eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Władysławowo › Zakup, dostawa i montaż 2 szt. sauny suchej fińskiej oraz 2 szt. sauny mokrej do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z demontażem i utylizacją saun dotychczasowychOgłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup, dostawa i montaż 2 szt. sauny suchej fińskiej oraz 2 szt. sauny mokrej do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z demontażem i utylizacją saun dotychczasowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie (84-120) ul. Żeromskiego 52

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 14273335600035

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 52

1.5.2.) Miejscowość: Władysławowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wladyslawowo@cos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, dostawa i montaż 2 szt. sauny suchej fińskiej oraz 2 szt. sauny mokrej do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z demontażem i utylizacją saun dotychczasowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fa30bd1-391c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356937

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019693/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Zakup, dostawa i montaż sauny suchej fińskiej oraz sauny mokrej do COS OPO we Władysławowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1fa30bd1-391c-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
10. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. – nie dotyczy niniejszego postepowania
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
13. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa.
 Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@cos.pl, tel. 513790306 ;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ”Zakup i dostawę oraz montaż 2 szt. sauny suchej fińskiej oraz 2 szt. sauny mokrej do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z demontażem i utylizacją saun dotychczasowych do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportu” odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 50/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sauny wraz z osprzętem powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich dostawę .Gwarancja minimum 24 miesiące potwierdzona pisemnie i dostarczona do dnia odbioru . Sauna ma być przeznaczona do obsługi gości ośrodka, użyte produkty muszą posiadać atesty , certyfikaty dopuszczające do obrotu ze znakiem CE . Piec użyty musi posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć oświadczenie że użyte produkty do przedmiotu umowy posiadają atesty , certyfikaty dopuszczające do obrotu ze znakiem CE . Piec użyty musi posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przedstawi na użyte produkty do przedmiotu umowy atesty , certyfikaty dopuszczające do obrotu ze znakiem CE a na Piec użyty przedłoży dokument potwierdzający znak bezpieczeństwa „B”.
2) Wymagania (parametry) szczegółowe w wersji tabelarycznej:
Lp. Asortyment J.m. Ilość Opis wymagań Uzasadnienie wymagań
1 Sauna sucha fińska- wymiary 240/250 x 240/250 x h 210/240
szt. 2 Sauna wykonana z świerku kanadyjskiego olchy lub cedru kanadyjskiego
- ułożenie boazerii poziome, staranne wykonanie z dbałością o najdrobniejsze detale,
- trzy poziomy ław wykonanych z miękkiego drewna ąbachi
-instalacja elektryczna odporna na temperaturę do 180 stopni
- wyposażenie: drewniany ceber z chochlą, klepsydra, termometr
- system grzewczy, piec minimum 9 kW wartość przyłączeniowa 230V/400V ,
drzwi tafla szklana bezbarwna grubości 8 mm
- Oświetlenie wnętrza led sterowane automatycznie, podświetlenie led lub światłowodem sufitu
- sterownik dotykowy zewnętrzny z kolorowym wyświetlaczem LCD, intuicyjnym interfejsem użytkownika, wyświetlanie wszystkich parametrów roboczych, zegar, możliwość wyboru gotowych programów, przewodnik po saunowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39715200-9 - Urządzenia grzewcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45211370-3 - Roboty budowlane w zakresie saun

44191000-5 - Różne drewniane materiały budowlane

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sauny wraz z osprzętem powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich dostawę .Gwarancja minimum 24 miesiące potwierdzona pisemnie i dostarczona do dnia odbioru . Sauna ma być przeznaczona do obsługi gości ośrodka, użyte produkty muszą posiadać atesty , certyfikaty dopuszczające do obrotu ze znakiem CE . Piec użyty musi posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć oświadczenie że użyte produkty do przedmiotu umowy posiadają atesty , certyfikaty dopuszczające do obrotu ze znakiem CE . Piec użyty musi posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przedstawi na użyte produkty do przedmiotu umowy atesty , certyfikaty dopuszczające do obrotu ze znakiem CE a na Piec użyty przedłoży dokument potwierdzający znak bezpieczeństwa „B”
Sauna mokra / Łaźnia parowa
- wymiary 200/220 x 200/220 x h 210/230
szt. 2 Sauna mokra / łaźnia parowa
Konstrukcja kabiny:
Ściany, sufit, dolna część kabiny oraz wszystkie rzeczy wbudowane , wykonane z odpornych na wilgoć, bardzo stabilnych i termoizolacyjnych lekkich elementów konstrukcyjnych (hydropian),
Ściany wewnątrz okładzina ścian wykonana w stanie surowym , pokryta masą epoksydową , wyłożona glazurą lub mozaiką ,
Podłoga wyłożona płytkami antypoślizgowymi , ceramicznymi .Na styku pomiędzy ścianami a podłogą zainstalowana taśma uszczelniająca , chroniąca przed wnikaniem wilgoci , drzwi tafla szklana bezbarwna grubości 8 mm . Siedzenia , ława ergonomiczna wykonana w stanie surowym , pokryta masą epoksydową , wyłożona mozaiką. Oświetlenie taśma LED przy siedziskach . Sufit spadzisty wyłożony mozaiką . Generator pary minimum 7kw dostosowany do ilości produkowanej pary minimum 10 kg/h gwarantujący wysoka jakość , niezawodność i wytrzymałość, wykonany ze stali nierdzewnej która eliminuje problem korozji . Wytwornica pary dostosowana do miejsc użyteczności publicznej w tym hoteli , SPA, klubu saunowego. Sterownik elektroniczny z kolorowym wyświetlaczem gwarantujący programowanie parametrów pracy. Elektronika dostosowana do charakteru pracy, intuicyjna łatwość obsługi. Zabudowa zewnętrza estetyczna wykonana z świerku kanadyjskiego, olchy lub cedru kanadyjskiego, dostosowana do charakteru pracy. Wykonanie niezbędnych podłączeń w tym rozdzielni dla instalowanych urządzeń, wyposażenie w przycisk alarmowy, oświetlenie światłowodowe minimum 50 punktów świetlnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 39715200-9 - Urządzenia grzewcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44191000-5 - Różne drewniane materiały budowlane

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

45211370-3 - Roboty budowlane w zakresie saun

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie, że produkty użyte do przedmiotu zamówienia posiadają atesty , certyfikaty dopuszczające do obrotu ze znakiem CE, a piece posiadają znak bezpieczeństwa „B”.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie, że produkty użyte do przedmiotu zamówienia posiadają atesty , certyfikaty dopuszczające do obrotu ze znakiem CE, a piece posiadają znak bezpieczeństwa „B”

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne środki dowodowe (nie wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych) – Zamawiający przed podpisaniem umowy wzywa wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnego na dzień złożenia, oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP oraz oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANA UMOWY
1. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli opóźnienie było następstwem :
1) siły wyższej skutkującej wstrzymaniem produkcji sprzętu lub komponentów niezbędnych do jego wytworzenia, lub ;
2) siły wyższej uniemożliwiającej spedycję lub bezpieczną spedycje sprzętu lub komponentów niezbędnych do jego wytworzenia, lub ;
3) okoliczności związanych z wystąpieniem negatywnych skutków epidemii/pandemii.
2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie , najszybciej jak będzie to możliwe, powiadomić Zamawiającego o wystąpieniu którejkolwiek z przesłanek, o której mowa w ust. 1, uzasadniających konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy. Przesłanka musi być należycie wykazana i udokumentowana. Dokumenty lub inne dowody potwierdzające istnienie przesłanki uzasadniającej konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy, w tym potwierdzające przyczyny opóźnienia, Wykonawca załącza do wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, wyjaśnień lub dowodów , w tym oświadczeń potwierdzających wpływ okoliczności, na które Wykonawca powołuje się wnioskując o zmianę terminu wykonania umowy.
3. W przypadku uznania przez Zamawiającego istnienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy, jego przedłużenie nastąpi o odpowiedni okres, proporcjonalny do czasu opóźnienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy również po jego upływie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zaoferowanego modelu sprzętu lub jego podzespołu w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu sprzętu lub podzespołu z produkcji przez producenta albo zaoferowany sprzęt nie będzie dostępny w oficjalnych kanałach dystrybucji, a dostępny będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie. Wycofanie modelu sprzętu objętego przedmiotem umowy produkcji przez producenta albo niedostępność sprzętu w oficjalnych kanałach dystrybucji Wykonawca musi pisemnie udokumentować.
6. Zmiana umowy wymaga formy aneksu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.