eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościan › Przebudowa ul. Szymborskiej w Kiełczewie - II przetargOgłoszenie z dnia 2022-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Szymborskiej w Kiełczewie – II przetarg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kościan

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050586

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młyńska 15

1.5.2.) Miejscowość: Kościan

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminakoscian.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Szymborskiej w Kiełczewie – II przetarg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc1fa345-1235-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345716

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00332033/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa ul. Szymborskiej w Kiełczewie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00289943/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.07.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 352922,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Planowana inwestycja obejmuje przebudowę jezdni na szerokości całego pasa drogowego o szer. od 5,4 m do 14,3 m i długości 91,45 m.
Należy wykonać jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ze spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wody opadowej do wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz dalej rurą zbiorczą do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC litych SN8 o śr. 315 i 250 mm, o łącznej długości ok. 80 m wraz z przykanaliki. Należy wybudować 2 studnie betonowe 1000 mm oraz 3 wpusty uliczne betonowe 500 mm.
W ramach zadania należy wymienić na istniejących przyłączach wodociągowych 8 nawiertek na opaski do nawiercania, za każdą opaską należy zamontować zasuwkę odcinającą, a następnie wykonać połącznie z istniejącą rurą przyłączeniową istniejącego przyłącza wodociągowego, połączenie należy wykonać przy użyciu kształtek mosiężnych na ciśnienie min. 16 bar.
Należy wymienić 2 węzły hydrantowe z hydrantami podziemnymi na nowe hydranty podziemne z zasuwami odcinającymi, wraz z trójnikiem 100/80/100, zasuwą DN 80, kolanem stopowym DN 80, króćcem FF DN 80 długości 500 mm.
Węzły zasuwek, zasuw i hydrantów należy oznakować tabliczkami informacyjnymi Z i H.
W ramach zadania należy wybudować oświetlenie uliczne o dł. linii kablowej ok. 235 m , ze slupami aluminiowymi o wys. 5 m i oprawami LED ( ilość 8 kpl. ).
Należy również wybudować kanał technologiczny o dł. ok 84 m wraz z 2 studniami teletechnicznymi typu SKR – 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Stosownie do art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta, to: 274.000,00 zł.
W dniu 19.08.2022 r. odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Ceny wszystkich złożonych ofert znacznie przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i wynoszą 460.652,00 i 517.519,13 zł brutto.
Zamawiający nie może zwiększyć środków finansowych na przedmiotową inwestycję.
W przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji ceny lub koszty określone we wszystkich złożonych ofertach nie mieszczą się w limicie ustalonym przez zamawiającego. Hołdując racjonalności, przesłanka ta zakłada unieważnienie postępowania bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy od początku wiadomo, że cena żadnej oferty nie zmieści się w ustalonym limicie, a zamawiający tego limitu nie zmieni. Sformułowanie przepisu („zamawiający unieważnia”) prowadzi do wniosku, że ustawowy przymus unieważnienia postępowania zachodzi od razu, gdy tylko okaże się, że zachodzi jedna z dwóch alternatywnych przesłanek, a zamawiający nie może lub nie chce zwiększyć kwoty pokrycia finansowego .
Zamawiający podejmując decyzję o braku możliwości zwiększenia kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty brał pod uwagę celowość i efektywność gospodarowania środkami publicznymi. Przepis art. 255 pkt 3 ustawy Pzp nie nakazuje zamawiającemu dokonywać prób zwiększenia kwoty, którą mógłby przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wprost przeciwnie koniec tego przepisu w wyrażeniu „chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”, mówi o wyjątku, którego nie można interpretować rozszerzająco, aż do ustanawiania reguły, że w każdym przypadku zamawiający powinien podejmować próbę zwiększenia kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jak czytamy w wyroku z dnia 12 listopada 2015 r. Krajowej Izby Odwoławczej (Sygn. Akt KIO 2347/15 – wyrok aktualny w bieżącym stanie prawnym): „Przepis w obecnym brzmieniu zwalnia zamawiającego z obowiązku dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty w sytuacji, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest niemożliwe z powodu braku środków na jej sfinansowanie.” Zgodnie z orzecznictwem KIO, nie ma obowiązku zwiększania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie konkretnego zadania, tak aby obowiązkowo dokonać wyboru. Możliwość zwiększenia budżetu warunkowana jest z pewnością wieloma czynnikami, a wykonawca nie ma prawnych możliwości domagać się zwiększenia budżetu, ponieważ takie zachowanie w pewnych przypadkach mogłoby narazić zamawiającego na zarzuty niegospodarnego zarządzania środkami publicznymi (wyrok KIO z dnia 24 maja 2012 r. sygn. Akt KIO 964/12 – wyrok aktualny w bieżącym stanie prawnym).
W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości unieważnienie postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, w sytuacji gdy cena wszystkich ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.