eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › "Przebudowa drogi leśnej nr 0105 (stary nr 15-04-01) w leśnictwie Lipnik"Ogłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi leśnej nr 0105 (stary nr 15-04-01) w leśnictwie Lipnik”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071001926

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kopytko

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-382

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielsko@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_bielsko/zamowienia_publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi leśnej nr 0105 (stary nr 15-04-01) w leśnictwie Lipnik”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e308f8a6-9a06-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-bielsko/zamowienia-publiczne4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie za pośrednictwem ePUAP. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ID postępowania wskazanym w SWZ.
Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: bielsko@katowice.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w ust. 10 lit b SWZ
Złożenie oferty:
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie .pades. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
d) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stos. do art. 13 ust. 1 i 2 rozp. PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ws ochrony osób fiz. w zw. z przetw. danych oso. i ws swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyr. 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 – „RODO”) Zam. informuje, iż adm. danych osobowych jest PGL LP Nadl. Bielsko. Adm. nie wyznaczył IODO. b)dane os. przetw. będą na podst. art.6ust.1lit.cRODO,w celu zw. z post. o udz. zam. publ. na realizację zad..Przebudowa drogi leśnej nr 0105 (stary nr 15-04-01) w leśnictwie Lipnik „zn.spr SA.0301.12.2020.2022”,, prowadzonym w trybie przet.nieogr.
Zam. przetwarza dane os. zebrane w nn postępowaniu o udzielenie zam. publicz. w sposób gwar. zabezpiecz. przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zam. udostępnia dane os., o których mowa w art.10RODO w celu umożliwienia korzystania ze śr. ochr.prawnej, o których mowa w dziale VIPZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetw. danych os., o których mowa w art. 10RODO mogą być dopuszczone wyłącznie os. posiadające upoważnienie. Os. dopuszczone do przetw. takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
Dane os. przetw. będą na podst. art.6ust.1 lit.c RODO w celu zw. z prowadzeniem nn postęp. o udz. zam. publi. oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki okreś. w art.255-256 ust. z dnia 11.09.2019 r. PZP (Dz.U.z2021 r., poz.1129, dalej zwana: ust. PZP )–w celu zawa. umowy ws zam. publi. oraz jej realizacji, a także udokumentowania post. o udzielenie zam.i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych os. będą os. lub podm., którym dok. postęp.zostanie udostępniona w oparciu o przepisy ust. PZP.
Dane os. pozyskane w związku z prowadzeniem post. o udzielenie zam. publicz. będą przechowywane, zgodnie z art.78ust.1 ustawyPZP, przez okres 4 lat od dnia zakończ. postęp. o udziel. zam. publicz., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zam. publicz..
Niezależnie od post. pkt 7 pow, w przypadku zaw. um. ws zam.publicz., dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z um. ws Dane os. pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego post. o udziel. zam. mogą zostać przekazane podmiot. świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe,
Stosownie do art. 22RODO, dec dot danych os. nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Os której dot pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego post. dane os., ma prawo:
dost. do swoich danych os. – zgodnie z art.15RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obow., o których mowa w art.15ust.1 -3RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zam może żądać wskazania dodat. inf. mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego post. o udz. zam. publicz.;
do sprostowana swoich danych os. – zgodnie z art. 16RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych os., o którym mowa w art.16RODO, nie może skutkować zmianą wyniku post o udz zam publicz, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności prot.u oraz jego zał.;
do żądania od Zam – jako admin, ograniczenia przetwarzania danych os. z zastrzeż. przyp., o których mowa w art. 18ust.2RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetw nie ma zasto. w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze śr ochr prawnej lub w celu ochr praw innej osoby fiz lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicz UE lub państwa członk.; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych os. do czasu zakoń. postęp. o udz. zam. publicz;
wniesienia skargi do Prezesa UODO w przyp. uznania, iż przetw. jej danych os. narusza przep. o ochr danych os., w tym przepisy RODO
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych dan. określa us PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1. prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.0301.12.2020.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 275716,56 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej nr 0105 (stary nr 15-04-01) w leśnictwie Lipnik”
, zlokalizowana na działkach nr NR 2211/1, 2211/2, 2210, 2203 OBRĘB EWIDENCYJNY 0032 LIPNIK, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA BIELSKO-BIAŁA, Szczyrk w oddziałach 20,28
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanej przez firmę: Usługi Projektowe „PRO-ZAT” 43-360 Bystra ul. Ogrodowa 35, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą będzie oferta, której suma kryteriów przedstawi najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy PZP Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
d. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:
- posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentuje, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 200 000 zł brutto, obejmującą swym zakresem wykonanie budowy lub przebudowy drogi w terenie leśnym.
- dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3) Osoba, o której mowa w pkt 2) powyżej winna być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1117).
4) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, lub osoby spełniające wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
5) Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 220), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1117). Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.
6) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymogu przedmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do nin. SWZ;
b) Dowody potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w ww. wykazie (zgodnie z lit. a) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej;

Uwaga: Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
c) Wykaz osób (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do nin. SWZ;

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 10 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem jego złożenia.
13. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania lub siedziby Wykonawcy, nie wydaje się
dokumentów o których mowa w ust. 12, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 9 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają na formularzu OFERTA oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1. opisanych w poprzedzających paragrafach umowy,
2. wystąpienia okoliczności wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
3. co do ceny oferowanej za wykonanie przedmiotu umowy:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji zamówienia, o wielkość tej stawki – zmiana nastąpić może na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego;
b) w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym – zmiana nastąpić może na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego
4. co do zmiany terminu wykonania umowy w razie:
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający- o ilość dni niewykonywania umowy z powodu wskazanych okoliczności;
b) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej (ulewne deszcze, silne wiatry stanowiące zagrożenie dla ludzi przebywających na terenie leśnym itp.), potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia;
c) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, na podstawie której realizowana jest umowa- o ilość dni przerwy w wykonywaniu umowy z powodu wskazanych okoliczności;
d) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy- o ilość dni zawieszenia robót;
e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności- o obiektywnie konieczną ilość dni;
f) w przypadku przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych mającej wpływ na okres realizacji zadania w odpowiedniej porze roku i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych o czas konieczny umożliwiający zrealizowanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną;
g) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron- o ilość dni niewykonywania robót z powodu wskazanych okoliczności;
5. co do zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na prawidłową realizację przedmiotu umowy.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie takiej zmiany. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać: opis, uzasadnienie zmiany oraz winien być poparty dowodami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany (jeżeli dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadne jest przedłożenie odpowiednich dowodów/dokumentów), przy czym pod warunkiem, że dowody te zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wykazania przez Wykonawcę zmiany kosztu wykonania przedmiotu umowy, tj. od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku w tej sprawie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.