eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stąporków › BUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z POMIERZENIAMI REMIZY W MOKREJ ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKUOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z POMIERZENIAMI REMIZY W MOKREJ ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STĄPORKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A

1.5.2.) Miejscowość: Stąporków

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-220

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@staporkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.staporkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z POMIERZENIAMI REMIZY W MOKREJ ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fd87487-3a55-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026690/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
c) poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@staporkow.pl
d) elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego na platformie ePUAP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać konto na Platformie ePUAP.
- Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (Uwaga: nie dotyczy składania oferty):
a) komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmująca wymianę informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, odbywała się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego na platformie ePUAP udostępnianego przez miniPortal w zakładce formularz do komunikacji lub za pomocą poczty elektronicznej.
b) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązaniu są do posługiwania się numerem ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub ID postępowania.
c) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie komunikował się z Wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej
poprzez adres mailowy: przetargi@staporkow.pl
d) Wszelkie dokumenty, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń Wykonawca składa jako załączniki.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Urząd Miejski w Stąporkowie przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "Ogólne Rozporządzenie" lub "RODO"), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: Urząd Miejski w Stąporkowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26- 220 Stąporków tel. (41) 374 11 22
2) W Urzędzie Miejskim w Stąporkowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Paprocki, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Urząd Miejski w Stąporkowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków, bądź za pomocą adresu e-mail: iodo@staporkow.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
• art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pana/Pani danych osobowych. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP oraz właściciela Platformy Zakupowej, na której Administrator prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów zgodnie z art.
78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) Posiada Pan/Pani prawo do:
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pana/Pani danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
7) Nie przysługuje Panu/Pani prawo do:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw pochodzących z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG)
9) Podanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy PZP;
10) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Panu/Pani obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Pana/Pani Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (na
platformie zakupowej), ale nie będą profilowane

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2022/RS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
1. Zakres inwestycji obejmuje:
W ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać również przebudowę odcinka istniejącej sieci napowietrznej nN
i przyłącza napowietrznego do budynku na działce o nr ewid. 1162, oraz wykonanie przyłącza do projektowanego nowego budynku remizy zgodnie z załączonym, odrębnym opracowaniem projektowym.
Realizacja zadania obejmuje m. in. wskazane poniższe czynności:
a) Roboty przygotowawcze,
b) Zewnętrzne roboty elektryczne:
 likwidacja kolizji linii nN – przebudowa sieci napowietrznej niskiego napięcia oraz przyłącza napowietrznego do budynku,
 demontaż istniejącego słupa,
 budowa przyłącza kablowego nN,
 przełożenie istniejącego licznika z istniejącego budynku przeznaczonego do rozbiórki w obrębie dz. nr 1161.
c) Roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejącego budynku remizy,
d) Budowa nowego budynku, w tym:
 pełna obsługa geodezyjna zadania w tym inwentaryzacja powykonawcza,
 roboty ziemne,
 roboty fundamentowe,
 roboty izolacyjne: termiczne, przeciwwilgociowe,
 roboty konstrukcyjne (ściany, strop, dach),
 roboty murowe,
 roboty wykończeniowe,
 montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 wykonanie elewacji budynku w tym ocieplenie,
 roboty instalacyjne wewnętrzne (instalacja elektryczna, instalacja wod–kan, c.o. ze źródłem ciepła c.o i c.w.u pompa ciepła powietrze -woda),
 wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej, utwardzenia terenu wraz z miejscami postojowymi,
 wykonanie ogrodzenia prefabrykowanego,
 wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami,
 zainstalowanie paneli fotowoltaicznych,
 wykonanie przyłącza wodociągowego,
 wykonanie przyłącza sanitarnego i bezodpływowego zbiornika na ścieki,
 Dostawa i montaż wyposażenia kuchennego:

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) kompleksowe wykonanie zadania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, STWiORB, decyzją Starosty Koneckiego NR BP.6740.185.2022.MP, wymogami zawartymi w SWZ, a także wykonania wszystkich innych prac koniecznych do kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem obiektu,
2) wykonanie przedmiotu umowy przy udziale osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz za pomocą sprzętu posiadającego ważne badania techniczne wykonane przez odpowiednie władze dopuszczające go do użytku,
3) powołanie kierownika budowy
 umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
 sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
4) powołanie kierownika robót sanitarnych i elektrycznych
5) zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, jeżeli roboty budowlane będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 osób, albo jeżeli planowany zakres robót przekroczy 500 osobodni;
6) powiadomienie Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu
7) protokolarne przejęcie terenu robót
8) przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych opróżnienie obiektu z ewentualnego mienia w uzgodnieniu z Zamawiającym,
9) zapewnienie dozoru terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia,
10) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy
11) wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i ppoż:
12) wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót
13) przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej
14) zabezpieczanie otaczającej przestrzeni tak, aby nie uległa zniszczeniu lub zabrudzeniu,
15) wykorzystywanie wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania i zapewniających prawidłowe wykonanie i eksploatowanie wykonanego Przedmiotu Umowy,
16) dopilnowanie, aby wyroby budowlane, które będą używane do realizacji Przedmiotu Umowy spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa,
17) bieżące przedkładanie w toku realizacji Przedmiotu Umowy jak również przedłożenie na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, atestów, certyfikatów, aprobat i innych dokumentów potwierdzających, że stosowane wyroby posiadają odpowiednie dopuszczenie do stosowania,
18) w przypadku, gdy powstanie taka konieczność, uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem od zarządcy drogi,
19) zawiadomienie użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o terminie rozpoczęcia prac, oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
20) bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna,
21) uzyskanie wszelkich opinii i zgód niezbędnych do należytego wykonania robót i użytkowania obiektu
22) sporządzenie dokumentacji fotograficznej z placu budowy
23) wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
24) zapewnienie wykonania montażu wszelkich urządzeń przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta,
25) umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac budowy,
26) usunięcie wszelkich Wad i Usterek stwierdzonych przez osobę uprawnioną po stronie Zamawiającego
27) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji Przedmiotu Umowy – naprawienie jej lub wymianę na nową
28) zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu, a także Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania zadania inwestycyjnego
29) zabezpieczenie środowiska przed negatywnym wpływem prac budowlanych, zapobieganie skażeniu terenu w wyniku potencjalnych wycieków i awarii wykorzystywanego sprzętu i środków transportu,
30) usunięcie na własny koszt z placu budowy odpadów (np. ziemi nie nadającej się do ponownego wbudowania, gruzu), przy czym Zamawiający zdecyduje, czy materiały te Wykonawca ma usunąć. Materiały stanowiące wartość dla Zamawiającego podlegają protokolarnemu przekazaniu. Wskazane materiały Wykonawca zobowiązany jest odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Stąporków,
31) zapewnienie dojazdu właścicielom nieruchomości, czy służbom takim jak policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna,
32) w czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym porządku, usunięcie zbędnych materiałów z placu budowy na składowisko odpadów.
33) usuwanie wszystkich zanieczyszczeń i uszkodzeń powstałych w związku z wykonywaniem robót obejmujących w/w zadanie,
34) przywrócenie placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją robót.
35) dokonanie rozruchu technologicznego urządzeń Wykonawca przeszkoli co najmniej 2 osoby wskazane przez Zamawiającego, miejsce szkolenie – obiekt stanowiący przedmiot zamówienia,
36) wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób umożliwiających należyte wykonanie umowy i użytkowanie Obiektu/Przedmiotu Umowy, także na wniosek Zamawiającego,
37) opracowanie pełnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanego zadania,
38) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
39) jeżeli w toku realizacji zadania lub w czasie odbiorów wystąpią jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organów państwowych, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych,
40) przygotowanie kompletnego wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jak również, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, niezbędnego do wydania pozwolenia na użytkowanie,
41) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego,
42) wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego prawidłowego funkcjonowania,
43) przekazanie budynku, po zakończeniu robót budowlanych w stanie umożliwiającym użytkowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211300-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy domów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami:
Cena (C) - 60 pkt
Okres gwarancji (G) - 20 pkt
Doświadczenie kierownika budowy (D) - 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (G)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy (D)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, a także art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) oraz 7) ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp dotyczące:

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku odnośnie zdolności Wykonawcy do występowania w obrocie gospodarczym.
1.2. Uprawnień do prowadzenia w danym zakresie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że:
a) posiada na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 PLN.

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował nie mniej niż 3 zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy budynku użyteczności publicznej* o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m³ obejmującej zakresem montaż odnawialnych źródeł energii (tj. pompa ciepła lub instalacja fotowoltaiczna) (wykonanej w ramach jednej umowy z Inwestorem).
* budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny
b) że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednio do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.:
- Kierownikiem budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń, posiadająca doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy/robót, przy realizacji minimum jednej inwestycji (od rozpoczęcia do zakończenia) polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m³
- Kierownikiem robót sanitarnych - 1 osoba posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- Kierownikiem robót elektrycznych - 1 osoba posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wskazana osoba powinna posiadać wymagane uprawnienia budowlane i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg nakłada na nią ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3.2. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
3.3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; – załącznik nr 8 do SWZ,
3.4. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; – załącznik nr 9 do SWZ,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy
Potwierdzenie doświadczenia kierownika budowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 PLN)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
W przypadku wyboru pieniężnej formy, wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
48 1020 2629 0000 9302 0201 3639, z dopiskiem: Wadium Gmina Stąporków znak sprawy ZP.271.7.2022/RS
5. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który wynosi 30 dni.
8. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.1. w takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
-wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem,
- żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których
mowa w rozdz. VII pkt 2, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z
wymogami opisanymi w rozdz. VI pkt. 1.
- oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt. 1.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w rozdz. VI pkt 1 ppkt. 1.4 wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
2) w rozdz. VI pkt 1 ppkt. 1.4 Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 pkt. 4 Ustawy Pzp zobligowani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ze względu na ograniczoną ilość znaków w przedmiotowym polu Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania dostępny jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania z załączniku nr 5 do SWZ - tj. projektowanych postanowieniach umownych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez system https://miniportal.uzp.gov.pl poprzez Formularz do komunikacji - > Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnych na platformie ePUAP (system miniportal.gov.pl po wybraniu formularzu do komunikacji automatycznie przekierowuje na platformę ePUAP)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy sankcyjnej;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy sankcyjnej;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy sankcyjnej.
2. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcji (art. 3281 KSH).
3. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 Wykonawcy zagraniczni będą zobowiązani do przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski. Zdanie 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.