,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wskazane w zał. nr 4 do SWZ (§ 14. Zmiana umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: jak w SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.