eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipsko › Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów - Zemborzyn - Pawłowice w km 8+000 do km 8+900Ogłoszenie z dnia 2023-08-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów – Zemborzyn - Pawłowice w km 8+000 do km 8+900

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230474

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spacerowa 24

1.5.2.) Miejscowość: Lipsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzdpl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdplipsko.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzp.powiatlipsko.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów – Zemborzyn - Pawłowice w km 8+000 do km 8+900

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48e9f854-0123-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00361432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015007/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów-Zemborzyn-Pawłowice w km 8+000 do km 8+900

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245581

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZDP.TP.07.PD.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje:
a) roboty pomiarowe na długości 0,9km;
b) karczowanie krzewów, drzew (ścinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie);
c) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15cm, obustronnie;
d) wykonanie wykopów na poszerzeniu jedni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża;
e) wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20cm;
f) wykonanie opornika z kruszywa łamanego na poszerzeniu jezdni;
g) wykonanie frezowania korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej głębokości frezowania 3cm;
h) oczyszczenie i skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych oraz niebitumicznych (opornik z kruszywa łamanego na poszerzeniu jezdni);
i) wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego 0/31,5mm o szerokości 1,0m i grubości 12cm po zagęszczeniu;
j) rozłożenie siatki wzmacniającej o wytrzymałości powyżej 80kN/m pod warstwę wiążącą na krawędzi połączenia istniejącej oraz nowej nawierzchni bitumicznej;
k) wyrównanie opornika z kruszywa łamanego na poszerzeniu jezdni warstwą mieszanki mineralno-bitumiczną AC16P KR2 w ilości 75kg/m2;
l) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o grubości warstwy 5cm na długości odcinka 900mb;
m) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości
warstwy 4cm na całej długości odcinka drogi wraz z rozjazdami;
n) wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 12cm;
o) umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi 60x40x10cm na długości 20m;
p) wykonanie studzienek ściekowej fi 50cm z kratką żeliwną;
q) oczyszczenie istniejących rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu na długości 800mb;
r) ułożenie korytka trójkątnego ściekowego o wymiarach 50x50x18 na długości 350mb na ławie betonowej.


2. Lokalizacja inwestycji

Teren objęty opracowaniem położony jest w województwie mazowieckim, powiat lipski na terenie gminy Solec nad Wisłą w miejscowości Pawłowice. Początek odcinka drogi powiatowej znajduje się na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną drogi powiatowej nr 1932W relacji Walentynów- Pawłowice w km 8+000 natomiast koniec w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754 w km 8+900. Inwestycja zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 194, która stanowi granice pasa drogowego drogi powiatowej. Na końcu odcinka drogi powiatowej znajduje się jednostronny chodnik oraz parking z kostki brukowej, który pozostaje bez zmian.

3. Ogólna charakterystyka obiektu

 Stan istniejący

- klasa drogi Z,
- kategorii ruchu KR2,
- szerokość jezdni: zmienna, średnio 5,2m– liczne wyboje i ubytki, spękania.
- szerokość pobocza: 0,8- 1,1m (gruntowe) – miejscami zaniżone bądź zawyżone,
- rowy przydrożne trapezowe występujące lokalnie,
- przekrój nawierzchni jezdni – drogowy, jednojezdniowy, dwupasowy,
- istniejący chodnik, parking z kostki brukowej o długości ok 30mb.

 Stan projektowany

- klasa drogi Z,
- kategoria ruchu KR2
- długość projektowanego odcinka 900mb
- szerokość jezdni 5,5mb,
- szerokość umocnionego pobocza kruszywem 1,0m,
- przekrój nawierzchni jezdni – szlakowy, jednojezdniowy, dwupasowy, półuliczny,
- zjazdy indywidualne o nawierzchni tłuczniowej, bitumicznej,
- odwodnienie liniowe z korytek ściekowych trójkątnych,
- studzienki ściekowe fi 50cm z kratką żeliwną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 826305,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 998203,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 826305,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. "KOWEX" Piotr Cieśla

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 292450975

7.3.4) Miejscowość: Łomno

7.3.5) Kod pocztowy: 27-225

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 826305,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-12

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.