eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Organizacja wyjazdów szkoleniowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlano - Geodezyjnych w Białymstoku w ramach projektu "Wiemy więcej - budujemy więcej" w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizacja wyjazdów szkoleniowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000184804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słonimska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiemy.budujemy@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zsbg.bialystok.p

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ce5d4124-da10-47b0-8f9c-ea1ea356503d

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zespół Szkół

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja wyjazdów szkoleniowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cef89a9c-0061-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Wiemy więcej – budujemy więcej

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00248249/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów szkoleniowych uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” w roku szkolnym 2022/2023

4.5.3.) Główny kod CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

4.5.5.) Wartość części: 71020,29 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów szkoleniowych nauczycieli
Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” w roku szkolnym 2022/2023

4.5.3.) Główny kod CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

4.5.5.) Wartość części: 20824,03 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72864,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 125235,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 72864,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIACOMEX S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5420200866

7.3.3) Ulica: ul. Elewatorska 11/1

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-620

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 72864,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-01-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32316,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIURO TURYSTYCZNE „POLTUR” Kazimierz Puk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8671019829

7.3.3) Ulica: Pl. B. Głowackiego 36

7.3.4) Miejscowość: Tarnobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 39-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20280,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-01-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.