eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie prac budowlanych w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja Muzeum Plakatu wraz z rearanżacją galerii stałej - etap III".Ogłoszenie z dnia 2023-08-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie prac budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja Muzeum Plakatu wraz z rearanżacją galerii stałej – etap III”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-495

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mnw@pskl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnw.art.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1716f676-0156-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja Muzeum Plakatu wraz z rearanżacją galerii stałej – etap III”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1716f676-0156-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00352424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131055/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Termomodernizacja ogrodzenia przy pawilonie wystawowym w Muzeum Plakatu

1.1.11 Rewitalizacja zabytkowej fasady wraz ze ścianą parawanową w Muzeum Plakatu

1.1.12 Termomodernizacja elewacji wschodniej i zachodniej, modernizacja elewacji północnej, tarasu widokowego, balkonu zewnętrznej klatki schodowej w Muzeum Plakatu

1.1.15 Termomodernizacja dachu w Muzeum Plakatu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246019

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 6/P/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2460000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja Muzeum Plakatu wraz z rearanżacją galerii stałej – etap III” w tym:
a) etap I - wykonanie termomodernizacji dachu;
b) etap II - wykonanie termomodernizacji i termomodernizacji elewacji wschodniej
i zachodniej z tarasem widokowym wraz z wymianą okien i zewnętrznej klatki schodowej pawilonu wystawowego, wraz z pawilonem ochrony;
c) etap III - wykonanie rewitalizacji zabytkowej fasady wraz ze ścianą parawanową;
d) etap IV - wykonanie rewitalizacji ogrodzenia przy pawilonie wystawowym.
2. Roboty będą polegały na:
a) robotach przygotowawczych,
b) robotach budowlanych,
c) robotach wykończeniowych i porządkowych.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Muzeum Plakatu w Wilanowie, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02 – 958 Warszawa.
4. Realizacja robót będzie wykonywana na podstawie decyzji administracyjnych, opisu przedmiotu zamówienia obejmującego, dokumentację projektową, specyfikację technicznego wykonywania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe określa dokumentacja, stanowiąca Załącznik nr 5 do SWZ, w skład której wchodzi:
a) Dokumentacja projektowa,
b) Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót,
c) Przedmiar robót.
6. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia. Pominięcie pozycji z przedmiaru robót, dodanie innej pozycji (np. kalkulacji własnej), opisów, zawyżenia lub zaniżenia liczby jednostek przedmiarowych nie wpłynie na prawidłowość sporządzenia kosztorysu, a Zamawiający uzna, że Wykonawca prawidłowo skalkulował wszystkie ilości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w dokumentacji składającej się na opis przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ, a cena oferty jest ceną kompletną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2221894,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4799284,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2221894,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Modanta sp. z o o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010661965

7.3.3) Ulica: ul. Targowa 67/12

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-729

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2221894,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-05

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.