eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › Dostawa zestawu do zabiegów laparoskopowych - tor wizyjny oraz zestawu narzędzi chirurgicznych na potrzeby ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2022-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa zestawu do zabiegów laparoskopowych - tor wizyjny oraz zestawu narzędzi chirurgicznych na potrzeby Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220620689

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 30-go Stycznia 57/58

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaletczewskiesa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa zestawu do zabiegów laparoskopowych - tor wizyjny oraz zestawu narzędzi chirurgicznych na potrzeby Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62e4fb3d-3266-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346779

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaletczewskiesa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: KOMUNIKACJA ODBYWA SIĘ POPRZEZ PLATFORMĘ ZAMAWIAJACEGO DLA TEGO POSTĘPOWANIA, POD ADRESEM https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaletczewskiesa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA ZOSTAŁY OPISANE W SWZ DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, W CZ. X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE WW. OKOLICZNOŚCI ZAWIERA SWZ DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, W CZ. XXXVI, A TAKŻE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UMOWY STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE WW. OKOLICZNOŚCI ZAWIERA SWZ DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, W CZ. XXXVI, A TAKŻE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UMOWY STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/PN/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 1. Zestaw laparoskopowy - tor wizyjny - CPV 331620003


Przedmiot zamówienia i jego zakres oraz główne parametry zostały szczegółowo opisane
w załączniku nr 3 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do SWZ – dla każdego pakietu,
jak również w projekcie umowy (kwestie formalne) stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium: Cena oferty
Waga - 100 %

przy czym każdej ofercie (nie odrzuconej) przyznana będzie liczba punktów obliczona według następującego wzoru:

Cmin
Pof = -------------------- x 100
Cof
gdzie:
Pof - liczba punktów przyznanych ofercie,
Cmin - najniższa z oferowanych cen,
Cof - cena rozpatrywanej oferty.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
- nie podlega odrzuceniu i spełnia opisane w SWZ warunki udziału w postępowaniu,
- odpowiada wymaganiom określonym w aktualnie obowiązującej ustawie pzp,
- odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SWZ,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru ofert – uzyskałą największą liczbę punktów.

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do kryterium najniższej ceny, a oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 100.

3. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

4. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 226 pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 2. Zestaw narzędzi chirurgicznych - CPV 331690002

Przedmiot zamówienia i jego zakres oraz główne parametry zostały szczegółowo opisane
w załączniku nr 3 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do SWZ – dla każdego pakietu,
jak również w projekcie umowy (kwestie formalne) stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33169000-2 - Przyrządy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium: Cena oferty
Waga - 100 %

przy czym każdej ofercie (nie odrzuconej) przyznana będzie liczba punktów obliczona według następującego wzoru:

Cmin
Pof = -------------------- x 100
Cof
gdzie:
Pof - liczba punktów przyznanych ofercie,
Cmin - najniższa z oferowanych cen,
Cof - cena rozpatrywanej oferty.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
- nie podlega odrzuceniu i spełnia opisane w SWZ warunki udziału w postępowaniu,
- odpowiada wymaganiom określonym w aktualnie obowiązującej ustawie pzp,
- odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SWZ,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru ofert – uzyskałą największą liczbę punktów.

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do kryterium najniższej ceny, a oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 100.

3. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

4. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 226 pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (należy podać także listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej) wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – informacje potwierdzające, że powiązania z innym podmiotem zaangażowanym w przygotowanie postępowania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

b) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w sek.I, pkt 1.1 niniejszej części SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp. oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: NIE DOTYCZY

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenie Wykonawcy ws. zaoferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.

b) Odpowiednie katalogi producenta lub inne materiały informacyjne producenta, zawierające numery katalogowe oferowanych produktów lub nazwy własne w przypadku braku numerów katalogowych – odpowiednio do wymagań Zamawiajacego zawartych w załączniku nr 3 do SWZ (OPZ) dla danego przedmiotu zamówienia, w celu zidentyfikowania oferowanego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzające główne parametry przedmiotu zamówienia. Wykonawca może załączyć do oferty dowolne foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie tych parametrów,
w zależności, na który pakiet zostanie złożona oferta. Jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek itp. nie wynika potwierdzenie powyższych parametrow wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca może załączyć do oferty karty techniczne producenta oferowanego asortymentu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

WSZYSTKIE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane przez Zamawiajacego. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,
a także (jeśli dotyczy) dołącza Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi Załącznik nr 2A do SWZ

1.2. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, składane przez Wykonawców wraz z ofertą:

a) Wypełniony i odpowiednio podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ,

b) Pełnomocnictwo (pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone jako oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, przy czym potwierdzenie za zgodność z oryginałem odbywa się wówczas za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego notariusza) do reprezentowania Wykonawcy - w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty (np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2070 z późn. zm.), o ile Wykonawca w złożonej ofercie wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

c) Wypełniony i odpowiednio podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ

ORAZ INNE DOKUMENTY WSKAZANE W SWZ DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, W TYM, W ZAKRESIE PODWYKONAWCÓW, PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH SWOJE ZASOBY I WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58, ust. 1 pzp).
2. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnictwa / upoważnienia musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotwym postępowaniu. Stosowne Pełnomocnictwo / Upoważnienie w formie elektronicznej należy załączyć do oferty. 2.1. Zasady w zakresie pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia zostały opisane w cz. IX, sek. I, pkt 1.2. ppkt b) niniejszej SWZ – należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo do oferty, jeśli dotyczy.
3. Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował do wyznaczonego zgodnie z zasadami, w pkt. 2, powyżej, pełnomocnika/ lidera.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy / usługi / roboty budowlane (jeśli dotyczy) wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ (Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
5. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w cz. IX, sek. I, pkt 1.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie pzp są traktowani jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli zostałą dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zamiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym z Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaletczewskiesa - w myśl pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.