eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Remont pustostanów w zasobach Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie w roku 2022Ogłoszenie z dnia 2022-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pustostanów w zasobach Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270547060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zgl.mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgl.mikolow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pustostanów w zasobach Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fcd4f91-34e4-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003310/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Remont pustostanów w zasobach Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYMAGANIA TECHNICZNE I
ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE
INTERNETOWEJ PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ORAZ
INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW DOSTĘPNEJ POD ADRESEM :
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view oraz Szczegółowy opis wymagań znajduje się w
Rozdziale XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest: Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Kolejowej 2.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w następujący sposób:
 pisemnie na adres siedziby Zamawiającego,
 poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: grzegorz.szymanski@mikolow.eu
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego pn. Remont pustostanów w zasobach Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie w roku 2022.
4. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt 1 będą:
 osoby lub podmioty, którym na ich wniosek udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych (w oparciu o art. 18 i art. 78 ustawy z dnia 11.09.2019 r.– Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”),
 osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych (w szczególności pracownicy zatrudnieni u Administratora),
 podmioty będące dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora do przetwarzania danych i wspierających realizację jego zadań z zakresu udzielania zamówień publicznych oraz świadczące asystę i wsparcie techniczne przy korzystaniu z tych systemów w ramach zawartych z nimi umów.
5. Dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania nie będą stanowiły podstawy do podejmowania względem osób, których te dane dotyczą decyzji w sposób zautomatyzowany ani ich profilowania, stosownie do art. 22 RODO.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy, podwykonawcy lub podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania tych danych wynikają z ustawy Pzp.
cd.w swz w rozdziale XXIII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGL/TP/11/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych pustostanów obejmujących roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz roboty elektryczne .
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Wykonanie prac remontowych pustostanów obejmujących roboty budowlane (w tym wykonanie prac przygotowawczych i odtworzeniowych, wywóz i składowanie odpadów, wykonywanie robót: murowych, tynkarskich, posadzkarskich, wymiana wykładzin podłogowych, malarskich, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) roboty instalacyjne wewnątrz budynku (w tym roboty: instalacji wod-kan, montaż urządzeń i przyborów, instalacji gazowych, montaż urządzeń, instalacji CO, montaż urządzeń), roboty elektryczne (w tym montaż przewodów, montaż osprzętu, montaż urządzeń, badania i pomiary)

2.2. Prace występujące zawsze: odświeżenie lokalu, czyli prace malarskie, naprawa tynku oraz wymiana urządzeń typu wanna, umywalka , piec itp.
2.3.Prace występujące rzadziej: naprawa posadzek, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana wew. instalacji sanitarnych i elektrycznych.
2.4.Podstawowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 8 do SWZ.
2.5.Pustostany będą przekazywane do remontu sukcesywnie, w miarę ich pozyskiwania, dlatego Wykonawca musi być przygotowany na ewentualne prowadzenie prac równolegle w kilku lokalach.
2.6.Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie zakresu remontu zakres prac każdorazowo będzie rozliczany przez Zamawiającego na podstawie obmiaru robót, cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego i kosztorysu powykonawczego dla zakresu prac nie objętych ofertą, sporządzonego w oparciu o protokół typowania, obmiar robót , zgodnie z cenami jednostkowymi występującymi w kosztorysie ofertowym , oraz wg cen i stawek czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie.
2.7.Ceny zakupu pozostałych materiałów nie występujących w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen z kosztami zakupu opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonane, a w przypadku ich braku inspektor może żądać wglądu do faktur zakupu materiału lub urządzenia.
2.8.Ceny najmu pozostałego sprzętu nie występującego w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen wraz z kosztami jednorazowymi opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonywane.
2.9.W dniu powzięcia wiadomości o wystąpieniu prac należy uzgodnić z inspektorami nadzoru szczegółowy ich zakres oraz przystąpić do realizacji zadania najpóźniej na trzeci dzień roboczy po otrzymaniu zlecenia.
2.10.Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru.
2.11.Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.
2.12.Szacuje się, iż do remontu przeznaczonych będzie ok.5 pustostanów (podana ilość jest jedynie orientacyjną i w żaden sposób nie jest wiążąca. Na chwilę obecną Zamawiający nie ma wiedzy, ile faktycznie będzie pustostanów do remontu, a ich szacunkową ilość prognozuje na podstawie poprzednich lat)
2.13.Na wykonane przez siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić co najmniej rocznej gwarancji
2.14.Na zastosowane urządzenia wykonawca udziela gwarancji w zakresie i okresie równym do gwarancji producenta urządzenia.
2.15.Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kopię uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej, zgodnie z postawionymi warunkami udziału w postępowaniu

3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

4. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru.
8. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie , na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.
9. Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót.
10. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub s
prawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Łączna cena oferty brutto – 60 pkt. = 60%
Okres gwarancji – 20 pkt. =20%
Rodzaj farb – 10 pkt = 10%
Rodzaj wykładzin podłogowych – 10 pkt = 10%

1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:

C= CN/ CO x 60 pkt

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt.

1.2 Ocena kryterium „okres gwarancji”– 20 pkt

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Min. 1 rok gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały – 0 pkt.
2 letnia gwarancja na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje- 10 pkt.
3 letnia i dłuższa gwarancja na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje 20 pkt

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym poda okres gwarancji krótszy niż 1 rok Zamawiający uzna, że Wykonawca nie udzieli minimalnego wymaganego okresu gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały będące przedmiotem zamówienia i odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z zapisami SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, jako podstawę do oceny, minimalny okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały będące przedmiotem zamówienia, a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, nawet jeśli wykonawca poda dłuższy okres gwarancji niż 3 lata.

1.3.Ocena kryterium „Rodzaj farb”
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
za zastosowanie farb wysokoprzepuszczalnych do malowania – 10 pkt
za zastosowanie farb zwykłych – 0 pkt


W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wskaże rodzaju farby, Zamawiający przyjmie, jako podstawę do oceny, zastosowanie farb zwykłych, a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów

1.4.Ocena kryterium „Rodzaj wykładzin podłogowych”
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
za zastosowanie wykładzin heterogenicznej w 2 kolorach, w klasie ścieralności T o warstwie
ścieralności min 1,2mm, antypoślizgowość min R9, klasa użytkowania 34/43, zabezpieczenie
powierzchni PUR, klasa trudnopalności Bfl-s1 – 10 pkt
za nie zastosowanie wykładzin heterogenicznej w 2 kolorach, w klasie ścieralności T o warstwie ścieralności min 1,2mm, antypoślizgowość min R9, klasa użytkowania 34/43, zabezpieczenie powierzchni PUR, klasa trudnopalności Bfl-s1– 0 pkt

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wskaże rodzaju wykładzin podłogowych, Zamawiający przyjmie, jako podstawę do oceny, nie zastosowanie wykładzin heterogenicznej w 2 kolorach, w klasie ścieralności T o warstwie ścieralności min 1,2mm, antypoślizgowość min R9, klasa użytkowania 34/43, zabezpieczenie powierzchni PUR, klasa trudnopalności Bfl-s1, a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty
według następującej zasady:

CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z kryterium poza cenowym, wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktów

Wyjaśnienia :
CN - cena oferty najtańszej
CO - cena oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rodzaj farb

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rodzaj wykładzin podłogowych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
a) min. 1 robotę budowlaną dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (obejmującą wszystkie branże tj. ogólnobudowlaną , elektryczną i instalacyjną) o wartości min. 50.000,00 zł brutto
b) min. 2 roboty budowlane dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (obejmujące wszystkie branże tj. ogólnobudowlaną , elektryczną i instalacyjną) o wartości min. 30.000,00 zł brutto każda

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie go nie wykaże.

2.2) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje tj.:
a)przynajmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
b)przynajmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych
c) przynajmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
d) przynajmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku dozoru
e) przynajmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021r.,poz.1646),

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek, przy czym zastrzega aby wymaganym doświadczeniem wykazał się jeden Wykonawca samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
2.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w ofercie składa oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów ustawy z dn. 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy. w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy określonego w poszczególnym zleceniu, z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę określonych poniżej:
a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy: administracji państwowej, samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:
- opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności,
- przedłużającej się bezczynności tych organów,
- odmowy wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
b) gdy wystąpią warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, w szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe);
c) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
d) w razie zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; (przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności); za siłę wyższą, warunkująca zmianę niniejszej Umowy należy uznać w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, stan epidemii;
e) w razie konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;
f) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
g) w razie zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót;
h) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację Przedmiotu umowy.
cd. w § 17 istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Termin realizacji zamówienia wynosi: do 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jednak nie dłużej niż do 31.12.2022r lub do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy.
2. Dodatkowe obligatoryjne podstawy wykluczenia :
2.1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (DzU z 2022, poz. 835) zwana dalej „UOBN”
2.2.Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 UOBN.
2.3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy
lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie
zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej,
nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek
o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.4. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia na podstawie:
1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o
których mowa w art. 1 UOBN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.