eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › Remont i przebudowa leśniczówki EmilianowoOgłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i przebudowa leśniczówki Emilianowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sławno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770528288

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Mireckiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 598102433

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: slawno@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.slawno.szczecinek.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność z zakresu gospodarki leśnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa leśniczówki Emilianowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c966071-37e9-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352912

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.slawno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.slawno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy: a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg, b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: - przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11 - lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek, - system operacyjny Windows 7 i późniejsze, - zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), - w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym, - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, - komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje, - zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Admin. dan. osob. jest Nadleśnictwo Sławno ul. Mireckiego 15, 76-100 Sławno. W spr. dot. przetw. dan. osob. można skontaktować się za pośred. poczty elektr. pod adr. monika.jedro@comp-net.pl . Zamaw. przetw. dan. osob. zebrane w nin. pos. o udz. zam. pub. w sp. gwarant.zabez. przed ich bezprawnym rozpowszech. Zamaw. udost. d. osob., o których mowa w art. 10 RODO w celu um. korzystania ze śr. ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przet. danych osob., o których mowa w art. 10 RODO mogą być dop. wyłącznie osoby pos. up. Os. dop.do przet. takich dan. są obowiąz. do zach. ich w poufności. Dane osob. przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadz. nin.post. o udz. zam. pub. oraz jego rozst., jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki okr. w art. 255-256 PZP – w celu zaw. umowy w spr. zam. pub. oraz jej real., a także udokumentowania post. o udz. zam. i jego archiwizacji. Odbiorcami d. osob. będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja post. zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP. Dane osob. pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego post. o udz. zam. pub. będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post. o udz. zam. pub., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w spr. zam. pub. Niezależnie od ww. postanowień, w prz. zaw.umowy w spr. zam.pub., dane osob. będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wyn. z umowy w spr. zam. pub.. Dane osobowe pozyskane w związku z prow. nin. post. o udzielenie zam. mogą zostać przekazane podmiotom świad. us. doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dot.dan. osob. nie będą podej.w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dot. pozyskane w związku z pr.niniejszego post. dane osob., ma prawo: dost.do swoich danych osob. – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wyk. ob., o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zam. może żądać wskazania dodat. inf.mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności pod. nazwy lub daty bieżącego bądź zak. post. o udz. zam. pub.; do sprost. swoich dan. osob. – zgod. z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do spros. lub uzup. danych osob., o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skut. zm.wyniku post. o udziel. zam. pub., ani zm. post. umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności prot.oraz jego zał.; do żądania od Zam.– jako administratora, ograniczenia przetwarzania d. osob. z zast.przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetw.nie ma zastos.w odn. do przech., w celu zapewn.korzys.ze śr. ochr. pr. lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu pub. Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogr. przet.
dan. osob. do czasu zak. post. o udz. zam. pub.; wn. skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przet. jej dan. osob. narusza przepisy o ochronie dan.osob., w tym przep. RODO. Obowiązek podania dan. osob. jest wymogiem ust. okr. w przep. PZP, zw. z udz. w post. o udz. zam. pub.; konsekwencje niepodania okr. dan.określa PZP. Osobie, której dane osob. zos.poz.przez Zam. w zw. z prowadz. nin.post. o udz. zam.pub. nie przys.: prawo do usunięcia dan. osob., o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia dan.osob., o którym mowa w art. 20 RODO, okr. w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przet. dan.osob., a to z uwagi na fakt, że podst. pr. przet. d. os. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane os. mogą być przek. do org. pub. i urzędów pańs. lub innych podm. upow. na pod. przep. prawa lub wyk. zad. real. w int. pub. lub w ramach spr. władzy pub., w szcz. do podm. prow. dział. kont.wob. Zamaw. Dane os. są przek. do podm. przet. dane w im. admin. dan. os.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.2701.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 185182,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa leśniczówki Emilianowo, miejscowość Borzyszkowo 3, 76-100 Sławno, gmina Sławno, działka ewidencyjna nr 187/1 w obrębie ewidencyjnym Stary Kraków, woj. zachodniopomorskie.
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem w szczególności:
- roboty rozbiórkowe,
- wzmocnienie konstrukcji dachu,
- wyprowadzenie wentylacji z łazienki ponad dach,
- remont istniejących ścian działowych,
- montaż ścian działowych lekkich z profili stalowych,
- montaż drzwi,
- montaż okien dachowych oraz wyłazu,
- ocieplenie połaci dachowej,
- wymianę podłogi na strychu i ułożenie płyt OSB,
- ułożenie posadzki z paneli podłogowych, w łazience terakota,
- wykończenie ścian i sufitów (tynki, gładź, malowanie glazura),
- remont schodów na poddasze,
- montaż schodów włazowych na strych,
- wykonanie prac dot. instalacji elektrycznej, c.o. oraz wod.-kan.,
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
- wykonanie innych prac towarzyszących.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiar robót – stanowiące odpowiednio załączniki nr 3 i 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w/w kryteriach oceny ofert.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym nowa w ww. pkt. ., Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie lub budowie budynku o wartości robót nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda. Przez jedną robotę budowlaną rozumie się roboty wykonane na podstawie jednej umowy.
b) Warunek ten w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
• co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia* budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
Zamawiający wymaga ponadto od wyżej wymienionej osoby minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przy czym zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy kierowania budową nie sumują się.
*Ilekroć mowa o uprawnieniach budowlanych należy przez to rozumieć uprawnienia wydane zgodnie wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1., 6.3 i 6.4. SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1 SWZ. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ) oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ).
Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, *5-letni okres liczony jest wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (wzór wykazu robot budowlanych stanowi załącznik nr 11 do SWZ).Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. b) Dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 12 do SWZ).d) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. d) wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 7.1 ppkt 3) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Przy czym w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w ramach warunku dotyczącego doświadczenia, warunek opisany w pkt 7.1. ppkt 4) lit. a) SWZ winien spełniać co najmniej podmiot trzeci w całości.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 6 i 7 do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej (warunki wskazane w pkt 7.1 pkt 3) na zasadach określonych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.3 lit. b SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 lit. b SWZ wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 70 2030 0045 1110 0000 0092 8590 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Remont i przebudowa leśniczówki Emilianowo”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
11.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 7.1. ppkt 4) lit. a) SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;
2) przedłożyć Zamawiającemu:
a) polisę ubezpieczeniową zgodną z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ,
b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie dokumentów potwierdzających, że osoby wskazane w złożonym przez Wykonawcę wykazie osób posiadają wymagane przez Zamawiającego aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie dokumentów potwierdzających przynależność osób, o których mowa w lit. b) do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie brutto.
Przedmiot zamówienia obejmuje nie tylko roboty wynikające z przedmiaru robót, ale wszystkie roboty jakie są konieczne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Dokumentacji Projektowej i SWZ. Wykonawca we własnym zakresie powinien zweryfikować i ustalić, czy zachodzi konieczność wykonania innych robót budowlanych niż określone w przedmiarach robót oraz czy podane ilości są prawidłowe. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną w SWZ, Polskimi Normami, Dokumentacją Projektową i STWiORB.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15) PZP.
Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi jak również potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia w planowanym terminie realizacji przedmiotu zamówienia.
Podzielenie zamówienia na części i powierzenie realizacji zamówienia różnym wykonawcom miałoby również wpływ na podwyższenie kosztów realizacji inwestycji. Rodzaj i kolejność prac wykonywanych w procesie budowlanym przy realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot zamówienia, wyklucza możliwość podziału zamówienia na części. Dodatkowo przy kilku wykonawcach realizujących ten sam obiekt budowlany, rozmyciu uległaby odpowiedzialność poszczególnych wykonawców za wykonaną przez nich część zamówienia. Zamówienie stanowi jedno zadanie i jako całość zostało opracowane w dokumentacji projektowej.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.