eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe", projekt - odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mostowej oraz wzdłuż ul. DąbrowskiegoOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Dokumentacje drogowe – ścieżki rowerowe”, projekt - odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mostowej oraz wzdłuż ul. Dąbrowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122680121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bernardyńska 24

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.wrona@zdik.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdik.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Dokumentacje drogowe – ścieżki rowerowe”, projekt - odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mostowej oraz wzdłuż ul. Dąbrowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-064b796b-3980-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021875/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.42 Dokumentacje drogowe – ścieżki rowerowe, projekt – odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Mostowej od ul.Nadbrzeżnej Górnej, ul.Gumniska od hali sportowej, ul.Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul.Stanisza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP).
3) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu,
przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
5) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji do jednego
pliku archiwum (ZIP/RAR), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
„RODO”,zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie (ZDiK w Tarnowie).
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w ZDiK w Tarnowie pod adresem: iod@zdik.tarnow.pl, telefon: 14 6883100.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp.
5) Dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bez pośrednio przez tą osobę jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Osoby, której dane dotyczą posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 16RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDiK.DZ.271.43.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic dla następującego zakresu:
1) budowę ścieżek rowerowych (o nawierzchni bitumicznej),
2) budowę ciągów pieszych (o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej),
3) budowę ciągów pieszo – rowerowych (o nawierzchni bitumicznej / nawierzchni z kostki betonowej),
4) przebrukowanie chodników,
5) wykonanie przejść i przejazdów na skrzyżowaniach ulic wraz z przebudową i zmianą sygnalizacji świetlnej,
6) wykonanie pomiarów ruchu wraz z prognozami ruchu,
7) budowę zadaszonych stojaków dla rowerów w rejonie hali sportowej w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego,
8) lokalizację samoobsługowych stacji obsługi rowerów w lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego,
9) wykonanie i zmiana oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń drogowych,
10) zabezpieczenie, przełożenie, przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej
i nadziemnej, wynikająca z uzyskanych warunków technicznych od ich użytkowników
i w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji z drogą lub potrzebami obsługi urządzeń towarzyszących drodze,
11) budowa kanału technologicznego,
12) dostosowanie rozwiązań projektowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
13) wykonanie połączeń z istniejącymi ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi,
2. Na przedmiot zamówienia określony w ust. 1 składa się następujący zakres:
1) wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
2) sporządzenie opinii geotechnicznej w celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych wraz z wykonaniem badań geologicznych (w pasie jezdni w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym) w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji oraz innych wg potrzeb narzuconych na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu,
3) opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektów wykonawczych) w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych: uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających z obowiązujących przepisów,
4) wykonanie projektów odcinków przejściowych – połączenie z istniejącymi ciągami rowerowymi i pieszo – rowerowymi,
5) pozyskanie warunków technicznych od gestorów sieci,
6) pozyskanie warunków technicznych od Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w zakresie oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego,
7) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentów typu: decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zgody, zatwierdzenia itp. które są niezbędne do skutecznego złożenia wniosku oraz do uzyskania ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, przy czym koszty uzyskania uzgodnień, opinii, sprawdzeń, decyzji ponosi Wykonawca,
8) wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej
i uzyskaniem opinii w ZDiK w Tarnowie,
9) wykonanie inwentaryzacji zieleni,
10) wykonanie projektów nasadzenia zieleni wraz z zatwierdzeniem w ZDiK,
11) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
12) wykonanie przedmiarów robót,
13) wykonanie kosztorysów inwestorskich,
14) sporządzenie zestawienia kosztorysów z podaniem kwoty netto/brutto wraz z podziałem na wszystkie branże, oraz odcinki przejściowe,
15) aktualizacja – w razie potrzeby – kosztorysów inwestorskich w okresie 4 lat od daty odbioru dokumentacji,
16) uzyskanie stosownych zgód od właściwego ministra na odstępstwa od przepisów, jeśli będą wymagane,
17) uzgodnienie projektów w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie oraz u pozostałych gestorów sieci,
18) przygotowanie dokumentacji prawnej oraz wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
19) sporządzenie projektu podziału działek dla wszystkich nieruchomości wraz z gminnymi w zakresie linii rozgraniczających pasa drogowego niezbędnych do wykonania zadania; projekt musi być uwierzytelniony w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie,
Pełny zakres zamówienia został określony w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

72318000-7 - Usługi przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zgodnie z art. 223 ust. 1 Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać
od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
3) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust.
1 Pzp.
4) Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona
(uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w SWZ). Zamawiający nie przewiduje
prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert. UWAGA: Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla
celów stosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą
miałby obowiązek rozliczyć.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu – tj. wykonała co najmniej 1 dokumentację projektową dotyczącą budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o kategorii co najmniej drogi gminnej oraz co najmniej klasy L– osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności drogowej ORAZ
b) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej ORAZ
c) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta sieci wodociągowych ORAZ
d) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta sieci kanalizacyjnych ORAZ
e) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta sieci gazowych ORAZ
f) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta sieci ciepłowniczych ORAZ
g) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta sieci elektrycznych i elektroenergetycznych ORAZ
h) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta sieci telekomunikacyjnych.
Dopuszcza się łączenie funkcji projektanta w kilku specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w następujący sposób: wykonawcy mogą wspólnie spełnić warunek.
Osoba zdolna do wykonania zamówienia, tj. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie musi posiadać wymagane uprawnienia do projektowania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych oraz musi być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub musi spełniać warunki, o których mowa w art. 12a Prawa budowlanego, czyli być osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający odstępuje od wymagania przedmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia (według załącznika nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa poniżej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 11 pkt 5 lit. e SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ust. 1 Pzp (ust. 11 pkt 5 lit. a SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw
wykluczenia – każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Oznacza to, iż:
a) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w
postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie o spełnieniu warunków złożone łącznie, tj.
podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu
wszystkich podmiotów.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (ust. 11 pkt 5 lit. g SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
7) Dopuszcza się aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, z poniższym zastrzeżeniem. W przypadku wykonawców składających ofertę
wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów zamawiającego, co oznacza że
uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania
wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, tj.: działania lub zaniechania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (w zakresie określonym w art. 455 Pzp) w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 2 do
SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nastronie https://miniportal.uzp.gov.pl (nazwa odbiorcy na ePUAP: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 lat rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru (zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem
zapisu w ust. 17 pkt 8 SWZ. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań, wykonawca składa w ofercie oświadczenie
o czasie udzielonej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego
wynagrodzenia umownego.
3. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "SWZ", należy przez to rozumieć Specyfikację warunków zamówienia.
4. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "Pzp", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji
na temat zamówienia (zbyt mała liczba znaków możliwych do wpisania) – w ogłoszeniu zostały zawarte odniesienia do treści
SWZ zamieszczonej na stronie: (https://miniportal.uzp.gov.pl), na której znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym
przedmiocie.
6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835) – zwanej dalej Specustawą, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 Specustawy,
stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
na podstawie Pzp. Na podstawie art. 7 ust. 1 Specustawy, z postępowania wyklucza się:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 Specustawy;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00336748/01 z dnia 2022-09-07
2022-09-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na
podstawie art. 7 ust. 1 Specustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji przesłanek wykluczenia na podstawie jak wyżej.
Pełna nazwa zamówienia to: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Dokumentacje drogowe – ścieżki rowerowe”, projekt - odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mostowej od ul. Nadbrzeżnej Górnej do ul. Gumniska, od hali sportowej przy ul. Gumniska do ul. Dąbrowskiego, oraz wzdłuż ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Gumniska i ul. Konarskiego do skrzyżowania z ul. Stanisza.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.