eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › RDW w Zamościu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 853 w zakresie budowy chodnika na działce nr 710 obręb 0017 Ciotusza Stara w m. Ciotusza Stara od km 33+504,18 do km 33+674,38".Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
RDW w Zamościu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 853 w zakresie budowy chodnika na działce nr 710 obręb 0017 Ciotusza Stara w m. Ciotusza Stara od km 33+504,18 do km 33+674,38”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.zamosc@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie Dróg Wojewódzkich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

RDW w Zamościu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 853 w zakresie budowy chodnika na działce nr 710 obręb 0017 Ciotusza Stara w m. Ciotusza Stara od km 33+504,18 do km 33+674,38”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7b4d6f4-3b14-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361406

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054425/33/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.1.78 RDW w Zamościu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 853 w zakresie budowy chodnika na działce nr 710 obręb 0017 Ciotusza Stara w m. Ciotusza Stara od km 33+504,18 do km 33+674,38.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zdw-lublin.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Złożenie oferty i pozostałych dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w pkt. IX SWZ wymaga zarejestrowania się przez Wykonawcę lub, w przypadku posiadania konta na Platformie, zalogowania. Rejestracja i logowanie są bezpłatne. Rejestrując się albo logując Wykonawcy, akceptują warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na Platformie.
6. Szczegółowe zasady korzystania z Platformy, w tym wymagania sprzętowo — techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy, szczegółowy sposób składania, zmiany i wycofania ofert, przekazywania oświadczeń, dokumentów zostały określone w Instrukcjach Użytkownika, dostępnych na Platformie pod linkiem:https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji rozumie się datę ich wpływu na Platformę, tj. w przypadku złożenia oferty datę wyświetlaną na koncie Zamawiającego wskazaną w kolumnie „data złożenia oferty”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8. Oferta oraz oświadczenia o których mowa w IX .1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku jeżeli Wykonawca składa ofertę oraz w/w oświadczenia w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Zamawiający zaleca podpis w formacie PAdES (używany do podpisywania plików w formacie pdf.) wewnątrz podpisywanego pliku, natomiast dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
9. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć Platformę.
10. Postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie https://zdw-lublin.logintrade.net/. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających nazadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
 z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: RDW w Zamościu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 853 w zakresie budowy chodnika na działce nr 710 obręb 0017 Ciotusza Stara w m. Ciotusza Stara od km 33+504,18 do km 33+674,38” prowadzonym w trybie podstawowym:
 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R8.ST.371.16.2022.eb

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 218727416,80 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 119824,39 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określonych w zadaniu pod nazwą: RDW w Zamościu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 853 w zakresie budowy chodnika na działce nr 710 obręb 0017 Ciotusza Stara w m. Ciotusza Stara od km 33+504,18 do km 33+674,38”.
1. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego chodnika wraz ze zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na działce nr 710 obręb 0017 Ciotusza Stara w m. Ciotusza Stara gm. Susiec o długości 170 m.
2. Zakres robót obejmuje:
1) Zjazdy z kostki brukowej - 33,10m2
- kostka brukowa 8cm na podsypce cem-piaskowej - 3cm.
- podbudowa z betonu C5/6 - 20cm.
- podłoże z mieszanki związanej cementem C3/4 - 14cm.
2) Zjazdy z kruszywa C9-/3 o uziarnieniu 0/31,5mm - 64,38m2
3) Zjazdy bitumiczne - 47,16m2
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4cm.
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 5cm.
4) Chodni z kostki brukowej - 318,28m2
- kostka brukowa 6cm na podsypce cem-piaskowej - 3cm.
- podłoże z mieszanki związanej cementem C3/4 - 15cm.
5) Przestawienie znaków pionowych E - 3szt.
6) Ustawienie poręczy ochronnych U11a szczeblinowych - 151,00m.
7) Krawężniki betonowe 20x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - 193,82m.
8) Obrzeża betonowe 6x20cm na podsypce cem-piaskowej - 150,56m.
9) Ścieki pochodnikowe 2x50x60x15 na ławie z oporem C12/15 - 12szt.
10) Ścieki skarpowe trapezowe 50x50/38x20/15 na ławie z oporem C12/15 - 9szt.
11) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia zawartego w pkt. V niniejszego SWZ, zgodnie Projektem Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projektem Czasowej Organizacji Ruchu, Projektem Stałej Organizacji Ruchu oraz z wzorem Kosztorysu ofertowego (stanowiący Załącznik A1 do SWZ stanowiący materiał pomocniczy).
2. Cena oferowana powinna zawierać łączny koszt wszystkich materiałów, czynności koniecznych do wykonania zamówienia (pkt. V SWZ).
UWAGA!! Cena wynikająca z Kosztorysu ofertowego (Zał. A1 do SWZ) stanowiąca materiał pomocniczy winna być zgodna z ceną w formularzu „Oferta przetargowa” (Zał. A do SWZ) i obejmować wszystkie niezbędne czynności do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarach i usługach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 178 z póź. zm.).
4. Rozliczenie między Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.
5. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia
w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ilości robót w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekcie Budowlano-Wykonawczym Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek:
1) Doświadczenie wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną tj.: polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu chodnika lub drogi o wartości robót min. 50 000,00 zł brutto i oświadczy, że robota ta została wykonana należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
2) dysponuje minimum jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Kierownik robót branży drogowej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiednie.
Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (zał. A) oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu (Oświadczenie zał. B do SWZ).
b) nie podlega wykluczeniu (Oświadczenie zał. C do SWZ).
c) „Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia” (jeśli dotyczy) (Zał. D do SW) – oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
d) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z „ustawy sankcyjnej” i rozporządzenia sankcyjnego” w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanego przez zamawiającego, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” (Dz.U.2022r., poz835) (Oświadczenie zał. F do SWZ) oraz „Oświadczenie o braku postaw wykluczenia z ustawy sankcyjnej dla podmiotu trzeciego” (Zał. G do SWZ) jeśli dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

„Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. Oświadczenia, o których mowa w pkt IX. 1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia (zał. C) oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zał. B).
b. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. (Zał. D).
c. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z „ustawy sanakcyjnej” i „rozporządzenia sanakcyjnego” (wzór zał. F do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz postanowień Wzoru Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca Składa ofertę za pomocą Platformy zakupowej https://zdw-lublin.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Sekcja techniczna – Mirosław Dziura, Ewa Baran – 84 638 66 39

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
4. Zamawiający przewiduje wymagania wskazane w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXIII.1. SWZ w zakresie realizacji zamówienia.
5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 94 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.