eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy PrzasnyszOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZASNYSZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Stanisława Kostki 5

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 7522709

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@przasnysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przasnysz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.przasnysz.pl/redir,przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edfd43fa-1174-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031879/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00285901/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 128452,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przasnysz”. Zadanie obejmuje wykonanie:
1) Budowa punktu świetlnego o zasilaniu solarnym stanowiącego oświetlenie drogowe w miejscowości Annopol (obręb
geodezyjny Gostkowo) w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Cierpigórz,
2) Budowa punktu świetlnego o zasilaniu solarnym stanowiącego oświetlenie drogowe w miejscowości Annopol (obręb
geodezyjny Leszno) w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Cierpigórz,
3) Budowa punktu świetlnego o zasilaniu hybrydowym (solarno-wiatrowym) stanowiącego oświetlenie drogowe w
miejscowości Fijałkowo w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Fijałkowo,
4) Budowa punktu świetlnego o zasilaniu hybrydowym (solarno-wiatrowym) stanowiącego oświetlenie drogowe w
miejscowości Gostkowo w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostkowo,
5) Budowa punktu świetlnego o zasilaniu hybrydowym (solarno-wiatrowym) stanowiącego oświetlenie drogowe w
miejscowości Góry Karwackie w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Górach Karwackich,
6) Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0.4kV oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami ulicznymi w
miejscowości Cegielnia (obręb geodezyjny Grabowo) w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie
Grabowo,
7) Budowa punktu świetlnego o zasilaniu hybrydowym (solarno-wiatrowym) stanowiącego oświetlenie drogowe w
miejscowości Mchówko w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mchówko,
8) Dobudowa (podwieszenie) opraw oświetlenia drogowego na istniejącej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Mirów
w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy przystanku w Mirowie.
Na zamówienie składają się m.in. następujące prace:
- montaż prefabrykowanego fundamentu betonowego pod słup stalowy,
- montaż słupa oświetleniowego o zasilaniu solarnym lub hybrydowym zgodnie z dokumentacją budowlaną i przedmiarami
robót, które stanowią załączniki do SWZ.
- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej,
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,
- badanie i pomiar instalacji uziemiającej,
- tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym i w przedmiarze robót, które stanowią
załączniki do SWZ.
Materiały, narzędzia i sprzęt niezbędne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.