eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dragacz › Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie OsiedleOgłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRAGACZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Dragacz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dragacz 7A

1.5.2.) Miejscowość: Dragacz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-134

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3324969

1.5.8.) Numer faksu: 52 3324974

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugdragacz@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-dragacz.rbip.mojregion.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://dragacz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42db60cf-187f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357576

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021753/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302983/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zadaniem pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle".. Zakres przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia: 1) roboty przygotowawcze, 2) roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz utylizacja odpadów z rozbiórki, 3) wykonanie przyłącza wody, 4) wykonanie instalacji wod. – kan, 5) wykonanie przepompowni ścieków, 6) wykonanie instalacji c.o., 7) zaprojektowanie i wykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła ciepłowniczego, 8) wykonanie wentylacji,9) wykonanie instalacji elektrycznych, 10) roboty murarskie, 11) roboty fundamentowe, 12) roboty tynkarskie i malarskie,
13) roboty izolacyjne, 14) roboty posadzkowe, 15) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 16) wykonanie nawierzchni zewnętrznych, 17) odtworzenie nawierzchni ulic i chodników, zieleni oraz elementów zagospodarowania terenu, 18) wykonanie robót towarzyszących, porządkowych oraz tymczasowych, 19) uzyskanie w imieniu Zamawiającego: a) zaświadczenia o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę na wykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz zmianę sposobu na użytkowanie pom. kotłowni na węzeł ciepłowniczy, b) pozwolenia na użytkowanie, o ile jest wymagane, Zestawienie powierzchni: - pow. zabudowy - 272,05 m2 - pow. użytkowa - 230,62 m2 kubatura - 1380 m3 - wysokość budynku - 5,66 m - długość - 17,00 m- szerokość - 18,00 m- liczba kondygnacji - 1- kąt dachu – 2stopnie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, w Załączniku nr 1A do SWZ – Dokumentacja projektowe (z przedmiarem robót załączonym pomocniczo, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i projektem budowlanym i wykonawczym) oraz Załączniku nr 11 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262210-6 - Fundamentowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2142660,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2294587,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2142660,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPEC-RYŚ Roboty budowlane Ryszard Zawalich

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5591159662

7.3.3) Ulica: -

7.3.4) Miejscowość: Ciemniki 19

7.3.5) Kod pocztowy: 86-131

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2142660,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-20 do 2023-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.