eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieruszów › Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości LubczynaOgłoszenie z dnia 2022-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Lubczyna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wieruszów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1-7

1.5.2.) Miejscowość: Wieruszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@wieruszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieruszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Lubczyna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5926343d-3b03-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037930/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Lubczyna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5926343d-3b03-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje w
przedmiotowym zakresie zostały ujęte w rozdziale 15 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zostały ujęte w rozdziale 27 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zostały ujęte w rozdziale 27 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI.271.28.2022.ZC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ewid. 54 obręb Lubczyna, która będzie podlegać przebudowie na odcinku 190,0 m o szerokości 3,50- 4,40 m o nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm, wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ewid. 56/2 obręb Lubczyna będzie polegać na wykonaniu jezdni szerokości 5,0 m i długości 90,0 m nawierzchni bitumicznej wraz utwardzeniem poboczy po obu stronach z każdej po 0,75 m. Zadanie obejmuje także wykonanie zjazdów o szerokości 3,50 m do posesji i działek rolnych oraz dojazd do rampy magazynowej – o nawierzchni takiej jak nawierzchnia jezdni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami
i ich wagami:
a) kryterium 1 – cena (Cof) – waga 60% [60 pkt]
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Cn / Cx x 100 x 0,6 = liczba punktów Cof gdzie:
Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez Wykonawców Cx – cena zaoferowana w ocenianej ofercie
Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo 0,6 – waga kryterium ceny
Cof - liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena
b) kryterium 2 – długość okresu gwarancji jakości na przedmiot świadczenia Wykonawcy (Gn) – 40% [40 pkt]
Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji jakości wynoszącego 36 miesięcy. Wykonawca, który zadeklaruje 36-
miesięczny okres gwarancji jakości, otrzyma 0 (zero) punktów. Poszczególnym okresom gwarancji jakości zostaną przyznane
następujące punkty:
 36 miesięcy - 0 pkt,
 48 miesiące - 20 pkt,
 60 miesiące i więcej - 40 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą (K) zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punków obliczoną wg wzoru:
K = Cof + Gn
gdzie poszczególne symbole oznaczają: K – końcowa liczba punktów
Cof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa
Gn – liczba punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji jakości
3. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po
przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż
5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego:
1. warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.
2. warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.
3. warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
1) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 250.000,00 zł;
2) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 250.000,00 zł.
4. warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
1) Wykonawca spełni ten warunek jeśli udokumentuje wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną z zakresu budowy/przebudowy dróg o wartości min. 250.000,00 zł brutto w zakresie jednej umowy (w przypadku wykazania się doświadczeniem opartym na umowie zawartej w innej walucie, zamawiający przy ocenie spełnienia warunku udziału dokona przeliczenia w/w kwoty wg średniego kursu walut publikowanego na stronie internetowej NBP z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania) wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
Dowodami w niniejszym postępowaniu, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
2) Wykonawca spełni ten warunek jeśli udokumentuje iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Osoba wyznaczona do kierowania robotami budowlanymi musi posiadać wymagane uprawnienia o specjalności budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) i minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy.
Należy podać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi, niezbędnych dla wykonania zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą – z wykorzystaniem wzoru stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.)
Uprawnienia, o których mowa wyżej winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
z 2019 r. poz. 831) lub innych wcześniej obowiązujących przepisów.
Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych
w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j . Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru/ewidencji lub wskazanie tego rejestru/ewidencji, zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy PZP;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
3) wykaz robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do SWZ), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7.500,00 zł.
2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 7.10.2022r., godz. 8:00
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:
46 1020 4564 0000 5102 0060 0619 PKO BP S.A. o/Wieruszów z dopiskiem „Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Lubczyna”.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. O wpłaceniu wadium w formie pieniężnej w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
8. Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
9. Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sądy powszechne. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia w języku innym niż
język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
11. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
12. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej
oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie
dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów
wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie
musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza
jego spełnianie).
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający
się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych- zgodnie z zasadami finansowania Programu wypłata wynagrodzenia z powyższych środków następowała będzie w transzach :
1) pierwsza cześć w wysokości nie niższej niż 2 % kwoty wynagrodzenia brutto, wypłacona w formie zaliczki, po protokolarnym przekazaniu placu budowy oraz złożeniu przez Wykonawcę stosownego wniosku do Zamawiającego o wypłatę zaliczki. Dopuszcza się wypłatę zaliczki na wniosek Wykonawcy do wysokości nie większej niż 32 500.00 zł brutto po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
2) Druga część w wysokości pozostałej do zapłaty (po odliczeniu zaliczki) kwoty wynagrodzenia po zakończeniu realizacji zadania, według wykonanego w ramach realizacji inwestycji zakresu robót.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Proponowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zmiany postanowień umowy możliwe są jedynie w trybie art. 455 ustawy Pzp. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla
swej ważności zatwierdzenia przez Burmistrza Wieruszowa, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie
aneksu pod rygorem nieważności.
3. Przesłanki i zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, zawarto w proponowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr
5 do SWZ).
4. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego
zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenie propozycji zmiany przez
Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia realizowany będzie w trybie „zaprojektuj
i wybuduj”, z podziałem na dwa etapy.

Informuje się wykonawców, że wyplata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z regulaminem Programu rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.